Wat is het?

Wanneer heeft u een drank- en horecavergunning nodig?

U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u sterk alcoholische drank verkoopt. De aanvraag voor een vergunning geldt met name voor horecabedrijven, kantines en slijterijen. Voor elke vestiging is een aparte vergunning nodig. Voordat aan u een vergunning verleend wordt, wordt gecontroleerd of uw inrichting en de op de aanvraag vermelde personen aan alle in de drank- en horecawet gestelde eisen voldoen.

U moet een (gewijzigde) drank- en horecavergunning aanvragen als:

  • u een zaak wil starten;
  • de ondernemingsvorm wijzigt;
  • als de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt of als er bijvoorbeeld een terras wordt toegevoegd.

Wat moet ik doen?

Voor het aanvragen van een drank- en horecavergunning gebruikt u de volgende aanvraagformulieren:

  • Bedrijf (commercieel): aanvraagformulier horecavergunning, verklaring leidinggevende(n) en vragenformulier Wet Bibob (meer informatie over de Wet Bibob vindt u in de Flyer Wet Bibob).
  • Vereniging/Stichting (paracommercieel): aanvraagformulier horecavergunning en verklaring leidinggevende(n)

De Drank- en Horecawet heeft bijzondere regels opgesteld voor een rechtspersoon, niet zijnde een NV of BV die zich richt op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Bij deze horecabedrijven gaat het om een ondergeschikte nevenactiviteit die geen concurrerende rol mag spelen ten opzichte van de reguliere horeca. Aan de drank- en horecavergunning worden beperkende voorwaarden verbonden zoals bepaald in het vergunningenbeleid horeca.

Wijziging leidinggevende(n)

Wijzigt in uw horecaonderneming een leidinggevende welke op de drank- en horecavergunning vermeld staat? Dan moet u dit tevens melden bij de Omgevingsdienst Rivierenland. Voor de nieuwe leidinggevende gebruikt u een van de volgende formulieren:

  • Formulier voor bedrijven (commercieel)
  • Formulier voor vereniging/stichting (paracommercieel)

Na ontvangst van uw melding wijziging leidinggevende(n), ontvangt u een ontvangstbevestiging. Als na onderzoek blijkt dat de persoon aan de wettelijk gestelde eisen voldoet, ontvangt u een aanhangsel bij de drank- en horecavergunning. Dit aanhangsel bewaart u bij de vergunning die in uw horecabedrijf aanwezig moet zijn.

Evenementen

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing ex artikel 35 Drank- en Horecawet aanvragen.

  • Aanvraagformulier ontheffing ex artikel 35 Drank- en Horecawet

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen acht weken bericht.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met beslissing met betrekking tot uw aanvraag drank- en horecavergunning? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. 

Heeft u gevonden wat u zocht?