De gemeente houdt grip op haar financiën via jaarverslagen, jaarrekeningen en begrotingen. Ieder jaar doorloopt de gemeente dezelfde financiële cyclus.

Voorjaarsnota

De Voorjaarsnota geeft de kaders, richtlijnen en uitgangspunten aan op basis waarvan het financiële beleid voor de komende vier jaar vorm wordt gegeven.

Programmabegroting 2023-2026

De raad heeft in november 2022 de programmabegroting 2023-2026 behandeld en vastgesteld. Gemeente West Maas en Waal heeft een structureel sluitende begroting. 

De begroting zorgt ervoor dat we kunnen blijven investeren in leefbare dorpen. Onderwerpen waar we mee aan de slag gaan zijn onder andere betaalbare woonruimte, goed onderhouden wegen en openbare ruimtes. Verder zetten we meer in op voorlichting en preventie voor onze jeugd. Daarnaast gaan we aan de slag met het herijken van het minimabeleid en het verbeteren van de dienstverlening voor onze inwoners.

De begroting van in één oogopslag

 Inkomsten€ mlnUitgaven€ mln
Wonen, werken en recreërenlegesontvangsten en grondopbrengsten2,25behandelen bouwvergunningen, toezicht en handhaving bouw en invoering omgevingswet4,89
Maatschappelijke zakenrijksvergoedingen voor verstrekte bijstandsuitkeringen3,65 WMO, Jeugd en bijstandsuitkeringen23,06
Fysieke leefomgevingafvalstoffenheffing en rioolrecht5,17afval, wegen, riolering en groen8,01
Burger, bestuur en veiligheidpaspoort en rijbewijzen0,25bestuurskosten, brandweer, openbare orde en burgerzaken3,27
Bedrijfsvoering 0,04huisvesting, personeel en automatisering7,32
Algemene dekkingsmiddelengemeentefonds (Rijksbijdragen) en OZB opbrengsten36,57 rentekosten0,84
Totaal 47,93  47,83

Jaarverslag en jaarrekening

Een financiële cyclus wordt afgesloten met de jaarstukken. In deze jaarstukken staat een eindafrekening per programma-onderdeel van de programmabegroting.

Heeft u gevonden wat u zocht?