Besluitenlijst college week 15, 09-04-2024

Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris D. (Didier) Oosterom
 • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Programmaplan organisatieontwikkeling 2023-2026 Samen Verder - Z.085533

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van het Programmaplan Organisatieontwikkeling 2023-2026 'Samen Verder' en opdracht tot uitvoering te verlenen aan de organisatie, onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris.
 2. Het Programmaplan Organisatieontwikkeling 2023-2026 ter kennisname aan de Raad te zenden.

Besluit

Aangehouden

Toelichting besluit

College besluit het voorstelaangepast nog een keer terug te laten komen en daarin meer gespecifieerd huidige stand van zaken en meetbare en realistisch haalbare acties op te nemen.

Raadsinformatienota extra kosten uitvoering - Z.100193

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Akkoord te gaan met bijgaande raadsinformatienota inzake het infonmeren van de gemeenteraad met betrekking tot de extra kosten die voortvloeien uit de uitvoering van debetwistte huurovereenkomst met de JG (bijlage 1).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Overschrijding voorbereidingskrediet Kindcentrum Beneden-Leeuwen - Z.101028

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met een overschrijding van het voorbereidingskrediet "Uitbreiding Kindcentrum Beneden-Leeuwen" in 2024.

Besluit

Aangehouden

Toelichting besluit

College besluit dit voorstel aan te houden, het voorstel te verduidelijken (formulering en cijfermatige onderbouwing) en zsm terug te laten komen in het college zodat raad tijdig geïnformeerd kan worden.

Uitgangspunten gevelontwerp De Klef Beneden-Leeuwen - Z.099702

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit met betrekking tot het gevelontwerp van de Klef in het stedenbouwkundig ontwerp voor het project 'De Kraanbaan' op te volgen en daarmee af te wijken van het advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verslag onderzoek (Water-)Toeristenbelasting - Z.083633

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. Kennisnemen van de bijgevoegde informatienota;
 2. Na uw instemming kan de informatienota worden aangeboden aan de raad

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verwerving essentiële functies Fase 1 - Z.100826

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met de inhoudelijke keuzes zoals opgenomen in de inkoopdocumenten voor de bovenregionale verwerving Essentiële Functies, met de daarin beschreven inhoud en kwaliteit van de opdracht, de wijze van monitoring en sturing en financiering van de opdracht en de te sluiten overeenkomst;
 2. In te stemmen met de hiermee gemoeide bekostigingswijzen en tarieven per beschreven onderdeel;
 3. het volgende mee te geven aan werkgroep voor het volgende proces:
  1. houdt de financiering in de hand. Als regio of gemeente kunnen wij deze zorg niet zelf organiseren.
  2. zorg voor goed opdrachtgeverschap en de mogelijkheid om te blijven sturen en monitoren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Inzake kort geding 27 maart 2024 - Z.101222

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Kennis te nemen van het vonnis inzake het kort geding dat de Jasmin Group tegen de gemeente WMW heeft aangespannen.
 2. Akkoord te gaan met het - onder protest - betalen van de bedragen zoals genoemd in het vonnis te weten €179.672,77 (achterstallig) en €272.922,67 (maandelijks vanaf 1/4/24)
 3. Een raadsinformatiebrief opstellen en dit mandateren aan de portefeuillehouder.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 2 april 2024, nr. 14/24 - Z.100446

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Subsidie voor fotoprojecten vanuit 1 tegen eenzaamheid - Z.094158

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Een structurele subsidie beschikbaar te stellen voor de te organiseren fotoprojecten tegeneenzaamheid in de diverse kernen
 2. De subsidie als volgt te verstrekken:
  1. Bij de eerste aanvraag voor de opstart van het project kan een subsidie van € 750,= worden aangevraagd
  2. Bij vervolgaanvragen om het project in de daarop volgende winterperiode opnieuw te draaien en de activiteiten te kunnen uitvoeren kan een subsidie van€ 500,- worden aangevraagd

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het collegebesluit uitvoering te blijven geven aan het reeds vastgestelde programmaplan. Na afloop hiervan pas te evalueren en voorstel maken voor de toekomst.

Rondvraag week 15, 9 april 2024 - Z.100446

Portefeuillehouder

n.v.t.

Toelichting

 • Notitie museum
  College heeft besloten deze te verzetten naar de volgende vergadering, d.d. 16 april 2024.
 • Actualiteiten rondom Oekraïne opvang (mondeling)
  College is door portefeuillehouder bij gesproken over actualiteiten omtrent dit dossier
 • (12:00-12:30) Presentatie beleidskader Sociaal Domein, Nathalie Verbeeck
  College heeft kennisgenomen van de presentatie en tips en overwegingen meegegeven ten aanzien van de inhoud.
 • (12:30-13:00) Toelichting op uitspraak kort geding, Tycho Lam
  College heeft ingestemd met het voorstel voor dat advocaat Lam heeft aangeleverd omtrent het vervolg op de procesgang.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)