Carbidschieten

Carbidschieten

Carbidschieten is in onze gemeente alleen toegestaan op 31 december tussen 10.00 uur en 18.00 uur als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Er bij het carbidschieten gebruik wordt gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter, mits daarbij geen handelingen worden verrichten of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieu, of
 • Carbidschieten plaatsvindt op een perceel buiten de bebouwde kom, waarbij gebruik wordt gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 60 liter mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • Er worden in totaal niet meer dan tien bussen gebruikt;
  • Het carbidschieten gebeurt onder het toezicht van een meerderjarig persoon die er voor zorg draagt dat deze voorwaarden worden nageleefd;
  • Er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daarvoor gevaren kunnen optreden voor mens, dier, goed of milieu, in ieder geval:
   • Wordt uitsluitend geschoten met een bal (geen deksel);
   • Dienen de bussen zodanig stevig in de bodem, in een frame of op andere wijze te zijn verankerd, dat terugslag wordt voorkomen;
   • Wordt geschoten met een schiethoek die niet meer bedraagt dan 45 graden;
   • Vindt het beheer en de uitgifte van carbid alsmede het carbidschieten zelf uitsluitend plaats door personen ouder dan 16 jaar, die niet verkeren onder invloed van alcohol en/of drugs;
   • Dient het carbid zodanig bewaard te worden dat deze niet in contact kan komen met water;
   • Zijn op het schietterrein voldoende blusmiddelen aanwezig in de vorm van droog zand; en
   • Bevindt het aanwezige publiek zich op een minimale afstand van 25 meter van de schietopstelling.
  • De afstand vanaf de plek waar het carbidschieten plaatsvindt tot gebouwen van derden bedraagt ten minste 75 meter, tenzij deze derden schriftelijk toestemming hebben gegeven voor een kortere afstand;
  • Het vrij schootsveld bedraagt ten minste 75 meter, dit terrein is eigendom van of wordt gehuurd of gepacht door degene onder wiens verantwoordelijkheid het carbidschieten gebeurt; hierin liggen geen openbare paden of wegen;
  • Indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang dient het schietterrein goed te worden verlicht. 

Heeft u gevonden wat u zocht?