Participatie: meepraten en meedenken  

De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt. Op welke manier dat gebeurt, kan verschillen.

In een aantal situaties bent u verplicht met omwonenden en belanghebbenden in gesprek te gaan. Dat doet u altijd vóórdat u uw plannen indient. U maakt daarvan een verslag en levert dat in samen met uw vergunningsaanvraag. Zonder verslag wordt uw aanvraag niet behandeld.

Checklist voor een verslag 

Op de website van de ODR vindt u tips hoe u in overleg gaat met uw omgeving. Daar vindt u ook checklist voor een verslag. Dit vult u in en levert u in bij uw vergunningsaanvraag.  

Participatie is verplicht in de volgende situaties

1.Wonen

 1. Het toevoegen van 5 of meer woningen binnen de bebouwde kom;
 2. Het toevoegen van een woongebouw met meer dan 3 bouwlagen;
 3. Het toevoegen of bouwen van 1 of meer woningen buiten de bebouwde kom.

2 Horeca en detailhandel:

 1. Het oprichten, veranderen of uitbreiden van horeca of detailhandel buiten de bebouwde kom;
 2. Het oprichten, veranderen of uitbreiden van horeca binnen de bebouwde kom.

3 Sport, maatschappelijk en recreatie:

 1. De realisatie van grootschalige maatschappelijke voorzieningen (zoals MFA’s);
 2. De realisatie van sportinfrastructuur, waaronder sportparken en -hallen;
 3. Alle projecten t.b.v. intensieve dag- en verblijfsrecreatie, inclusief de daarbij behorende voorzieningen, zoals recreatieterreinen en campings.

4 Bedrijven

 1. Het oprichten, veranderen of uitbreiden van een bedrijf buiten een bedrijventerrein;
 2. Het oprichten, veranderen of uitbreiden van alle bedrijven met milieucategorie 3 of hoger.

5 Agrarisch

 1. Het oprichten, veranderen of uitbreiden van een agrarisch bouwvlak van meer dan 2 hectare.

6 Duurzame energie

 1. De realisatie van 1 of meerdere windmolens;
 2. De realisatie van een zonnepark van minimaal 1 hectare;
 3. Het opwekken en/of de opslag van andere vormen van energie, dit met uitzondering van het opwekken en de opslag van energie t.b.v. 1 woning.

7 Infra en nuts

 1. De realisatie van grootschalige bovengrondse en ondergrondse infrastructurele (kunstwerken.

8 Grootschalig grondverzet

 1. Grootschalig grondverzet als bedoeld in het door de raad vastgestelde beleidskader grootschalig grondverzet.

9 Gevoelige onderwerpen

 1. Indien - naar mening van het college - sprake is van maatschappelijke onrust of anderszins politiek gevoelige initiatieven.

Heeft u gevonden wat u zocht?