De Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. De wet schrijft voor dat een instelling voor kinderdagopvang zich moet melden bij de gemeente voordat de activiteiten starten. 
De erkende locaties zijn opgenomen in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). In dit register vindt u per gemeente alle geregistreerde kinderdagverblijven, aanbieders van buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders. De gemeente houdt dit register actueel.

Wet Kinderopvang

U kunt mogelijk een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen op basis van de Wet kinderopvang. Dat gaat via de Belastingdienst. De ouders/verzorgers vragen de tegemoetkoming zelf aan bij de Belastingdienst. U heeft als ouder of verzorger alleen recht op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang als u gebruik maakt van een voorziening die erkend is en geregistreerd is in het LRKP. Voor geregistreerde peuterspeelzalen en tussenschoolse opvang geldt geen tegemoetkoming in de kosten.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van diverse factoren zoals uw inkomen en dat van uw partner, het aantal uren dat u werkt, het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat, en voor hoeveel uur, etc. Als u een uitkering heeft vanuit de Wwb, IOAZ/Z-ANW en een actief re-integratietraject volgt komt u in aanmerking voor een kleine aanvullende vergoeding vanuit de gemeente voor de kosten van kinderopvang voor doelgroepouders (KOA kopje van 4,5%). De overheid vergoedt niet meer dan een maximale uurprijs voor kinderopvangtoeslag. Zie voor meer informatie over uw situatie en actuele bedragen de informatie op de site van de Rijksoverheid.

Kwaliteit van kinderopvang

De Wko regelt ook het toezicht op de kwaliteit en ook de handhaving van de kinderdagverblijven, de gastouderbureaus, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzalen in de gemeente. Er gelden landelijk uniforme kwaliteitsregels. De GGD voert jaarlijks een verplichte inspectie uit op hygiëne en veiligheid. Indien daar aanleiding toe is treedt de gemeente sanctionerend op tegen de kindercentra die zich niet houden aan de wettelijke voorschriften. Hierbij hanteert de gemeente het Vernieuwd Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De vastgestelde inspectierapporten van de GGD zijn openbaar en zijn in te zien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Vergoeding kinderopvangkosten op basis van sociaal-medische indicatie door de gemeente

In sommige gezinnen kan het vanwege een beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch) noodzakelijk zijn dat er een aantal dagdelen gebruik wordt gemaakt van kinderopvang. De indicatie kan zowel gelden voor de ouders als voor het kind en moet sociaal-medisch van aard zijn. De sociaal-medische indicatie stelt vast dat er een noodzaak bestaat voor kinderopvang. Deze indicatie is de basis om de aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, verder in behandeling en beoordeling te nemen. VraagWijzer verzorgt vanuit de bijzondere bijstand de uitvoering. 

Te downloaden bestanden:

Heeft u gevonden wat u zocht?