Hoe werkt VraagWijzer

Eigen kracht en meedoen staan centraal bij welzijn en zorg in de gemeente West Maas en Waal. Meedoen betekent dat mensen goed functioneren, lekker in hun vel zitten en onderdeel uitmaken van een sociaal netwerk. Ook in uw netwerk kunnen mensen elkaar helpen en ondersteunen. Familie, vrienden, buren, kennissen enzovoort zijn belangrijk voor elkaar. Met elkaar bereiken we betere oplossingen. De overheid legt meer verantwoordelijkheid bij de gemeente als het gaat om de zorg voor de kwetsbare inwoners. De overheid verwacht dat de gemeente het beter kan voor minder geld omdat de gemeente dichter bij de inwoners staat. De gemeente kan deze taak dan ook alleen uitvoeren als u meedoet.

Dat betekent niet dat burgers alles zelf moeten regelen. Heeft iemand voor zijn probleem goed onderzocht hoe hij dat zelf met zijn netwerk kan oplossen en blijft er toch nog een vraag onbeantwoord? Dan kijkt de gemeente waar zij kan ondersteunen. In West Maas en Waal hebben we daar VraagWijzer voor. VraagWijzer is dé toegangspoort voor alle inwoners die een vraag hebben over Wonen, Welzijn, Werk, Inkomen en Zorg.

Hoe stel ik mijn zorgvraag

Ik heb een zorgvraag en heb behoefte aan ondersteuning daarin. Hoe pak ik dat aan?

 • U neemt contact op met VraagWijzer via 0487 790 790.
 • U kunt ook mailen naar info@vraagwijzerwmw.nl. U stelt in uw mail uw vraag. Als dat nodig is, geeft u extra uitleg.
 • Een consulent van VraagWijzer maakt met u een afspraak voor een gesprek bij u thuis. Daarin wordt met u uw vraag verder besproken en samen met u gezocht naar een mogelijke oplossing.
 • U ontvangt hiervan een verslag (persoonlijk ondersteuningsplan). U ondertekent het verslag en zet er eventueel opmerkingen bij. Dan stuurt u het verslag terug naar VraagWijzer.

Is in het verslag aangegeven dat de gemeente voor de oplossing moet zorgen? Of heeft u aangegeven dat u het niet eens bent met de oplossing die in het verslag staat en vindt u dat de gemeente een oplossing voor uw probleem moet bieden?

Dan heeft u met het terugsturen van het verslag hiervoor meteen een aanvraag ingediend.

Nadat u zich heeft gemeld bij VraagWijzer moet het totale onderzoek in 6 weken zijn afgerond. Na terugontvangst van het verslag, met de daarin opgenomen aanvraag voor een gemeentelijke oplossing, ontvangt u binnen 2 weken bericht of u hiervoor in aanmerking komt.

Wat is een keukentafelgesprek

U heeft bij VraagWijzer melding gemaakt van het feit dat u behoefte heeft aan ondersteuning vanwege een hulpvraag. Naar aanleiding daarvan neemt een consulent van VraagWijzer binnen 3 werkdagen contact met u op voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek bij u thuis. Dat gesprek wordt het keukentafelgesprek genoemd.

De in het gesprek gemaakte afspraken worden vervolgens in een gespreksverslag vastgelegd. Dit gespreksverslag wordt altijd ter goedkeuring aan u overhandigd.

Cliëntondersteuning

Als u het fijn vindt dat er iemand bij het gesprek aanwezig is om met u mee te denken, dan is dat uiteraard geen enkel bezwaar  U kunt daarvoor iemand uit uw eigen omgeving vragen. Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger, dan is het raadzaam deze persoon zonder meer bij het gesprek aanwezig te laten zijn. Mocht u niemand weten en u wilt toch gebruik maken van advies tijdens het gesprek, dan kunt u een beroep doen op gratis cliëntondersteuning via de gemeente. U kunt dit aangeven bij de consulent die met u de afspraak gaat maken.

De gespreksonderwerpen

De consulent zal in het gesprek samen met u onderzoeken en bespreken welke problemen u ervaart en hoe daarin een oplossing of ondersteuning mogelijk is. Wellicht komt u er tijdens het gesprek achter dat u ook zonder hulp van de gemeente zélf oplossingen kunt vinden. Misschien is er wel een boodschappendienst in uw dorp die de zware boodschappen thuis kan bezorgen, of kunt u een door u  ervaren isolement doorbreken door deel te gaan nemen aan bijvoorbeeld een open eettafel of andere activiteit. Ook bespreekt de consulent met u of er in uw hulpvraag hulp of ondersteuning mogelijk is uit uw sociale netwerk, zoals familie, vrienden, buren etc. De consulent zet samen met u de mogelijkheden op een rijtje.

