De gemeente houdt grip op haar financiën via jaarverslagen, jaarrekeningen en begrotingen. Ieder jaar doorloopt de gemeente dezelfde financiële cyclus.

Programmabegroting 2020-2023

In de programmabegroting 2020-2023 wordt aangegeven waaraan wij als gemeente het geld willen besteden en waar het geld vandaan moet komen. De begroting 2020 sluit met een klein voordelig saldo van € 69.000, dat wil zeggen dat de geraamde uitgaven niet geheel door inkomsten worden afgedekt. Voor 2020 verwachten wij € 42,4 miljoen uit te geven. Tegenover deze uitgaven staat een bedrag van bijna € 42,5 miljoen aan inkomsten. Op 6 november 2019 heeft de gemeenteraad de begroting behandeld en vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering.  

Stevige ambities komende jaren

De gemeente investeert de komende 4 jaar € 4,7 miljoen in allerlei projecten. 
Voor 2020 staan onder andere de volgende zaken gepland: 

  • afronding van de verbouwing van MFA de Hucht in Alphen
  • aanpak waterproblematiek in Alphen
  • aanpak Zandstraat en 
  • ontwikkeling rondom de Peel in Beneden-Leeuwen en
  • herinrichting Florastraat in Boven-Leeuwen. 

In het jaar 2020 maakt de gemeente ook nieuwe plannen in overleg met de raad: 

  • Woonvisie 2020
  • Beleidsplan MFA’s
  • Groenbeleidsplan
  • Integraal handhavingsbeleid

De gemeente een vrij besteedbare algemene reserve van ruim 5 miljoen.

Ook positief saldo verwacht voor 2021 t/m 2023  

Bij de begroting voor 2020 hoort een doorkijk naar de komende 3 jaren. Het meerjarig perspectief brengt de begroting voor 2021 tot en met 2023 in beeld. Ook voor de komende jaren wordt een positief saldo verwacht. 

West Maas en Waal in cijfers

Voor de begroting 2020 is uitgegaan van een aantal kerngegevens welke betrekking hebben op zowel de sociale als fysieke structuur van de gemeente West Maas en Waal. Deze cijfers kunt u terugvinden in bijlage 7 van de programmabegroting.

Programmabegroting 2019-2022

In de programmabegroting 2019-2022  wordt aangegeven waaraan wij als gemeente het geld willen besteden en waar het geld vandaan moet komen. De begroting 2019 sluit met een tekort van € 825.000, dat wil zeggen dat de geraamde uitgaven niet geheel door inkomsten worden afgedekt. Voor 2019 verwachten wij € 43 miljoen uit te geven. Tegenover deze uitgaven staat een bedrag van bijna € 41 miljoen aan inkomsten.

Kenmerken begroting 2019

De begroting 2019 kenmerkt zich als een voortzetting/uitwerking van reeds ingezet beleid. Hiermee doelen wij bijvoorbeeld op de waarborging c.q. vergroting van de leefbaarheid in de kernen  en de blijvende aandacht voor duurzaamheid.

Ook de zorg voor een kwalitatieve goede infrastructuur heeft in de voorliggende begroting een plaats gekregen met de daarbij behorende middelen. Denk hierbij aan openbaar groen, onderhoud wegen en investeringen op het gebied van riolering.

Inmiddels heeft de gemeente een vrij besteedbare algemene reserve van ruim 7 miljoen die voldoende is om mogelijke risico’s het hoofd te bieden en/of nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. Deze begroting heeft daarnaast ook de ruimte om bestaand beleid uit te bereiden en/of nieuw beleid op te vangen.

Alles overziende geeft de huidige financiële positie vertrouwen voor de toekomst.

West Maas en Waal in cijfers

Voor de begroting 2019 is uitgegaan van een aantal kerngegevens welke betrekking hebben op zowel de sociale als fysieke structuur van de gemeente West Maas en Waal. Deze cijfers kunt u terugvinden in de laatste bijlage van de programmabegroting.

Perspectiefnota

De perspectiefnota 2020 geeft de kaders, richtlijnen en uitgangspunten aan op basis waarvan het financiële beleid voor de komende vier jaar vorm wordt gegeven.

Bestuursrapportage

Wij hebben in 2019 twee bestuursrapportages gemaakt. U kunt ze hieronder downloaden.

Een bestuursrapportage is het hulpmiddel voor de raad om tijdens het begrotingsjaar te volgen hoe de stand van zaken betreffende de activiteiten is die in het betreffende jaar uitgevoerd moeten worden zoals vastgesteld bij de programmabegroting en indien van toepassing beleidsinhoudelijk of financieel bij te sturen. Het is een rapportage op afwijkingen op financieel en beleidsmatig gebied.

Jaarverslag en jaarrekening

Een financiële cyclus wordt afgesloten met een jaarverslag en een jaarrekening. In deze jaarrekening staat een eindafrekening per programma-onderdeel van de programmabegroting. 

Heeft u gevonden wat u zocht?