Besluitenlijst college week 17, 23-04-2024

Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris D. (Didier) Oosterom
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 16 april 2024, nr 16/24 - Z.101184

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Beleidskader sociaal domein 2024: Bouwen aan een krachtige sociale basis - Z.099857

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van het beleidskader sociaal domein 2024 "Bouwen aan een krachtige sociale basis";
 2. De Adviesraad Sociaal Domein te informeren over het verwerken van hun reactie via bijgevoegde conceptbrief;

De raad voor te stellen:

 1. Het beleidskader sociaal domein 2024 "Bouwen aan een krachtige sociale basis" vast te stellen
 2. Het college de opdracht te geven dit beleidskader verder vorm te geven via jaarlijkse uitvoeringsplannen;
 3. Het beleidskader sociaal domein "Samen Beter" 2017-2020 in te trekken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitbreiding voorbereidingskrediet Kindcentrum Beneden-Leeuwen 2024 - Z.101050

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met het uitwerken van de plannen voor de structurele uitbreiding van het KindCentrum Beneden-Leeuwen.
 2. De gemeenteraad voor te stellen het voorbereidingskrediet “Uitbreiding KindCentrum Beneden-Leeuwen” voor 2024 te verhogen met € 300.000.
 3. De gemeenteraad voor te stellen het bedrag van € 300.000 ten laste te laten komen van de algemene reserve.

Besluit

Aangehouden

Veerhuis - aanpassen datum verbouwing - Z.101759

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Akkoord gaan met het wijzigen van de datum in de huurovereenkomst voor het Veerhuis in Wamel van 1 mei 2024 naar 21 juni 2024.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

uitvoering motie 26 okt 2023 - procesevaluatie - Z.101756

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. conform besluit van 2 april jl. bijgaande Raadsinformatienota (Z.101756 - D.286467) aan de raad te sturen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan Boven-Leeuwen, Pastoor Schoenmakersstraat ong. (tegenover nr. 6) - Z.094977

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen de nota beantwoording zienswijze vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Boven-Leeuwen, Pastoor Schoenmakersstraat ong." vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beleidsregels zorg-voor-elkaar-woning - Z.100144

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen de beleidsregels zorg-voor-elkaar-woning West Maas en Waal 2024 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Implementatie Wgr / Wijziging GR-teksten - Z.087746

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van de onderstaande stukken die via PROOF-adviseurs binnengekomen zijn:
  1. het overzicht gemeenschappelijke noemers reacties zienswijzen van 20 maart 2024;
  2. de aanbiedingsbrief voor colleges van de GR-besturen van 29 maart 2024;
  3. het concept collegevoorstel, model PROOF-adviseurs, inclusief deze bijlagen:
   1. Bijlage 1: Concept raadsvoorstel
   2. Bijlage 2: Wijzigingsvoorstellen GR-en
   3. Bijlage 3: Reactie op zienswijzen
   4. Bijlage 4: Collegebesluit definitieve vaststelling
  4. het concept raadsvoorstel, model PROOF-adviseurs, inclusief deze bijlagen:
   1. Bijlage 1: Wijzigingsvoorstellen GR’en
   2. Bijlage 2: Reactie op zienswijzen
 2. Onder voorbehoud toestemming van de raad de navolgende tekstvoorstellen voor wijziging van de volgende gemeenschappelijke regelingen te treffen:
  1. de GR-Avri (concepttekst, definitieve versie wordt nagezonden)
  2. de GR-BSR
  3. de GR-GGD Gelderland-Zuid (concepttekst, definitieve versie wordt nagezonden)
  4. de GR-ODR
  5. de GR-Regio Rivierenland
  6. de GR-UBR
  7. de GR-VRGZ (concepttekst, definitieve versie wordt nagezonden)
  8. de GR-Werkzaak Rivierenland
 3. De reactie op de zienswijzen door de raad op eerder voorgelegde wijzigingsvoorstellen van de onder 2 genoemde gemeenschappelijke regelingen, zoals opgenomen in bijlage 3 vast te stellen.
 4. De volgende tekstvoorstellen voor wijziging van de gemeenschappelijke regelingen ter toestemming voor te leggen aan de raad en in te stemmen met het concept raadsvoorstel:
  1. de GR-Avri
  2. de GR-BSR
  3. de GR-GGD Gelderland-Zuid
  4. de GR-ODR
  5. de Regio Rivierenland
  6. de GR-UBR
  7. de GR-VRGZ
  8. de GR-Werkzaak Rivierenland.
 5. De volgende tekstwijziging van de gemeenschappelijke regeling ter vaststelling voor te leggen aan de raad en in te stemmen met het concept raadsvoorstel:
  1. de GR-Avri
  2. de GR-Regio Rivierenland.
 6. Onder de opschortende voorwaarde van toestemming van de raad de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen genoemd onder 2 definitief te treffen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ophoging en wijziging voorziening Raadhuisdijk 18 en W-straat 9 - Z.101394

