Wat regelt dit bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van vijf woningen mogelijk na sanering van de bedrijfsbebouwing op het perceel De Hul 2a, Alphen. Daarnaast wordt de bestaande bedrijfswoning in overeenstemming met het huidige gebruik bestemd als burgerwoning.

Vormvrije m.e.r-beoordeling

Voor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. De vormvrije m.e.r. (onderdeel van het bestemmingsplan) ligt bij de stukken ter inzage.

Het besluit van B&W is een besluit in het kader van de voorbereiding van het door de raad te nemen besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit van burgemeester en wethouders kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien en hierop reageren

U kunt het ontwerpbestemmingsplan van 29 november 2023 tot en met 10 januari 2024 op afspraak in het gemeentehuis inzien.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met meneer Toine van der Wielen via tvdwielen@westmaasenwaal.nl of via 14 0487.

U kunt het ontwerp bestemmingsplan ook online inzien

Online: Alphen, De Hul 2a

NL.IMRO.0668.ALPDehul2a-BON1

Tot en met 10 januari 2024 kunt u een zienswijze geven

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk. Voor een mondelinge zienswijze belt u met team Ruimte via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.