In november 2021 deed de Hoge Raad een uitspraak in de casus Didam: het Didam-arrest. Dit arrest heeft betrekking op de vervreemding van onroerende zaken door de overheid. Gemeenten moeten bij de vervreemding van onroerende zaken het gelijkheidsbeginsel in acht nemen. Dat wil zeggen dat aan alle (potentiële) gegadigden gelijke kansen voor verwerving moeten worden geboden.

De gemeente is daarom in de meeste gevallen verplicht om onroerende zaken bij verkoop openbaar te koop aan te bieden en hierover transparant te communiceren. Er zijn een aantal uitzonderingen waardoor één-op-één verkoop van de onroerende zaken wel mogelijk is.

In alle gevallen moet de gemeente een (beoogde) grondverkoop openbaar bekendmaken. Hieronder kunt u kennisnemen van alle voornemens tot verkoop van gemeentelijke onroerende zaken. Hierbij staat ook de gemeentelijke motivatie om een overeenkomst met een partij aan te gaan.

Alle beoogde grondverkopen worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl en/of de gemeentelijke website. Bent u het niet eens met dit voornemen tot verkoop? In de publicatie leest u hoe en tot wanneer u dit kunt aangeven.  

Voornemen tot verkoop perceel (ged.) openbare parkeerplaats Kerkdwarsstraat Altforst, kadastraal Appeltern N 646

De gemeente West Maas en Waal is voornemens aan Liander B.V. te verkopen, een perceel van ca. 27m2 in de hoek
van de openbare parkeerplaats aan de Kerkdwarsstraat Altforst, kadastraal Appeltern N 646 (ged.).

Met de verkoop van het perceel wordt het algemeen maatschappelijk belang gediend. De koper wordt namelijk via
verwerving van het perceel in de gelegenheid gesteld om een transformatorstation te plaatsen waardoor het elektriciteitsnetwerk ter plaatse wordt versterkt en elektriciteitsproblemen in de omgeving worden opgelost.

Gezien de noodzaak en het specifiek gediende doel van de verkoop is koper de enige aangewezen partij voor de koop/verkoop van het perceel.

Niet eens? U kunt binnen 20 dagen na publicatie van dit voornemen een kort geding tegen dit voornemen starten bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

De termijn van 20 dagen na publicatie geldt als een vervaltermijn.
Als binnen de opgegeven termijn hier geen gebruik van wordt gemaakt geeft gemeente West Maas en Waal uitvoering aan haar voornemen en gaat een koop- verkoopovereenkomst aan met de beoogde koper. Er liggen verder geen stukken ter inzage.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Erik Peters, Team Control JZ, via epeters@westmaasenwaal.nl

Gemeente West Maas en Waal geeft met deze publicatie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778.

Namens burgemeester en wethouders van West Maas en Waal

Heeft u gevonden wat u zocht?