De gemeente houdt grip op haar financiën via jaarverslagen, jaarrekeningen en begrotingen. Ieder jaar doorloopt de gemeente dezelfde financiële cyclus.

Voorjaarsnota

De Voorjaarsnota geeft de kaders, richtlijnen en uitgangspunten aan op basis waarvan het financiële beleid voor de komende vier jaar vorm wordt gegeven.

Programmabegroting 2023-2026

De raad heeft in november 2022 de programmabegroting 2023-2026 (2,3MB) behandeld en vastgesteld. Gemeente West Maas en Waal heeft een structureel sluitende begroting. 

De begroting zorgt ervoor dat we kunnen blijven investeren in leefbare dorpen. Onderwerpen waar we mee aan de slag gaan zijn onder andere betaalbare woonruimte, goed onderhouden wegen en openbare ruimtes. Verder zetten we meer in op voorlichting en preventie voor onze jeugd. Daarnaast gaan we aan de slag met het herijken van het minimabeleid en het verbeteren van de dienstverlening voor onze inwoners.

De begroting in één oogopslag

Missing media-item.

De begroting van in één oogopslag

 Inkomsten€ mlnUitgaven€ mln
Wonen, werken en recreërenlegesontvangsten en grondopbrengsten2,25behandelen bouwvergunningen, toezicht en handhaving bouw en invoering omgevingswet4,89
Maatschappelijke zakenrijksvergoedingen voor verstrekte bijstandsuitkeringen3,65WMO, Jeugd en bijstandsuitkeringen23,06
Fysieke leefomgevingafvalstoffenheffing en rioolrecht5,17afval, wegen, riolering en groen8,01
Burger, bestuur en veiligheidpaspoort en rijbewijzen0,25bestuurskosten, brandweer, openbare orde en burgerzaken3,27
Bedrijfsvoering 0,04huisvesting, personeel en automatisering7,32
Algemene dekkingsmiddelengemeentefonds (Rijksbijdragen) en OZB opbrengsten36,57rentekosten0,84
Totaal 47,93 47,83

Jaarverslag en jaarrekening

Een financiële cyclus wordt afgesloten met de jaarstukken. In deze jaarstukken staat een eindafrekening per programma-onderdeel van de programmabegroting.
De jaarstukken 2022 en de Voorjaarsnota 2023 zijn inmmiddels voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de jaarstukken 2022 en de Voorjaarsnota 2023 op 6 juli 2023 vastgesteld(externe link)

Persbericht: West Maas en Waal sluit jaar af met positief resultaat

Inkomsten€ mlnUitgaven€ mln
Het Rijk38,6Volkshuisvesting en leefomgeving5,0

Lokale heffingen

Afvalstoffenheffing 2,3
OZB 4,1
Rioolheffing 2,5
Overige heffingen 2,0

10,9

Social domein

Jeugd 4,1
Participatie 13,0
WMO 3,6

20,8
Overige inkomsten6,2Economie0,8
  Verkeer, vervoer en waterstaat2,4
  Onderwijs1,9
  Sport, cultuur en recreatie2,5
  Volksgezondheid en milieu5,7
  Veiligheid1,7
  Bestuur en ondersteuning10,2
  Mutaties reserves0,1
Totale inkomsten55,7Totale uitgaven51,2

Heeft u gevonden wat u zocht?