De gemeente houdt grip op haar financiën via jaarverslagen, jaarrekeningen en begrotingen. Ieder jaar doorloopt de gemeente dezelfde financiële cyclus.

Programmabegroting 2019-2022

In de programmabegroting 2019-2022  wordt aangegeven waaraan wij als gemeente het geld willen besteden en waar het geld vandaan moet komen. De begroting 2019 sluit met een tekort van € 825.000, dat wil zeggen dat de geraamde uitgaven niet geheel door inkomsten worden afgedekt. Voor 2019 verwachten wij € 43 miljoen uit te geven. Tegenover deze uitgaven staat een bedrag van bijna € 41 miljoen aan inkomsten.

Kenmerken begroting 2019

De begroting 2019 kenmerkt zich als een voortzetting/uitwerking van reeds ingezet beleid. Hiermee doelen wij bijvoorbeeld op de waarborging c.q. vergroting van de leefbaarheid in de kernen  en de blijvende aandacht voor duurzaamheid.

Ook de zorg voor een kwalitatieve goede infrastructuur heeft in de voorliggende begroting een plaats gekregen met de daarbij behorende middelen. Denk hierbij aan openbaar groen, onderhoud wegen en investeringen op het gebied van riolering.

Inmiddels heeft de gemeente een vrij besteedbare algemene reserve van ruim 7 miljoen die voldoende is om mogelijke risico’s het hoofd te bieden en/of nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. Deze begroting heeft daarnaast ook de ruimte om bestaand beleid uit te bereiden en/of nieuw beleid op te vangen.

Alles overziende geeft de huidige financiële positie vertrouwen voor de toekomst.

West Maas en Waal in cijfers

Voor de begroting 2019 is uitgegaan van een aantal kerngegevens welke betrekking hebben op zowel de sociale als fysieke structuur van de gemeente West Maas en Waal. Deze cijfers kunt u terugvinden in de laatste bijlage van de programmabegroting.

Perspectiefnota

De perspectiefnota 2020 geeft de kaders, richtlijnen en uitgangspunten aan op basis waarvan het financiële beleid voor de komende vier jaar vorm wordt gegeven.

Bestuursrapportage

De bestuursrapportages over de eerste helft van een jaar is het hulpmiddel voor de raad om tijdens het begrotingsjaar te volgen hoe de stand van zaken betreffende de activiteiten is die in het betreffende jaar uitgevoerd moeten worden zoals vastgesteld bij de programmabegroting en indien van toepassing beleidsinhoudelijk of financieel bij te sturen. Het is een rapportage op afwijkingen op financieel en beleidsmatig gebied.

Jaarverslag en jaarrekening

Een financiële cyclus wordt afgesloten met een jaarverslag en een jaarrekening. In deze jaarrekening staat een eindafrekening per programma-onderdeel van de programmabegroting. 

Te downloaden bestanden:

Heeft u gevonden wat u zocht?