Wat regelt dit bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 65 woningen aan de Industrieweg in Dreumel planologisch mogelijk. Het plangebied is gelegen aan de westkant van Dreumel en ligt op het overgangsgebied tussen het dorp en het buitengebied, aan de Waaldijk. In de huidige situatie is het plangebied een kleinschalig bedrijvencluster. Om de woningbouwontwikkeling mogelijk te maken, worden de gebruiksmogelijkheden van het bedrijf aan de Waaldijk beperkt.

Vormvrije m.e.r-beoordeling

Voor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd.
Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. Er kan worden volstaan met de vormvrije m.e.r., zoals opgenomen als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan. Het besluit van B&W is een besluit in het kader van de voorbereiding van het door de raad te nemen besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit van burgemeester en wethouders kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan “Dreumel, Industrieweg” inzien en hierop reageren

Van 2 december 2021 tot en met 12 januari 2022 is dit bestemmingsplan in te zien. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze indienen. Dit plan kan ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan zijn gewijzigd.

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk

Voor een mondelinge zienswijze belt u met Toine van der Wielen via 14 0487. Wilt u schriftelijke reageren dan schrijft u een brief. Die richt u aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Waar kunt u het ontwerpbesluit inzien?

Het ontwerpbesluit kunt u inzien tijdens de openingstijden bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Denkt u eraan een afspraak hiervoor te maken?

Online: Industrieweg, Dreumel

NL.IMRO.0668.DREIndustrieweg-BON1