De 15 speerpunten

In 2012 is gestart met het opstellen van een leefbaarheidsvisie voor alle acht kerkdorpen van onze gemeente. Alle inwoners hebben kunnen meepraten hierover. Uiteindelijk is als koers “Samenwerken en Promoten” vastgesteld. In vijftien speerpunten is de input van alle inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties verwoord.

Speerpunt 1 Naar 2030 is er een collectieve ambitie en bereidheid om de leefbaarheid te verbeteren.

Wat is er gedaan?

 • Halverwege 2018 heeft ook Beneden-Leeuwen haar dorpsplatform gekregen. Hierdoor zijn vanaf nu in alle acht dorpen veel inwoners actief. Ze verbinden, organiseren en signaleren (vrijwilligers) activiteiten. De platforms hebben ook een eigen dorpswebsite.
 • Met een gemeentelijke financiële vergoeding hebben de meeste platforms nu zogenaamde Dorps Ontwikkel Plannen (DOP) gemaakt. Hierin staat alles wat inwoners belangrijk vinden. Denk daarbij aan het behoud en het verbeteren van de leefbaarheid in hun dorp.
 • We hebben het budget voor het belonen van leefbaarheidsinitiatieven verdubbeld van € 3.000,- naar € 6.000,-. Inwoners en vrijwilligers(organisaties) kunnen vóór 1 februari én vóór 1 september een beloning van € 750,- aanvragen.
 • De wethouder Leefbaarheid overlegt elk halfjaar met de dorpsplatforms over lopende en nieuwe zaken. Onze regisseur leefbaarheid is hierbij de contactpersoon.

Speerpunt 2 In 2030 is kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen het criterium voor de aanwezigheid van scholen. De scholen kiezen voor samenwerking om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden.

Wat is er gedaan?

 • We investeren vanuit zorg en onderwijs extra in Passend Onderwijs. En investeren ook in de samenwerking met de betrokken organisaties. We willen dat kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand op of dichtbij hun eigen school terecht kunnen.
 • We steunen activiteiten die laaggeletterde ouders beter taalvaardig maken.
 • De oplevering van het Integraal Kind Centrum (IKC) in Beneden-Leeuwen was op 21 maart 2019. Hierin gaan samenwerken:
  • Pax Junior met twee praktijklokalen.
  • Basisscholen De Leeuwenkuil en De Wijzer.
  • Een kinderdagverblijf met peuteropvang en de buitenschoolse opvang van SPOM.

Speerpunt 3 In 2030 worden accommodaties zo multifunctioneel mogelijk gebruikt. Verenigingen werken samen om het aanbod bereikbaar te houden.

Wat is er gedaan?

 • Op 15 februari is de eerste steen gelegd voor de aanbouw van een ontmoetings- en servicepunt bij de gymzaal in Appeltern. Deze uitbreiding versterkt over en weer het multi-functioneel gebruik.
 • In Hanzestad Maasbommel wordt in mei de nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) ‘Het Hanzehuys’ geopend.
 • Als we signalen krijgen van verenigingen die willen samenwerken, steunen en faciliteren we de acties waar de gemeente mee te maken heeft. ‘Niet top-down maar bottom-up!’.

Speerpunt 4 In 2030 blijven West Maas en Walers zo lang mogelijk in hun huidige woning wonen. Op het moment dat thuiswonen niet meer gaat wordt hoogwaardige zorg verleend op centrale zorglocaties in de gemeente.

Wat is er gedaan?

De volgende maatregelen treffen wij vanuit onze Woonvisie uit 2016:

 • We maken onze inwoners meer bewust van de gevolgen van het langer thuis wonen. We doen dit samen met ondernemers en (zorg)organisaties. Dit gebeurt onder meer via WoonMarkt ‘Thuis met het Grootste Gemak’. Die organiseren we elke 2 jaar.
 • Inwoners kunnen een blijverslening aanvragen.
 • Via een geleidelijke aanpassing van het bestemmingsplan voor de dorpen, worden meer-generatie-woningen mogelijk.

Speerpunt 5 In 2030 werkt iedereen in West Maas en Waal intensief samen met partijen binnen de regio en omringende gemeenten.

Wat is er gedaan?

 • Afhankelijk van het onderwerp werken wij - als regiegemeente - samen met andere organisaties in en buiten de gemeente. Het gaat hierbij over wonen, milieu, gezondheid, veiligheid, inkomensvoorziening en zorg. We hebben hierover afspraken gemaakt. Met onder meer gemeenten in de regio’s Nijmegen en Rivierenland, lokale ondernemers en dorpsplatforms. Wij juichen (als het kan) samenwerking toe, met en tussen andere partijen.

