Kinderopvang aanbieden is een private commerciële activiteit. Wilt u een kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang of een gastouderbureau starten? Wilt u gastouder worden? Zorg dan dat u aan alle voorwaarden voldoet.

Inspectie door GGD en legesheffing

Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang, geven wij de GGD opdracht om een inspectie uit te voeren bij uw kindercentrum of uw gastouderbureau of -opvang. Pas als uit de inspectie van de GGD blijkt dat u voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang, nemen wij u op in het LRK. Deze procedure, van aanmelding tot registratie, neemt tien weken in beslag. Pas na afloop van deze tien weken kunt u starten met het aanbieden van kinderopvang. Voor de eerste registratie in het LRK van uw bedrijf heffen wij leges. De hoogte van de legeskosten zijn opgenomen in de Legesverordening 2024, Titel 3 Hoofdstuk 7.

Verantwoorde kinderopvang

Ondernemers in kinderopvang zijn wettelijk verplicht verantwoorde kinderopvang aan te bieden. Dit is opvang die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van een kind in een veilige en gezonde omgeving. U kunt lezen aan welke kwaliteitseisen u moet voldoen op de site van de Rijksoverheid. Voor informatie over het opzetten van een kindercentrum is ook de site van het waarborgfonds Kinderopvang interessant.

Aanvraag of wijziging registratie in Landelijk Register Kinderopvang

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 gelden regels voor kinderopvang.

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is onderdeel van een samenwerkingsverband tussen gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Op de website van het IPLO vindt u informatie en voorbeelden over regels binnen de Omgevingswet, die u als houder moet weten bij het starten of exploiteren van kinderopvang.

Dat kunnen regels zijn over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen die nodig zijn om te bouwen, gebruiksvergunning voor brandveilig gebruik of regels binnen de drank- en horecawet.

In onze Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang West Maas en Waal 2021 wijzen we houders hier ook op met de uitleg over de term ‘Streng aan de Poort’. Deze term wil zoveel zeggen als dat we meteen vanaf de start voldoende vertrouwen willen hebben dat een houder verantwoorde en kwalitatief goede kinderopvang biedt. Dit houdt onder andere in dat een houder van een kinderopvang weet aan welke regels hij moet voldoen voordat hij mag exploiteren.

Pas als u alle zaken heeft geregeld (onder andere de eisen vanuit het bestemmingsplan, vergunningen en brandveiligheid) en als u voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die gesteld zijn in de Wet Kinderopvang en de wet Innovatie en kwaliteit Kinderopvang (IKK), kunt u zich bij de gemeente aanmelden voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang als houder van een kindercentrum.

U kunt de aanvraagformulieren voor registratie vinden op de website van de rijksoverheid. U kunt uw aanvraagformulier mailen naar info@westmaasenwaal.nl of sturen naar postbus 1, 6658 ZG in Beneden-Leeuwen.

Heeft u gevonden wat u zocht?