Waarom een bodemkwaliteitskaart en een Nota bodembeheer?

Binnen de regio Rivierenland is besloten om de geldende regels voor hergebruik van grond en bagger aan te passen. Daarnaast is besloten om regels op te stellen voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Het doel van deze aanpassingen is om hergebruik van grond en baggerspecie makkelijker en goedkoper te maken.

Hiervoor was het nodig om de gegevens over de bodemkwaliteit en de verschillende bodemfuncties in de regio te actualiseren. En daarnaast aan te vullen met PFAS in een nieuwe bodemkwaliteitskaart en de regels in een nieuwe Nota bodembeheer op te nemen.

De nota is niet van toepassing op de uiterwaarden of op grond en baggerspecie in oppervlaktewater. De nota gaat specifiek over kleinschalig grondverzet en stimuleert daarbij hergebruik binnen de regio.

U kunt het ontwerp bodemkwaliteitskaart en de Nota bodembeheer inzien en hierop reageren

Van 15 april 2021 tot en met 26 mei 2021 is het ontwerp van de bodemkwaliteitskaart en de Nota bodembeheer in te zien. Binnen deze termijn kunt u een reactie geven.

Een reactie kan mondeling of schriftelijk

Voor een mondelinge reactie belt u met Ingrid van der Burgh van de Omgevingsdienst Rivierenland via 0344 579 314. Wilt u schriftelijk reageren dan schrijft u een brief. Die richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het wijzigingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan kunt u inzien tijdens de openingstijden bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Denkt u eraan een afspraak hiervoor te maken?