Speerpunt 6 In 2030 is West Maas en Waal een gemeente die met inwoners en organisaties meedenkt hoe zij initiatieven werkelijkheid kan maken.

Wat is er gedaan?

 • Via de omgevingstafel kunnen inwoners en bedrijven nieuwe (bouw)ideeën te komen.
 • Sinds september 2018 loven we elk jaar niet zes maar twaalf beloningen van € 750,- uit. De beloningen zijn voor nieuwe ideeën die de leefbaarheid of samenredzaamheid houden of verbeteren.

Speerpunt 7 In 2030 is binnen de gemeente West Maas en Waal een slim systeem van communicatie opgezet, waarin partners en gemeente van elkaar leren en op de hoogte blijven.

Wat is er gedaan?

 • We sturen een nieuwsbrief naar geabonneerde ondernemers. Hiermee informeren we hen over actuele ontwikkelingen rond economische zaken en recreatie en toerisme.
 • We publiceren een nieuwsbrief over de Visie Leefbaarheid 2030. Hierin melden we de voortgang van de 15 speerpunten uit deze visie.

Speerpunt 8 In 2030 is West Maas en Waal binnenin en van buitenaf goed bereikbaar zowel voor autobezitters als voor niet auto-bezitters.

Wat is er gedaan?

 • Inwoners van Alphen kunnen gebruik maken van het busje dat Dorpsplatform SLAG runt met vrijwilligers.
 • In Appeltern, Beneden-Leeuwen en Maasbommel zijn deelauto's te vinden.
 • Vanaf januari 2019 hebben we ‘AutoMobiel’. Dit is een project van Servicepunt Thuiswonen. Inwoners van West Maas en Waal kunnen hier met hun vervoersvraag terecht. Vrijwilligers verzorgen dan tegen een onkostenvergoeding het vervoer.
 • Inwoners met een Wmo-vervoersindicatie kunnen gebruik maken van Versis, de regiotaxi als aanvullend vervoer.
 • De Belbus van Arriva rijdt in de avond en weekend. De belbus rijdt van Beneden-Leeuwen naar Dreumel en komt langs Altforst, Appeltern, Maasbommel en Alphen. In Appeltern zijn er twee haltes.

Speerpunt 9 In 2030 heeft West Maas en Waal heeft een hoogwaardige digitale infrastructuur.

Wat is er gedaan?

 • Inmiddels zijn veel woningen in de kernen aangesloten op glasvezel, net als een aantal bedrijventerreinen (Veesteeg en Waterstraat).
 • De werkzaamheden in het buitengebied zijn gestart voor de aanleg van glasvezel. De aanleg van dit supersnelle internet is gratis. De gemeente werkt in dit samen met 6 andere gemeenten in Rivierenland.

Speerpunt 10 In 2030 worden de dorpen actief ingezet om toeristen naar de streek te trekken, met behoud van het dorpse karakter.

Wat is er gedaan?

 • Maasbommel is aangesloten bij het Internationaal Hanzeverbond. Dorpsplatform Hanzestad Maasbommel praat mee over de aanpak voor de verdere profilering en het combineren hiervan met de dorpsbranding.
 • Dorpsplatform Altforst Actief heeft een plan ingeleverd voor dorpsbranding. Onderdeel hiervan is de plaatsing van drie stalen kikkers langs de drie belangrijkste invalswegen.
 • Dorpsplatform ‘Samen Wamel’ gaat na of zijn slogan geplaatst kan worden onder komborden. Het platform bekijkt ook de mogelijkheid van een opvallende uiting bij de dorpsentree via de Hollenhof.
 • De dorpsplatforms Beneden-Leeuwen en Dreumel hebben zich als vierde en vijfde dorp aangemeld voor dorpsbranding. In november en januari trapten zij af. We verwachten eind 2019 hun eerste resultaten.

Speerpunt 11 In 2030 is West Maas en Waal beter bekend als aantrekkelijke plaats om te wonen.

Wat is er gedaan?

