Wat is het?

Soms heeft een naaste voor een langere periode veel extra zorg en ondersteuning nodig. Wilt u als mantelzorger degene voor wie u zorgt dichter bij u hebben en is er extra ruimte nodig om de zorg goed te kunnen verlenen? Dan kunt u ervoor kiezen om een mantelzorgwoning bij of aan uw eigen huis te laten bouwen. Sinds 1 november 2014 is de regelgeving rondom het plaatsen van mantelzorgwoningen eenvoudiger geworden.

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het perceel van uw eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene die u verzorgt. Het is ook mogelijk dat u in een mantelzorgwoning gaat wonen. In dat geval komt de mantelzorgwoning op het perceel van degene die u verzorgt.
U kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen of hiervoor een aanbouw aan uw huis laten bouwen. Ook kunt u een bestaand bouwwerk bij uw huis, bijvoorbeeld een garage, om laten bouwen tot mantelzorgwoning. 

Hoe werkt het?

Regels voor mantelzorg woning vereenvoudigd

In een heel aantal gevallen is er geen omgevingsvergunning meer nodig. Om vergunningsvrij een mantelzorgwoning te bouwen bij een bestaande woning moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen.

Indien uw mantelzorgwoning niet vergunningsvrij is valt u terug op de regels van het huidige bestemmingsplan. Op basis van het bestemmingplan kunnen burgemeester en wethouders bij een omgevingsvergunning onder voorwaarden een mantelzorgwoning toestaan.

Voorwaarden vergunning vrij bouwen mantelzorgwoning

Vergunning vrij bouwen mag als de noodzaak voor mantelzorg is aangetoond Om dit te bepalen wordt er gekeken naar de duur, intensiteit en/of zwaarte van de zorg. Een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur geldt als bewijs van de noodzaak voor de zorg en de mantelzorgrelatie.

Bouwkundige eisen mantelzorgwoning

Bedenk vóórdat u gaat bouwen dat ook een vergunningsvrije mantelzorgwoning aan bepaalde bouwkundige eisen moet voldoen. In het Besluit Omgevingsrecht (Bor) bijlage II staan deze eisen genoemd. De ODR kan u helpen met aanvullende informatie. Daarnaast staat in de Bor de definitie van mantelzorg vermeld. Uitgebreidere informatie over de eisen voor vergunning vrij bouwen vindt u ook op de landelijke website: www.omgevingsloket.nl. Als er na plaatsing van de vergunningsvrije mantelzorgwoning een controle vanuit de ODR komt moet aangetoond worden dat er sprake is van mantelzorg.

Mantelzorg woning bouwen op basis bestemmingsplan

Als de geplande mantelzorgwoning niet vergunningsvrij is valt u terug op de regels van het bestemmingsplan. Op basis daarvan kunnen burgemeester en wethouders bij een omgevingsvergunning onder voorwaarden mantelzorg toestaan. 

Op basis van het bestemmingplan kunnen burgemeester en wethouders bij een omgevingsvergunning onder voorwaarden het gebruik van een deel van de bedrijfswoning of bijbehorende bouwwerken als afhankelijke woonruimte (inwoning) voor mantelzorg toestaan, met dien verstande dat:

  1. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
  2. op het perceel al een bedrijfswoning aanwezig is;
  3. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;
  4. per bedrijfswoning maximaal één afwijking ten behoeve van inwoning voor mantelzorg mag worden verleend;
  5. inwoning in beginsel dient plaats te vinden bij, in of direct aansluitend aan de bedrijfswoning, waarbij de afhankelijke woonruimte een onderlinge verbinding met de bedrijfswoning dient te hebben;
  6. het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als afhankelijke woonruimte is uitsluitend toegestaan indien realisering van de inwoning in of aan de bedrijfswoning vanwege bouwtechnische, financieel-economische of sociaal-medische redenen onmogelijk is;
  7. maximaal 75 m2 van bedrijfswoning en/of bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van de inwoning;
  8. geen eigen nutsvoorziening is toegestaan;
  9. er een overeenkomst wordt gesloten met de gemeente West Maas en Waal.

Wat als de mantelzorg stopt?

Op een bepaald moment is het bieden van mantelzorg voorbij. Op dat moment vervalt het recht om de mantelzorgwoning voor huisvesting te blijven gebruiken. Omdat het gebouw wel vergunningsvrij gebouwd mocht worden, hoeft deze niet afgebroken te worden. Wel moeten faciliteiten gericht op wonen zoals de keuken en badkamer worden verwijderd. 

Heeft u gevonden wat u zocht?