Kennisgeving ontwerpbesluiten voor het project Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden (project UWDH)

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Gedeputeerde Staten van Gelderland, burgemeester en wethouders van Maasdriel en burgemeester en wethouders van West Maas en Waal delen het volgende mee:

Met ingang van donderdag 21 september 2023 liggen gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 1 november 2023, verschillende ontwerpbesluiten voor het project Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden (project UWDH) ter inzage. Iedereen kan binnen deze termijn een reactie (zienswijze) indienen op de ontwerpbesluiten.

Achtergrond

De besluiten maken de inrichting van de uiterwaarden van de Waal tot een natuurgebied mogelijk. Hierbij wordt gestreefd naar het realiseren van ecologische kwaliteit en toekomstbestendig beheerde natuur, passend bij het dynamische riviersysteem van de uiterwaarden van de Waal. Het projectgebied ligt in de gemeenten West Maas en Waal en Maasdriel en loopt globaal van Fort Sint Andries in het zuidwesten tot voorbij de Prins Willem Alexanderbrug (N323) bij Beneden-Leeuwen in het noordoosten. Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland zijn de initiatiefnemers van dit project.

De nu voorliggende herzieningen van de bestemmingsplannen van de gemeenten West Maas en Waal en Maasdriel zijn nodig om deze natuurontwikkeling planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Coördinatie van besluiten

Bij de voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het project wordt de coördinatieregeling van de Ontgrondingenwet toegepast. Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn het coördinerend bevoegd gezag. De bedoeling van de coördinatieprocedure is om de samenhang en inzichtelijkheid van de betrokken besluiten bij onderhavig project te versterken en de besluitvorming zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De coördinatie heeft geen invloed op het toetsingskader voor ieder individueel besluit. Het betreffende bevoegde bestuursorgaan blijft met toepassing van deze coördinatieregeling dus nog steeds het bestuursorgaan dat beslist over het betreffende ontwerpbesluit en de zienswijze daarop.

Welke ontwerpbesluiten liggen ter inzage?

De volgende ontwerpbesluiten, met de bijbehorende bijlagen waaronder een milieueffectrapport (MER), liggen ter inzage:

 • ontwerp bestemmingsplan Buitengebied herziening 2021, Uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerewaarden van de gemeente Maasdriel (gemeenteraad Maasdriel)
 • ontwerp bestemmingsplan Uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerewaarden van de gemeente West Maas en Waal (gemeenteraad West Maas en Waal)
 • ontwerp ontgrondingsvergunning van de provincie Gelderland
 • ontwerp projectplan Waterwet van Rijkswaterstaat Oost-Nederland
 • ontwerp Waterwetvergunning van het waterschap Rivierenland
 • ontwerp Waterwetvergunning van Rijkswaterstaat Oost-Nederland
 • ontwerp besluit Wet natuurbescherming UWDH van de provincie Gelderland

Hoe en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

Met ingang van donderdag 21 september 2023 kunt u de ontwerpbesluiten digitaal inzien op 
www.coordinatiegelderland.nl.

 • Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied herziening 2021, Uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerewaarden van de gemeente Maasdriel kunt u raadplegen via de website ruimtelijkeplannen.nl.
  Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0263.BP1230-ON01.
 • Het ontwerp bestemmingsplan Uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerewaarden van de gemeente West Maas en Waal kunt u raadplegen via de website ruimtelijkeplannen.nl.
  Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0668.BUIuwdhWmlDrml-BON1.

U kunt de ontwerpbesluiten ook fysiek inzien.

Met ingang van donderdag 21 september 2023 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage op de volgende locaties:

 • de receptie van het Huis der Provincie van de provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG, in Arnhem
 • het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis van de gemeente West Maas en Waal, Dijkstraat 11, 6658 AG, in Beneden-Leeuwen (van de ontwerp bestemmingsplannen ligt op deze locatie alleen het ontwerp bestemmingsplan van de gemeente West Maas en Waal ter inzage)
 • het gemeentehuis van de gemeente Maasdriel, Kerkstraat 45, 5331 CB, in Kerkdriel (van de ontwerp bestemmingsplannen ligt op deze locatie alleen het ontwerp bestemmingsplan van de gemeente Maasdriel ter inzage)

Informeer bij de betreffende instanties naar de actuele openingstijden.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Vanaf donderdag 21 september 2023 tot en met woensdag 1 november 2023 kan iedereen een zienswijze indienen op de ontwerpbesluiten. Wilt u reageren op (een van de) ontwerpbesluiten, dan kunt u een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijk heeft de voorkeur.

Schriftelijk

U kunt uw zienswijze onder vermelding van “Zienswijze project UWDH” en onder vermelding van het zaaknummer 2022-012703 sturen naar Gedeputeerde Staten van Gelderland:

 • per mail: post@gelderland.nl
 • per brief: Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Geef in uw zienswijze aan op welk ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft. Vergeet niet uw naam en adres in de zienswijze te vermelden.

Mondeling

U kunt tijdens de termijn van terinzagelegging ook mondeling een zienswijze indienen. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 08:30 en 16:30 uur een afspraak maken via het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99. Van de mondeling ingediende zienswijze wordt een verslag gemaakt dat aan u wordt toegezonden.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegde instanties die de zienswijzen betrekken bij de definitieve besluitvorming. Uw zienswijze wordt zorgvuldig beoordeeld. Uw zienswijze kan leiden tot een aanpassing in een of meerdere besluiten. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt geïnformeerd over hoe hiermee is omgegaan via een zienswijzennota.

Meer informatie

Heeft u vragen? Voor meer informatie over de procedure kunt u op werkdagen tussen 08:30 en 16:30 uur contact opnemen met het Provincieloket van de provincie Gelderland, telefoonnummer 026 359 99 99.

Meer informatie over het project UWDH kunt u vinden op samenwerkenaanriviernatuur.nl

Getekend door:

Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Gedeputeerde Staten van Gelderland
Burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal
Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel