Algemene bijstand

Wat is het?

Algemene bijstand is er als u niet genoeg geld heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Het is een laatste vangnet als u bijvoorbeeld niet in aanmerking komt voor een andere uitkering of studiefinanciering.

De bijstand vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt. Als dat nodig is wordt u ook geholpen bij het vinden van een baan. Bij een bijstandsuitkering hoort namelijk een arbeidsplicht.

Hoe werkt het?

U heeft in Nederland recht op algemene bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u woont rechtmatig in Nederland;
  • u bent 18 jaar of ouder;
  • u heeft niet genoeg inkomen of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien;
  • u kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering, waarmee u in uw levensonderhoud kunt voorzien;
  • u zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Er geldt ook een aantal verplichtingen als u een bijstandsuitkering ontvangt.

Extra voorwaarden bijstand

Naast de algemene voorwaarden zijn er nog extra voorwaarden voor de volgende groepen:

Wat moet ik doen?

U kunt de bijstandsuitkering aanvragen bij Werkzaak Rivierenland.

Wat heb ik nodig?

  • geldig identiteitsbewijs van u en eventueel uw partner
  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw schulden
  • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
  • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

Woont u samen uw partner en/of uw kinderen jonger dan 18 jaar? Dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

Waar moet ik aan voldoen?

Vanaf de bijstandsaanvraag moet u zich houden aan verplichtingen. Zo moet u naar betaald werk zoeken. Doet u dat niet, dan kan uw bijstand worden verlaagd of beëindigd. Ook kunt u een boete krijgen.

Meer over de verplichtingen in de bijstand.

Verhuizen naar andere gemeente of buitenland

Als u naar een andere gemeente verhuist, krijgt u geen bijstand meer van de gemeente waaruit u vertrekt. Schrijf u in bij uw nieuwe gemeente en vraag daar opnieuw een bijstandsuitkering aan. Als u naar het buitenland verhuist, stopt uw bijstandsuitkering in Nederland.

Bijstand voor AOW-gerechtigden

Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan beoordeelt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw recht op bijstand. De SVB voert namelijk de Algemene inkomensvoorziening ouderen (AIO) uit. U vraagt de bijstand bij de SVB aan.

Hoogte van de bijstand

Vanuit de bijstand wordt uw inkomen aangevuld tot de voor u geldende bijstandsnorm. De hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van uw leeftijd en van uw leefsituatie. Er zijn aparte bijstandsnormen voor alleenstaanden en voor gehuwden en samenwonenden.

Lagere bijstandsuitkering bij volwassen huisgenoten (kostendelersnorm)

Het aantal volwassen huisgenoten telt mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering (met uitzondering van uw echtgenoot of partner). De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen, u de woonkosten kunt delen. Dit heet de kostendelersnorm.

Samenwonend in bijstand gelijk aan gehuwd

Woont u samen of is er sprake van een gezamenlijke huishouding? Dan kan de gemeente u voor de bijstand gelijk stellen aan gehuwden. U heeft dan samen, net als een echtpaar, recht op een bijstandsuitkering voor gehuwden.

Inwonend kind boven de 18 jaar

Een jongere kan vanaf de leeftijd van 18 jaar zelfstandig recht hebben op een algemene bijstandsuitkering. Dit geldt ook voor jongeren die inwonend zijn bij ouders. Voor thuis- en uitwonende jongeren van 18 tot 21 jaar geldt een lagere algemene bijstandsnorm. Dit betreft de jongerennorm.

Is de jongere 21 jaar of ouder? Dan heeft de jongere recht op de reguliere algemene bijstandsnorm, maar mogelijk ook een (lagere) kostendelersnorm.

Jongeren onder de 27 jaar hebben geen recht op algemene bijstand als ze nog regulier onderwijs kunnen volgen. De reden is dat deze jongeren dan recht hebben op studiefinanciering.

Extra informatie

Informatie en advies

Voor informatie, advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met VraagWijzer West Maas en Waal

Bijstand aanvragen

Bijstand kunt u aanvragen bij Werkzaak Rivierenland.

U bereikt Werkzaak Rivierenland op telefoonnummer 088 9375 000, op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-10.30 uur. Post stuurt u naar Postbus 321, 4190 CH Geldermalsen of per mail naar info@werkzaakrivierenland.nl.

Hoe kan ik hulp krijgen bij geldproblemen?

Veel mensen voelen zich schuldig of schamen zich als ze de rekening niet (op tijd) kunnen betalen of schulden hebben. Maar weet u dat dit veel vaker voorkomt dan u misschien denkt? Iedereen kan in geldnood raken. Door tegenslagen als werkeloosheid, ziekte of een scheiding kunnen mensen in de problemen komen.

Heeft u zorgen om uw financiële situatie? Moeite om alle rekeningen op tijd te betalen? Het begint met hulp zoeken. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie die u de rekening heeft gestuurd. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken.

Voor informatie en vragen over geldzaken en schulden kunt u terecht bij VraagWijzer West Maas en Waal. Voor hulp bij de administratie van uw geldzaken kunt u ook terecht bij Welzijnsorganisatie Sociom.

Heeft u gevonden wat u zocht?