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Onder protest te besluiten het vonnis van de voorzieningenrechter d.d. 27 maart 2024, inzake het kort geding dat de JG tegen de gemeente had aangespannen, uit te voeren.
 2. Kennis te nemen dat op 9 april € 184.191,74 aan achterstallige kosten is betaald.
 3. Kennis te nemen dat de uitvoering van het vonnis een maandelijkse betaling van €272.922,67 aan de JG betreft en dat op 9 april voor de maand april is betaald.
 4. Kennis te nemen dat een deel van deze kosten (de huur, catering, service, veiligheid en mobiliteit) voor de panden in Maasbommel en Wamel/Wilhelminastraat) niet gedeclareerd kunnen worden bij het Rijk; het betreft hier € 144.990,17 per maand.
 5. Te constateren dat voor de huur een dekking uit de algemene reserve is geregeld middels het raadsbesluit van 29 februari 2024 (Z.098000/D.278325) en dat deze dekking niet gebruikt kan worden voor de catering, service, veiligheid en mobiliteit.
 6. Te constateren dat voor de catering, service, veiligheid en mobiliteit tot 4 maart 2025 aanvullende middelen nodig zijn te weten: €1.422.604,40 en voor de proces-, incasso- en rentekostn €7.065,24
 7. Te constateren dat voor deze uitgaven geen dekking in de begroting aanwezig is, en de gemeenteraad te verzoeken € 1.429.669,64 beschikbaar te stellen uit de algemene middelen en daartoe bijgaand raadsvoorstel vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

De gemeenteraad voor te stellen € 1.429.669,64 uit de algemene middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het vonnis van 27 maart 2024

Startnotitie inwonerparticipatie - Z.093345

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. In te stemmen met de startnotitie inwonerparticipatie en daarmee de bouwstenen die deze biedt voor het op te stellen beleid inwonerparticipatie.
 2. In te stemmen met de West Maas en Waalse visie op inwonerparticipatie (concept, zie bijlage).
 3. De startnotitie te bespreken met de raad en vast te laten stellen door de raad. Zie het raadsvoorstel 'Startnotitie inwonerparticipatie' in de bijlage en in Join via Z.093345 / D282509. Onderliggende alinea's in de startnotitie voor de raad (het raadsvoorstel) komen overeen met onderliggende alinea's in dit collegevoorstel. In het raadsvoorstel wordt de raad gevraagd om:
  1. De inhoud van deze startnotitie te bespreken (gepland in rtg op 16 mei) en vast te stellen. Daarmee biedt deze notitie de bouwstenen voor het beleid inwonerparticipatie.
  2. Het concept van de Maas en Waalse visie op inwonerparticipatie (zie bijlage) te omarmen. Deze visie is de basis voor het op te stellen beleid. Vaststelling van de visie gebeurt tegelijkertijd met vaststelling van het beleid; dit wordt één document.
  3. Uitspraak te doen en/of richting te geven over de vijf genoemde punten die de ambities gaan vormen in het beleid (zie beoogd effect, punt 4).
  4. Te besluiten de leidraad inwonerparticipatie (ook wel de participatie infrastructuur) op te nemen in het beleid.
  5. Te besluiten de participatieverordening tegelijkertijd met het beleid vast te stellen.
  6. In te stemmen met de aanpak en de planning, zoals omschreven in deze startnotitie.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar tegen niet behandelen aanvraag omgevingsvergunning - Z.096662

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Conform het advies van de Commisie Bezwaarschriften:

 1. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 15 november 2023 in stand te laten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)