Lokaal Sociaal Akkoord 2018-2021

Partijen

Vertegenwoordigers van:

 • Dreumelse Ondernemers Vereniging
 • Ondernemersvereniging Verrassend Leeuwen
 • Ondernemersvereniging De Gouden Ham
 • Werkzaak Rivierenland
 • Werkcoöperatie West Maas en Waal
 • Gemeente West Maas en Waal
   

Overwegende:

 • Dat alle partijen zich (blijven) inzetten voor een ondernemender West Maas en Waal;
 • Dat partijen op het sociaal economische vlak intensief met elkaar samenwerken;
 • Dat de ervaringen en behaalde resultaten in de periode 2014 tot en met 2017 een voortzetting van de samenwerking rechtvaardigen.

Komen het volgende overeen:

Doelstellingen

 • Het verbeteren van het ondernemersklimaat in de gemeente West Maas en Waal;
 • Het vergroten van de werkgelegenheid in de gemeente West Maas en Waal;
 • Het verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente West Maas en Waal;
 • Het bevorderen van deelname van uitkeringsgerechtigden aan het maatschappelijk verkeer;
 • Het bestrijden van laaggeletterdheid.
   

Beoogde resultaten

Om tot de realisering van de doelstellingen te komen, committeren de in aanhef genoemde partijen zich tot de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma “Lokaal Sociaal Akkoord 2018-2021 West Maas en Waal” en de daarin genoemde projecten. Partijen hebben het recht projecten voor opname voor te dragen die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen. 

Partijen

 • Verbinden zich door ondertekening van het “Lokaal Sociaal Akkoord 2018-021 West Maas en Waal” aan de uitvoering van het “Uitvoeringsprogramma Lokaal Sociaal Akkoord 2018-2021 West Maas en Waal”.
 • Doen tenminste twee maal per jaar verslag van de resultaten en opbrengsten aangaande de activiteiten die in het kader van het “Uitvoeringsprogramma Lokaal Sociaal Akkoord 2018-2021 West Maas en Waal” worden verricht.

Gemeente:

 • Heeft de interne regierol ten aanzien van het “Uitvoeringsprogramma Lokaal Sociaal Akkoord 2018-2021 West Maas en Waal”;
 • Neemt de regie en coördinatie op zich ten aanzien van het monitoren van de opbrengsten, resultaten, voortgang en de communicatie van het “Lokaal Sociaal Akkoord 2018-2021 West Maas en Waal;

Het georganiseerde bedrijfsleven:

 • Zal voortdurend haar achterban informeren en enthousiasmeren over het “Uitvoeringsprogramma Lokaal Sociaal Akkoord 2018-2021 West Maas en Waal” en de daaruit voortvloeiende verplichtingen en inspanningen;
 • Zal haar achterban pro-actief benaderen om te participeren in de projecten die genoemd zijn in het “Uitvoeringsprogramma Lokaal Sociaal Akkoord 2018-2021 West Maas en Waal”;
 • Bespreekt periodiek de voortgang van het “Uitvoeringsprogramma Lokaal Sociaal Akkoord 2018-2021 West Maas en Waal” met de gemeente en geeft input.

Werkzaak Rivierenland

Levert haar bijdrage vanuit de opdracht als vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland met twee aandachtspunten: 

 • Er zal invulling gegeven worden aan een adequate werkgeversdienstverlening (match tussen vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt);
 • Draagt zorg voor de toerusting en toeleiding van de kandidaten van Werkzaak Rivierenland naar de arbeidsmarkt.

Werkcoöperatie West Maas en Waal

 • Ontplooit en ontwikkelt activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling en/ of deelname van uitkeringsgerechtigden aan het maatschappelijk verkeer en de arbeidsmarkt.

Betrokken partijen spreken de intentie uit om voor het bereiken van de beoogde resultaten gebruik te maken van projectsubsidies, fondsenwerving en andere regelingen.
Betrokken partijen zullen tenminste twee maal per jaar deelnemen aan de vergaderingen van het Sociaal Economisch Platform (SEP), waar de voortgang van het “Uitvoeringsprogramma Lokaal Sociaal Akkoord 2018-2021 West Maas en Waal” wordt gemonitord, getoetst, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
 

Slotbepalingen

Iedere partij verplicht zich er toe om zich maximaal in te spannen voor de uitvoering van het “Uitvoeringsprogramma Lokaal Sociaal Akkoord 2018-2021 West Maas en Waal”.

Het akkoord treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening door alle partijen en heeft een looptijd van vier jaar.