Koersnotitie Energietransitie en Circulariteit

Op 27 juni 2024 keurde de gemeenteraad de vernieuwde koersnotitie Energietransitie & Circulariteit goed.

Met deze notitie willen we op koers komen met onze duurzaamheidsambities van 55% CO2 reductie ten opzichte van 1990. In het document staat wat we wel en niet gaan doen om deze ambities te behalen. We kiezen ervoor om in te zetten op zaken waar we het meeste invloed op hebben: de woningen en onze elektriciteitsvoorziening. Wij hebben bijvoorbeeld weinig invloed op de binnenvaartschepen in de Waal. Deze uitstoot wordt wel aan ons toegerekend, maar kunnen wij als gemeente niet voorkomen.

Focus op woningen

Onze focus richt zich daarom de aankomende jaren voornamelijk op het verduurzamen van woningen. Om ook daadwerkelijk stappen te kunnen zetten, is budget vrijgespeeld om mensen aan te nemen. Ook gaan we nadenken over toekomstige warmtebronnen in West Maas en Waal. Daarvoor gaan we ook de wijken in om met inwoners in gesprek te gaan. Dit kost veel tijd en energie. Heel mooi dat de gemeenteraad dit ziet en hiervoor geld beschikbaar stelt.

Aan de slag met concrete projecten

Om te komen tot beleid dat beter aansluit op onze inwoners is er een klankbordgroep opgericht. Hier zitten geïnteresseerden bewoners in die met de gemeente nadenken over de invulling van het duurzaamheidsbeleid. Na de zomer gaan we samen nadenken over concrete projecten om de koersnotitie uit te voeren. Denk hierbij aan het versnellen van isoleren, het ondersteunen van boeren in de transitie of het nog beter verduurzamen van ons eigen vastgoed.

Heb je interesse om je aan te sluiten bij deze klankbordgroep en zo mee te denken met de concretisering van de doelstellingen uit de koersnotitie, mail dan naar Nando Habraken op nhabraken@westmaasenwaal.nl