Aanwezig:

 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris D. (Didier) Oosterom
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg

Afwezig

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos, verlof

Raadsinformatiebrief plan van aanpak motie - Z.100193

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met bijgaande aanpak m.b.t. de uitvoering van de motie d.d. 29/02/24 (bijlage 1).
 2. In te stemmen met de raadsinformatie-brief en deze te verzenden aan de gemeenteraad (bijlage 2).
 3. De organisatie opdracht te geven voor deze aanpak een begroting op te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Gewijzigde governance integrale sturing Zorg en Veiligheid Gelderland-Zuid - Z.099758

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

Het combi- Algemeen Bestuur Zorg & Veiligheid (AB VRGZ en AB GGD) heeft op 21 december 2023 ingestemd met een voorstel om de governance binnen het beleidsthema Zorg & Veiligheid aan te passen. De aanpassing ziet op hoofdlijnen op het afschalen van het aantal bestuurlijke overleggen, een scherpere scheiding aan te brengen tussen operationele en bestuurlijk strategische vraagstukken en daar de overlegstructuren op in te richten. Meer concreet: overlegtafels te formeren waarop gelijkwaardige deelnemers aanschuiven.

Het combi- AB Zorg en Veiligheid komt te vervallen en hiervoor komt een Bestuurlijk Overleg Netwerk Zorg en Veiligheid terug waarin bestuurders vanuit de gemeente in afvaardiging deelnemen en ook betrokken partners aansluiten. De bestuurlijke overleggen worden terug gebracht tot expertgroepen waarin geclusterde thema's experts en/ of managers deelnemen.

Een agendacommissie wordt ingesteld waar een netwerksecretaris met de voorzitter en verschillende secretarissen uit het netwerk Zorg en Veiligheid zorgdraagt voor de agendering, kwaliteit van stukken, opbouw en het onderhoud van het netwerk Zorg & Veiligheid. Hierbij wordt een strategische agenda opgesteld als koersdocument voor het netwerk.

 1. In te stemmen met de aanpassing Integrale Sturing Zorg en Veiligheid Gelderland-Zuid.
 2. De kosten van € 85.000,- voor de kwartiermaker/ netwerksecretaris a.i. 24 uur naar inwonersaantal van gemeenten in Veiligheidsregio Gelderland-Zuid te verdelen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aanwijzingsbesluiten boa's en ondermijning coördinator toezichthouder - Z.099477

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Het aanwijzingsbesluit boa’s Tweestromenland toezichthouder gemeente West Maas en Waal vast te stellen;
 2. Het aanwijzingsbesluit ondermijning coördinator toezichthouder gemeente West Maas en Waal vast te stellen;
 3. Het aanwijzingsbesluit boa’s Tweestromenland toezichthouder gemeente West Maas en Waal , vastgesteld op 7 juni 2021, in te trekken;
 4. Het aanwijzingsbesluit ondermijning coördinator toezichthouder gemeente West Maas en Waal, vastgesteld 7 juni 2021, in te trekken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 12 maart 2024, nr. 11/24 - Z.099584

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Planschadevergoeding Boonakker 8, Altforst - Z.092507

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De eigenaar van het perceel Boonakker 8 in Altforst een tegemoetkoming in planschade van € 15.550,- toe te kennen, als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan "Kerkstraat-Kerkdwarsstraat, Altforst";
 2. Het griffierecht voor het in behandeling nemen van het planschadeverzoek terug te betalen;
 3. De tegemoetkoming in planschade te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag tot de dag van uitbetaling;
 4. De tegemoetkoming in planschade, wettelijke rente en advieskosten te verhalen op de derde-belanghebbenden.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan "Alphen, Molenstraat 7" - Z.068683

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen de nota beantwoording zienswijzen vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Alphen, Molenstraat 7" gewijzigd vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan "Florastraat 15, Boven-Leeuwen" - Z.076138

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen de nota beantwoording zienswijzen vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Florastraat 15, Boven-Leeuwen" gewijzigd vast te stellen;

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Veegplan schrappen wijzigingsbevoegdheden - Z.094776

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen het veegplan schrappen wijzigingsbevoegdheden vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Omgevingsplan "Buitengebied, Van Heemstraweg 109b, Wamel" - Z.099865

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage (laten) opstellen;
 2. In te stemmen met het ontwerp wijziging omgevingsplan "Buitengebied, Van Heemstraweg 109b, Wamel", voor de verplaatsing van een grond- weg- en waterbouwbedrijf naar het perceel Van Heemstraweg 109b, Wamel en het ontwerp ter inzage leggen voor zienswijzen;
 3. Instemmen met het aangaan van bijgevoegde overeenkomst.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan "Beneden-Leeuwen, bedrijventerrein Veesteeg-Zuid" - Z.057256

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen de nota beantwoording zienswijzen vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Beneden-Leeuwen, Bedrijventerrein Veesteeg-Zuid" gewijzigd vast te stellen;
 3. De raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan "Beneden-Leeuwen, Bedrijventerrein Veesteeg-Zuid" gewijzigd vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)