 • In november 2018 is in het kader van Levend Landschap de ‘Wandel- en struinroute Mooi Appeltern’ geopend. DorpsPlatform Appeltern (DPA) heeft samen met Uit®waarde en de gemeente twee routes (4,6 en 5.7 km) ontwikkeld.
 • DPA gaat door met de actie ‘Growfunding’ om o.a. meer dorpsentrees van Appeltern mooier te maken. Ook in Appeltern wordt een hoogstambrigade opgericht.
 • De themagroep Jeugd van DPA voert haar plan uit voor ontmoetingsveld ’t Appelveldje. Naast de basisschool komen o.a. een digitaal pannaveld, een boomhut en een jeu-de-boulesbaan.
 • Dorpsplatform Samen Wamel heeft bloembollen geplant in park De Grote Gemeente. Ze deden dit samen met leerlingen van basisschool De Laak en cliënten van het RIBW.
 • Zeven van de acht dorpsplatforms hebben hun Dorps Ontwikkel Plannen (DOP) ingeleverd of bijna afgerond. Niet alleen wonen maar ook openbare ruimte, verkeer, activiteiten en voorzieningen krijgen hierin aandacht. Wij betrekken de DOP’s bij de voorbereiding van gemeentelijke activiteiten in de dorpen.
 • In Wamel is tegenover het Vrije Tijdscentrum het Pastoor Kurstjensplein aangelegd.

Speerpunt 12 In 2030 geniet het Land van Maas en Waal door effectieve promotie landelijke bekendheid.

Wat is er gedaan?

 • De eerste editie van ‘Open Maas en Waal’ in 2018 krijgt een vervolg op 1 juni 2019. Veel bedrijven en organisaties openen dan voor iedereen deuren die anders dicht zijn. Hiervoor werkt Ondernemend Maas en Waal ook samen met Maas en Waalse gemeenten.

Speerpunt 13 In 2030 is in West Maas en Waal een mix van bedrijvigheid.

Wat is er gedaan?

 • De verkoop van bedrijventerreinen op verschillende locaties in onze gemeente loopt nog steeds erg goed.
 • We stellen bij grotere recreatieve initiatieven een projectleider beschikbaar. De eerste tien uren van deze ondersteuning komen voor rekening van de gemeente.

Speerpunt 14 In 2030 is West Maas en Waal een duurzame gemeente.

Wat is er gedaan?

 • In 2018 hebben we bij gemeentelijke gebouwen energiebesparende maatregelen getroffen en ingepland. Ook plaatsen we zonnepanelen op de daken van het gemeentehuis, de gemeentewerf en het zwembad.
 • We kopen elektriciteit en gas duurzaam in. En hebben bij de inkoop van schoonmaakdiensten en leerlingenvervoer extra eisen gesteld op het gebied van duurzaamheid.
 • Wij zijn actief bezig met het verduurzamen van de straatverlichting. Daarom hebben we onder meer al 400 lampen van lantaarnpalen laten vervangen door led-verlichting.
 • Inwoners kunnen gebruik maken van leningen voor maatregelen op het gebied van duurzaamheid. We bieden hen ook een voordelig energieadvies door een energieadviseur aan. Inwoners kunnen voor informatie en advies terecht bij het regionale energieloket ‘Het Nieuwe Wonen Rivierenland’.
 • We hebben afspraken gemaakt met Woonstichting De Kernen over het meer duurzaam maken van haar huurwoningen.
 • Om verduurzaming te stimuleren krijgen sportclubs gratis energiemonitoring. Hiermee krijgen zij inzicht in de energiestromen in hun gebouwen. Sinds 2018 kunnen stichtingen en verenigingen leningen krijgen voor het treffen van duurzame maatregelen.
 • De Omgevingsdienst Regio Rivierenland (ODR) stimuleert bedrijven bij het toezicht steeds meer om energie te besparen.
 • Wij werken samen met Groenleven BV bij de aanleg van twee zonneparken. Bij de rotonde N322/van Heemstraweg en rotonde Noord-Zuid/van Heemstraweg.
 • Op 13 februari hebben wij een drukbezochte energie-ontmoeting over duurzaamheid gehouden. Bekende meteoroloog Reinier van den Berg was speciale gast. Hierbij zijn veel initiatieven en ideeën van inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties in kaart gebracht.

Speerpunt 15 In 2030 zijn de cultuurhistorische kwaliteiten van West Maas en Waal beschermd en bekend bij inwoners en toeristen.

Wat is er gedaan?

We zijn volop bezig met de uitvoering van het plan van aanpak om Hanzestad Maasbommel te profileren.

 • De gemeenteraad heeft zich op 13 december 2018 laten informeren over de archeologische hotspot ‘Expeditie over de Maas’. Stichting Erfgoed Gelderland heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het beheren en tentoonstellen van de zeker 250.000 historische vondsten.
 • De gemeenteraad geeft in april 2019 een opdracht aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijkheid die hij verder uitgewerkt wil zien.
 • De gemeenteraad heeft op 24 januari 2019 het Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal vastgesteld. In dit plan is voor elk van de acht dorpen een ‘dorpspaspoort’ opgenomen. Hierin staat hoe we met elkaar de kwaliteit van de omgeving en van de cultuurhistorie kunnen bewaren of verbeteren.

Heeft u gevonden wat u zocht?