Kabels en leidingen leggen in openbare grond

Wat is het?

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Heeft u toestemming nodig, dan gelden de regels uit de AVOI (Algemene Verordening Ondergrondse Infra) en is het Handboek Ondergrondse Infrastructuur van toepassing.

Kosten

Het tarief bedraagt € 500,00 voor het in behandeling nemen van een melding/aanvraag in verband met het verkrijgen van instemming of vergunning omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 5, eerste lid van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI).

Het tarief wordt, bij aaneengesloten graafwerkzaamheden over een lengte van 25 meter of meer, verhoogd voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht met € 1,20 per strekkende meter sleuf.

Hoe werkt het?

Algemene verordening ondergrondse infra (AVOI)

De AVOI is van toepassing bij de aanleg, het in stand houden en het opruimen van kabels of leidingen voor netten in of op openbare gronden. Dit voor zover de gemeente deze gronden beheert, in bezit heeft of daarvoor coördinatieverplichtingen heeft conform de Belemmeringswet en Privaatrecht en/of Telecommunicatiewet.

De AVOI geeft enerzijds invulling aan de wettelijke plicht voor de gemeente om een Telecommunicatieverordening op te stellen. Anderzijds wordt beleidsmatig voorzien in lokaal beleid dat ook andere netten van kabels en leidingen (nutsvoorzieningen) betreft.

Handboek Ondergrondse Infrastructuur

In dit handboek staan de standaardbepalingen voor het opnemen van de sleufverharding, het graven, aanvullen en verdichten van sleuven en het leggen enzovoort van ondergrondse infrastructuur in gronden die in eigendom of beheer zijn van onze gemeente.

Wat moet ik doen?

Voor het doen van een melding, het aanvragen van een vergunning of instemmingsbesluit, voor het melden van de aanvang of het gereedkomen van de werkzaamheden, moet gebruik worden gemaakt van de internetapplicatie MOOR.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. De termijn kan eenmaal met 8 weken worden verlengd.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit, bezwaar maken tegen de beslissing over uw aanvraag. 

Extra informatie

Meer informatie vindt u bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). KLIC is een onderdeel van het Kadaster.

Heeft u gevonden wat u zocht?