In november 2021 deed de Hoge Raad een uitspraak in de casus Didam(externe link): het Didam-arrest. Dit arrest heeft betrekking op de vervreemding van onroerende zaken door de overheid. Gemeenten moeten bij de vervreemding van onroerende zaken het gelijkheidsbeginsel in acht nemen. Dat wil zeggen dat aan alle (potentiële) gegadigden gelijke kansen voor verwerving moeten worden geboden.

De gemeente is daarom in de meeste gevallen verplicht om onroerende zaken bij verkoop openbaar te koop aan te bieden en hierover transparant te communiceren. Er zijn een aantal uitzonderingen waardoor één-op-één verkoop van de onroerende zaken wel mogelijk is.

In alle gevallen moet de gemeente een (beoogde) grondverkoop openbaar bekendmaken. Hieronder kunt u kennisnemen van alle voornemens tot verkoop van gemeentelijke onroerende zaken. Hierbij staat ook de gemeentelijke motivatie om een overeenkomst met een partij aan te gaan.

Alle beoogde grondverkopen worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl(externe link). Bent u het niet eens met dit voornemen tot verkoop? In de publicatie leest u hoe en tot wanneer u dit kunt aangeven. 
 

Voorgenomen grondverkoop Veesteeg-Zuidwest

Gemeente West Maas en Waal is van plan om voor twee percelen grond een koop-verkoopovereenkomst aan te gaan met een marktpartij, hierna: beoogde koper. De verkoop betreft de percelen grond, gelegen aan de Maas en Waalweg (N322) en nabij de Veesteeg in Beneden-Leeuwen. De percelen zijn kadastraal bekend als WML N346, groot circa 14.755 m2 en WML N347, groot circa 6.185 m2. De verkoop is ten behoeve van de realisatie van het nieuwe bedrijventerrein Veesteeg-Zuidwest. 

Gemeente West Maas en Waal oordeelt aan de hand van objectieve, redelijke en toetsbare criteria, dat de beoogde koper de enige gegadigde is die in aanmerking komt voor de verwerving en ontwikkeling van de betreffende percelen grond.

Uitleg van de situatie

De gemeente wil op deze locatie een nieuw bedrijventerrein realiseren. Hierover was al regionale en provinciale afstemming. De gronden waarop de beoogde ontwikkeling is gesitueerd zijn gedeeltelijk in eigendom van de gemeente en gedeeltelijk in eigendom van de beoogde koper. De beoogde koper is bereid en in staat om zijn betreffende deel van het stedenbouwkundige plan te realiseren. Dit is in overeenstemming met de door de gemeente gewenste wijze van planuitvoering. De huidige eigendomsverhouding c.q. grondposities maken het ruimtelijk gezien voor derden nagenoeg onmogelijk om (één of meer zelfstandige delen van) het stedenbouwkundige plan te realiseren. De gronden zijn namelijk dusdanig afhankelijk van elkaar dat solitaire ontwikkeling van de grond (die op dit moment eigendom is van de gemeente) niet uitvoerbaar is. De gemeente is daarom niet verplicht haar grond openbaar aan te bieden. De beoogde koper is de enige gegadigde die in aanmerking komt voor de verwerving en ontwikkeling van de betreffende gronden c.q. het plan. Daarom is de gemeente van plan de grond aan de beoogde koper te verkopen.

Samenvattend is er getoetst aan de volgende criteria:

 • De beoogde ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein op deze locatie. En daarbij in acht nemend alle regionale en provinciale afstemming die daarover al plaatsvond en de daaruit voortgekomen voorwaarden;
 • De verhouding tussen de door de gemeente te verkopen gronden en de bij de beoogde koper reeds in eigendom verkerende gronden voor de beoogde ontwikkeling;
 • Het bestaan van een belemmerende grondpositie van de beoogde koper voor de realisatie van (één of meer zelfstandig te realiseren delen van) het stedenbouwkundige plan door een derde partij. Ook als de gemeente haar gronden verkoopt;
 • Bewezen commitment van de beoogde koper;
 • De aard, hoedanigheid en bekwaamheid van de beoogde koper, in samenhang met een bestaande rechtmatig verkregen grondpositie door deze partij.

Manieren van reageren

Bekendmaking van dit voornemen tot verkoop is gepubliceerd via het lokale huis-aan-huisblad de Maas&Waler en de gemeentelijke website. Als u vindt dat u ook een serieuze gegadigde bent en u zich niet kan verenigen met de voorgenomen grondverkoop aan de gegadigde: 

 • Kunt u uzelf binnen 20 dagen na publicatie van dit voornemen schriftelijk melden bij gemeente West Maas en Waal, onder opgave van de reden(en) waarom u van mening bent ook in aanmerking te komen voor aankoop van het perceel. Zet in deze reactie tenminste:
  • De datum van publicatie en welk voornemen tot grondverkoop het betreft;
  • Uw naam, adres en woonplaats;
  • Waarom u van mening bent dat u ook als koopgegadigde moet worden aangemerkt; 
  • Een machtiging als u voor iemand ander een motivatie indient, bijvoorbeeld namens een bedrijf. 

   Deze brief stuurt u naar:
   Gemeente West Maas en Waal
   t.a.v. afdeling Ruimte
   Postbus 1, 6659 ZG Beneden-Leeuwen
   info@westmaasenwaal.nl 

of

 • Kunt u binnen 20 dagen na publicatie van dit voornemen een kort geding tegen dit voornemen starten bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

De termijn van 20 dagen na publicatie geldt als een vervaltermijn. Als binnen de opgegeven termijn geen gebruik wordt gemaakt van één van de genoemde mogelijkheden, geeft gemeente West Maas en Waal uitvoering aan haar voornemen en gaat een koop- verkoopovereenkomst aan met de beoogde koper. Er liggen verder geen stukken ter inzage. 

Er moet op tijd een gemotiveerde reactie worden ingediend of op tijd een kort geding worden gestart tegen dit voornemen. Is dit niet het geval, vervalt het recht om tegen dit voornemen tot verkoop op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren. Gemeente West Maas en Waal en de beoogde koper worden onredelijk benadeeld als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen tot verkoop c.q. het aangaan van de overeenkomst wordt ingegaan. 

De klachtenprocedure staat los van de mogelijkheid van beroep. En verlengt de periode van 20 kalenderdagen niet.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Peter van Mil, procesleider ruimte, via pvmil@westmaasenwaal.nl.

Gemeente West Maas en Waal geeft met deze publicatie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778(externe link).

Namens burgemeester en wethouders van West Maas en Waal
 

Heeft u gevonden wat u zocht?