We werken aan een beter klimaat voor iedereen. Eén van de manieren is het opwekken van meer duurzame energie met grootschalige zonneparken en windmolens. Samen met de regio zoeken we uit waar mogelijkheden zijn: de Regionale Energie Strategie (RES). 

De eerste stap was het vaststellen van de concept RES. De volgende stap: de RES 1.0 is nu klaar voor besluitvorming. In mei 2021 besluiten alle gemeenteraden over dit RES 1.0 bod. In onze gemeente spreekt de raad hierover in het Rondetafelgesprek van 20 april en neemt een besluit in de raadsvergadering van 20 mei. Op 1 juli wordt de RES 1.0 van FruitDelta Rivierenland ingediend bij het Nationaal Programma RES. 

Wij werken als gemeente ook aan een eigen visie op zon- en windenergie.

Op weg naar RES 1.0  

Met de RES 1.0 zetten we de tweede stap. Ook inwoners dachten hierover mee in verschillende bijeenkomsten in alle gemeenten en lieten hun mening horen in een regionale enquête. 

Onze regio wil regie houden op de regionale strategische keuzes voor zon en wind. We kiezen daarom voor een haalbare en afgewogen ambitie (bod) om 1,2 TWh duurzame elektriciteit op te wekken via zon en wind. In deze afweging zijn onder andere meegenomen: draagvlak, landschap, natuur, klimaat, uitvoerbaarheid en bestaand beleid. Met dit plan stoot onze regio 34% minder CO2 uit in 2030 ten opzichte van 1990 als we onze ambitie realiseren én energie besparen (landelijk doel: -49%). West Maas en Waal wil vooral werk maken van (grootschalige) zon op daken en 20 hectare zonneparken. 

Lokale gemeenschap mee laten profiteren

Inzet is ook om te zorgen dat de hele samenleving kan profiteren van de financiële opbrengsten van nieuwe wind- en zonneparken. Daarom willen we dat de lokale gemeenschap voor ten minste 50% van de nieuwe projecten kan mee-ontwikkelen en daarmee ook kan profiteren. 

Het vervolg

De RES 1.0 is een tussenstap in een langjarig samenwerkingsproces op weg naar een duurzaam Rivierenland. Participatie wordt nog belangrijker zodra gemeenten plannen voor concrete projecten maken. Uiterlijk in 2025 verlenen provincie en gemeenten vergunningen voor projecten voor het grootschalig opwekken van elektriciteit.

Tweejaarlijks evalueren we de RES en passen we deze aan op ontwikkelingen zoals op het gebied van technologie. Via onze regionale Samenwerkingsagenda werken we tussentijds aan thema's als energiearmoede, -besparing, innovatie en warmte. Via onze regionale Gebiedsagenda werken we onder andere aan verdere reductie van CO2, zoals via mobiliteit, industrie en landbouw. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op resrivierenland.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?