Besluitenlijst college week 16, 16-04-2024

Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris D. (Didier) Oosterom
 • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

voorstel vervolg juridische procedures mbt JG - Z.101396

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Kennis te nemen van het proces-advies van het kantoor Hekkelman met betrekking tot het vonnis van de voorzieningenrechter d.d. 27 maart 2024 (bijlage 1)
 2. Onder protest akkoord te gaan met de overeenkomst met de JG inzake de levering van catering, service en veiligheid aan het Veerhuis, de betalingen die hiermee samenhangen te accorderen en de burgemeester te mandateren deze overeenkomst te ondertekenen.
 3. Voor de onder besluitpunt 2 genoemde overeenkomst bewust af te wijken van het Europese aanbestedingsbeleid.
 4. Het mondeling besluit van 9/4/24 om tegen het vonnis van 27 maart 2024 een hoger beroep in te stellen, alsmede een kort geding tegen de Jasmin Group aan te spannen (inzake de leveringen aan het Veerhuis), te bekrachtigen.
 5. Het mondeling besluit van 9/4/24, om parallel aan het instellen van het hoger beroep en het starten van de kort geding procedure, te onderzoeken of een minnelijke oplossing tussen partijen mogelijk is en de advocaat opdracht te geven daartoe een brief op te stellen met in ieder geval de in het advies genoemde onderdelen, te bekrachtigen.
 6. Het mondeling besluit van 9/4/24, om de bodemprocedure te starten indien het minnelijk overleg niet tot een gewenst resultaat leidt, te bekrachtigen.
 7. De wethouder Ruimte te mandateren bijgaande raadsinformatiebrief af te doen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verschoning kredietoverschrijding 2023 - Z.100928

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. Instemmen met de kredietoverschrijdingen van 2023.
 2. De raad voorstellen om kennis te nemen van de kredietoverschrijdingen die in 2023 gerealiseerd zijn en deze te verschonen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar subsidieverlening - Z.097339

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

Conform het advies van de Commisie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 13 december 2023 in stand te laten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Plusopdracht SPUK en dementievriendelijke gemeente Sociom 2024 t/m 2026 - Z.100142

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met de bijgevoegde Raamovereenkomst gemeente West Maas en Waal "enkelvoudig onderhandse aanbesteding: inkoop plusopdracht SPUK / dementievriendelijke gemeente 2024 t/m 2026 stichting Sociom" en de bijbehorende bijlagen (offerteaanvraag, offerte en inkoopvoorwaarden).
 2. Hiervoor een deel van de ontvangen SPUK middelen ter beschikking te stellen: € 131.187,- in 2024, € 133.506,- in 2025 en € 116.923,- in 2026.
 3. Hiervoor jaarlijks een bedrag van € 14.481,- ter beschikking te stellen uit de gemeentebegroting, dekking binnen actief Maas en Waal (64042-4436).
 4. De raad in bijgevoegd raadsvoorstel te informeren over de invulling van het proces GALA en sportakkoord 2.
 5. Beslispunt 2 van het op 6 februari 2024 genomen collegebesluit (Z.096061/D.276243) in te trekken: "De onbestede SPUK middelen van € 95.814,- over 2023 voor de programma's "versterking sociale basis", "terugdringen gezondheidsachterstanden" en "aanpak overgewicht en obesitas" te verantwoorden bij het Rijk op basis van een aantal activiteiten die Sociom heeft uitgevoerd binnen de overeengekomen basisopdracht waarvoor middelen zijn opgenomen in de begroting. De raad bij het vaststellen van de jaarrekening te verzoeken om de vrijgevallen middelen in de algemene reserve te laten vloeien en vervolgens beschikbaar te stellen voor de plusopdracht in 2025 en 2026.
 6. Ter vervanging van het onder 5 ingetrokken beslispunt de raad voor te stellen om eenmalig een bedrag van € 100.000,- beschikbaar te stellen uit de algemene middelen en dit te verdelen over 2025 (€ 41.709,-) en 2026 (€ 58.291,-).

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Wijziging organisatie salarisadm. en afwijkingsbesluit inkoop HR-systeem - Z.095918

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. In te stemmen met de wijziging om de salarisadministratie en beheer anders te organiseren.
 2. In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid (2016) voor de inkoop van de volgende dienst: HR-systeem (softwarepakket salaris- en personeelsadministratie).
 3. In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid (2016) voor de inkoop van de volgende dienst: Dienstverlening salaris- en personeelsadministratie.
 4. In te stemmen met het voorstel aan de Raad voor extra financiële middelen voor een bedrag van € 98.850,-.
 5. Akkoord te gaan met het concept raadsvoorstel (zie bijlage).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

voorstel betaling JG nav het vonnis 27 maart 2024 - Z.101394

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Akkoord te gaan met bijgaande raadsinformatiebrief met kenmerk D.2585744
 2. De raad voor te stellen om de bestemming van de reeds bestaande voorziening ‘huur Maasbommel en Wamel’ te wijzigen en aan te vullen, en de organisatie opdracht te geven raadsvoorstel te maken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verlenging contract logopedische screening 5-jarigen - Z.100942

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De lopende overeenkomst met de vier logopediepraktijken in de Gemeente West Maas en Waal te verlengen met 4 jaar voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027.
 2. De in 2018 afgesproken uurtarieven aan te passen naar huidige marktconforme tarieven. De hierdoor ontstane overschrijding van 4.500,- te verantwoorden in de voorjaarsnota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen raadsinformatiebrief kostenverdeelsystematiek VRGZ - Z.100776

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De gemeenteraad kennis te laten nemen over het besluit van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland- Zuid (VRGZ) om een onderzoek uit te laten voeren naar het mogelijk actualiseren of aanpassen van de kostenverdeelsystematiek binnen de Veiligheidsregio Gelderland- Zuid.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)