In de periode maart-november 2019 werkt aannemer Martens en Van Oord in opdracht van Rijkswaterstaat aan het natuurvriendelijk maken van in totaal 10 km Maasoever. In de gemeente West Maas en Waal gaat het om drie kleine trajecten bij Appeltern, Maasbommel en Alphen. Dat gebeurt volgens de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit. De KRW-maatregelen lopen nog tot en met 2027 door.

Op alle oevertrajecten wordt de stenen bestorting tot 1 meter onder de waterlijn verwijderd. De werklocaties ter hoogte van Alphen en Maasbommel sluiten direct aan op oevers die eerder al zijn ‘ontsteend’. Deze hebben daarom de namen Alphen2 en Maasbommel2 gekregen. Zo worden de bestaande natuurvriendelijke oevers dus in feite een stukje langer gemaakt. Nieuw is de locatie bij Appeltern. Daar wordt de bestorting over een lengte van bijna 400 meter weggehaald. Daardoor  krijgen natuurlijke processen als afkalving en aanzanding ook daar weer de ruimte. Ee ontstaat gaandeweg een oever met ondiep water en rivierstrandjes. Dat is een aantrekkelijkere leefomgeving voor waterplanten, vissen en kleine waterbeestjes (macrofauna) die horen in de Maas. Zie het kaartje ontstenen bij de downloads voor de locaties.

Werkzaamheden

Martens en Van Oord werkt tot november de verschillende locaties af. Wanneer een oever of beekmonding aan de beurt is, hangt af van de planning van de aannemer. De werkzaamheden vinden direct aan de waterkant plaats, buiten het vaarwater. Ze brengen naar verwachting niet of nauwelijks hinder met zich mee. Wel kan de oever of uiterwaard tijdens de werkzaamheden voor de veiligheid tijdelijk zijn afgesloten. Weghalen van bestorting duurt meestal enkele dagen. Transport van vrijgekomen bestortingsmateriaal en grond vindt hoofdzakelijk over water plaats. Kleinere hoeveelheden worden eventueel over de weg afgevoerd. De mogelijkheid bestaat dat de verwijderde bestorting na het ontstenen tijdelijk opgehoopt in de ondiepe oeverzone blijft liggen. Dit wordt dan later per schip afgevoerd om het aantal transporten beperkt te houden. Omdat dit materiaal buiten het vaarwater ligt, heeft de scheepvaart er geen last van. Waar nodig plaatst de aannemer nieuwe radarbakens langs de Maas om het vaarwater te markeren.

Op weg naar 2027

Zorgdragen voor een goede ecologische waterkwaliteit is een belangrijke taak voor Rijkswaterstaat volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat geldt voor alle oppervlaktewateren en dus ook de Maas. De Maas kreeg de afgelopen 150 jaar een sterk kanaalachtig karakter. Dit door het bouwen van stuwen, afsnijden van meanders en met steen vastleggen van de oevers. Dat bleek niet gunstig voor het waterleven. Rijkswaterstaat voert daarom in samenwerking met andere partijen langs de gehele rivier ecologische herstelmaatregelen uit. Als onderdeel daarvan zijn in onze gemeente eerder al de oevertrajecten Over de Maas, Alphen en Maasbommel heringericht. Ter hoogte van Maasbommel werd een oevergeul aangelegd.

De KRW-opgave loopt nog door tot en met 2027. Ingenieursbureau Arcadis voert de komende jaren in opdracht van Rijkswaterstaat de planstudie uit voor de resterende opgave aan natuurvriendelijke oevers, geulen, uiterwaard­vergravingen en diverse beekmondingen. Het werkgebied loopt van Eijsden in Zuid-Limburg tot aan de A27 bij Keizersveer. De maatregelen die uitvoerbaar zijn worden telkens gebundeld in werkpakketten en vervolgens door Rijkswaterstaat op de markt gezet.

Meer weten?

Kijk op www.rws.nl/maasoevers of bel gratis met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002.

Te downloaden bestanden:

Heeft u gevonden wat u zocht?