Concept beeldkwaliteitsplan Industrieweg, Dreumel

Waar gaat het beeldkwaliteitsplan over?

Het beeldkwaliteitsplan geeft de randvoorwaarden weer voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, met het accent op de verschijningsvorm van de te bouwen woningen. Samen met het bestemmingsplan is het beeldkwaliteitsplan het juridisch document dat de kaders schetst voor de bouw- en inrichtingsplannen voor dit gebied.

Het beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader bij de gemeentelijke en welstandstechnische beoordeling van bouw- en inrichtingsplannen alsmede voor de inrichting van de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsplan wordt onderdeel van de welstandsnota, waarmee het een bindende werking krijgt voor alle partijen. Onder de regie van het beeldkwaliteitsplan weten (particuliere) initiatiefnemers op voorhand welke kwaliteitseisen worden gesteld aan de uitwerking van de bebouwing en de openbare ruimte.

U kunt het concept beeldkwaliteitsplan inzien en hierop reageren

Van 24 februari 2022 tot en met 6 april 2022 is dit concept beeldkwaliteitsplan in te zien. Binnen deze termijn kunt u een reactie geven.

Een reactie kan mondeling of schriftelijk

Voor een mondelinge reactie belt u met Toine van der Wielen via 14 0487. Wilt u schriftelijke reageren dan schrijft u een brief. Die richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Te downloaden bestanden: