Sloopmelding gebouw of deel gebouw

Wat is het?

U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden.

Doe daarom de Vergunningcheck op het Omgevingsloket. Daar staan alle sloopregels bij elkaar. 
Vanuit deze check kunt u de melding gaan doen of de vergunning aanvragen. Gebruik hiervoor DigiD of eHerkenning.

Wat moet ik doen?

Sloopmelding doen

U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

 • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
 • bij de sloop verwijdert u asbest

Sloopmelding én vergunning

In de volgende gevallen heeft u ook een vergunning nodig:

 • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • slopen in strijd met het omgevingsplan

Als u ook een vergunning nodig hebt, dan kunt u dit tegelijk met de sloopmelding doen.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als in die 4 weken het gebouw onnodig leeg staat of het gebruik ervan in de weg staat.
 • De verhuurder voert onderhoudswerkzaamheden uit.
 • De bewoner die hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2 per perceel verwijdert. Denk daarbij aan:
  • geschroefde golfplaten met hechtgebonden asbestvezels (geen dakleien)
  • vloertegels
  • niet-gelijmde vloerbedekking

Na de sloopmelding

 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding.
 • Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen.
 • Als uw melding wél compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Start en einde werkzaamheden melden

 • Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.
 • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Omgevingsdienst Rivierenland

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voert bouw- en milieutaken uit voor de gemeente West Maas en Waal. Voor vragen over een sloopmelding kunt u bij hen terecht.

Wat heb ik nodig?

Gegevens bij de sloopmelding

 • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

Rapporten meesturen bij de sloopmelding

Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

 • (als u verwacht dat er asbest vrijkomt) een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf
 • een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
 • een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
 • een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken

Let op: Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Hoelang duurt het?

Als u uw sloopmelding hebt gedaan, kunt u na 4 weken beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

Als u een sloopmelding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Als u ook een vergunning hebt aangevraagd ontvangt u binnen 8 weken bericht. De gemeente kan deze periode met 6 weken verlengen. Soms hebben wij advies en toestemming van een andere organisatie (bevoegd gezag) nodig. Dan komt er extra tijd bij.

Let op! 

Informatie op deze pagina kan verouderd zijn vanwege de overgang naar de Omgevingswet per 1 januari 2024. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kunt u in het Omgevingsloket online checken of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. Als dat het geval is kunt u dit via het Omgevingsloket indienen.

Extra informatie

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kunt u op de Asbestverwijdering kijken om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? 
Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Heeft u gevonden wat u zocht?