Ambtseed/belofte gemeente West Maas en Waal

  1. Ik verklaar kennis te hebben genomen van de regels met betrekking tot integriteit zoals vastgelegd in de toepasselijke wetsbepalingen, het informatieveiligheidsbeleidde notitie Schone Handen (gedragscode) en de Gedragscode gebruik ICT-voorzieningen, het Fraude- en M&O beleid van de Gemeente West Maas en Waal.
  2. Ik zweer/beloof dat ik mij aan deze regels en overigens ook aan de Grondwet en overige wetten en regelgeving van de overheid zal houden.
  3. Ik zweer/beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt of de gemeente zal schaden.
  4. Ik maak van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik.
  5. Ik ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en met gemeentelijke eigendommen.
  6. Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van de gemeente West Maas en Waal en het door haar vastgestelde beleid. 
  7. Ik zweer/beloof dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

Dat verklaar en beloof ik /  Zo waarlijk helpe mij God almachtig