Het is ook mogelijk dat er meer nodig is om u in uw probleem te ondersteunen. Dat kan dan zijn in de vorm van een maatwerkvoorziening van de gemeente. De consulent zal in dat geval met u bespreken hoe die maatwerkvoorziening kan worden gerealiseerd. Dat kan variëren van het bieden van huishoudelijke ondersteuning tot een ondersteuning aan uw gezin bij opvoedingsproblemen of het bieden van opvang en beschermd wonen.

De consulent zal dus over veel onderwerpen met u in gesprek gaan zoals:

 • Wat is het probleem? Wat kunt u niet meer dat u eerder wel kon?
 • Sinds wanneer is dit een probleem?
 • Hoe vangt u dit nu op?
 • Waarom is dat geen passende oplossing?
 • Wat wilt u weer (zelf)  kunnen?
 • Heeft u hulp of ondersteuning van familie, vrienden, vrijwilligers, professionals en zo ja van wie?
 • Wat is er volgens u nodig om het probleem op te lossen?
 • Hoe ziet uw dagindeling eruit?
 • Wat vindt u leuk om te doen?

Het gespreksverslag

Van het gesprek wordt door de consulent een verslag opgemaakt en ondertekend. Daarin staat vermeld hoe uw situatie is, welk probleem er speelt en op welke wijze er kan worden ondersteund. Over deze ondersteuning worden afspraken gemaakt. De afspraak kan inhouden dat u zelf voor de ondersteuning zorgt door gebruik te maken van uw eigen netwerk, óf van een algemene voorziening óf dat er daadwerkelijk een maatwerkvoorziening door de gemeente moet worden ingezet en welke. Uiteraard kan, afhankelijk van uw situatie, een mix van afspraken ontstaan. Dit verslag wordt voor akkoord aan u voorgelegd.

Bent u het eens met de afspraken dan tekent u het verslag voor akkoord. Is een maatwerkvoorziening van de gemeente nodig dan is dit tevens de aanvraag voor die voorziening, bijvoorbeeld ondersteuning bij het voeren van uw huishouden, of dagbesteding etc. U ontvangt vervolgens een formeel besluit waarin is aangegeven welke maatwerkvoorziening u gaat ontvangen.

Bent u het niet eens met de afspraken, dan geeft u op het gespreksverslag aan waarmee u het niet eens bent en op welke wijze u vindt dat er ondersteuning moet plaats vinden.

Voorbeeld: wordt door de consulent vastgesteld dat u voor uw maatschappelijke ondersteuning gebruik kunt maken van een algemene voorziening en u bent het daarmee niet eens, omdat u vindt dat dit uitsluitend via een maatwerkvoorziening van de gemeente kan, dan vermeldt u dit op het gespreksverslag en geeft u tevens aan welke maatwerkvoorziening u van de gemeente wenst.

In dat geval ondertekent u het gespreksverslag met de door u gegeven opmerking en stuurt dit terug. Er zal dan óf een aanvullend gesprek met u worden gehouden óf een schriftelijk afwijzingsbesluit namens het college van Burgemeester en Wethouders volgen waartegen u in bezwaar kunt gaan. 

De wettelijke termijnen

Het onderzoek naar aanleiding van een melding op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet moet uiterlijk binnen 6 weken na melddatum zijn afgerond.Op een daaruit voortvloeiende aanvraag voor een gemeentelijke maatwerkvoorziening moet binnen 2 weken na ontvangst door het college een besluit zijn afgegeven.

Moet ik een eigen bijdrage betalen

Afhankelijk van de voorziening die door de gemeente wordt toegekend kan een eigen bijdrage verschuldigd zijn. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt de hoogte van die eigen bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt. Daarom worden uw persoonsgegevens doorgestuurd naar het CAK waarbij tevens wordt aangegeven welke voorziening aan u is toegekend.

U ontvangt van het  CAK een schriftelijk besluit. Hierin leest u hoe uw eventuele bijdrage is berekend en op welke wijze u die dan moet betalen. De eigen bijdrage is steeds verschuldigd over een periode van 4 weken.

Waar kan ik mijn klacht melden

Wij horen graag of u tevreden bent. Wanneer u ontevreden bent, kunt u dat het beste eerst bespreken met de betrokken medewerker(s). Meestal komt u er samen wel uit. Het kan gebeuren dat u uw probleem of klacht niet met de betrokkene kunt of wilt bespreken. Dan kunt u terecht bij de teamleider van VraagWijzer.

Meer informatie vindt u op de website van Sterker.