Besluitenlijst college week 18, 30-04-2024

Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris D. (Didier) Oosterom
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg

Afwezig:

 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 23 april 2024, nr. 17/24 - Z.101492

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2023 - Z.101960

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennisnemen van het Jaarverslag 2023 Commissie Bezwaarschriften West Maas en Waal;
 2. Middels Informatienota het Jaarverslag 2023 Commissie Bezwaarschriften West Maas en Waal ter kennis brengen aan de raad.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jaarverslag interne klachtenbehandeling 2023 en Jaarverslag Gemeentelijke ombudsman 2023 - Z.101630

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van het Jaarverslag interne klachtenbehandeling 2023 en het Jaarverslag Gemeentelijke ombudsman 2023;
 2. Middels informatienota de jaarverslagen ter kennis brengen aan de raad.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Overschrijding voorbereidingskrediet Kindcentrum Beneden-Leeuwen - Z.101028

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met een overschrijding van het voorbereidingskrediet "Uitbreiding Kindcentrum Beneden-Leeuwen" in 2024.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitbreiding voorbereidingskrediet Kindcentrum Beneden-Leeuwen 2024 - Z.101050

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met het uitwerken van de plannen voor de structurele uitbreiding van het KindCentrum Beneden-Leeuwen.
 2. De gemeenteraad voor te stellen het voorbereidingskrediet “Uitbreiding KindCentrum Beneden-Leeuwen” voor 2024 te verhogen met € 300.000.
 3. De gemeenteraad voor te stellen het bedrag van € 300.000 ten laste te laten komen van de algemene reserve.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Rapportage Q1 brandweer - Z.101652

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van de inhoud van de rapportage Q1 van de brandweer (Veiligheidsregio Gelderland- Zuid/ VRGZ), team Risicobeheersing.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Programmaplan organisatieontwikkeling 2023-2026 Samen Verder - Z.085533

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van het Programmaplan Organisatieontwikkeling 2023-2026 'Samen Verder' en opdracht tot uitvoering te verlenen aan de organisatie, onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris.
 2. Het Programmaplan Organisatieontwikkeling 2023-2026 ter kennisname aan de Raad te zenden.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Regioplan Integraal Zorgakkoord (IZA) - Z.101030

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met het vaststellen van het Regioplan Integraal Zorgakkoord Regio Rivierenland.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Omgevingsvisie West Maas en Waal - Z.069730

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

De raad voor te stellen:

 1. De reactie nota Omgevingsvisie West Maas en Waal vast te stellen
 2. De Omgevingsvisie West Maas en Waal gewijzigd vast te stellen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Herbenoeming Gemeentelijke ombudsman en benoeming plaatsvervangend ombudsman - Z.101754

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De raad voor te stellen mevrouw mr. M.J. van Dasselaar te herbenoemen als Gemeentelijke ombudsman voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2030;
 2. De raad voor te stellen mevrouw mr. S. Stokman- Prins met ingang van 1 januari 2025 eervol ontslag te verlenen;
 3. De raad voor te stellen mevrouw mr. L.B.F.M. Hellwig voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2030 te benoemen tot plaatsvervangend Gemeentelijke ombudsman.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Informatienota uitvoeringsplan dementie vriendelijk West Maas en Waal 2024-2026 - Z.097753

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van het uitvoeringsplan dementie vriendelijk West Maas en Waal 2024-2026
 2. De raad te informeren middels de informatienota uitvoeringsplan dementie vriendelijk West Maas en Waal 2024-2026

Besluit

Aangehouden

Toelichting besluit

Portefeuillehouder besluit om het besluit het collegevoorstel terug te nemen om formulering van het voorstel aan te scherpen, gehoord hebbende de discussie aan de collegetafel.

Afsluiten geldlening NWB - Z.101855

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. Een lening van € 5.000.000 af te sluiten bij de NWB Bank.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Tot heden konden wij in 2024 onze liquiditeitspositie binnen de voor onze gemeente geldende kasgeldlimiet van € 3,7 miljoen houden. Dit limiet is het bedrag dat de gemeente maximaal rood mag staan bij de bank. Nu dreigt echter overschrijding plaats te gaan vinden. Daarom is besloten onze kort lopende schuld nu om te zetten in een langlopende schuld. Om beleggingsverliezen te beperken hebben wij de hoogte van de geldlening afgezet tegen ons huidige banksaldo en de voor onze gemeente geldende kasgeldlimiet in 2024. Een en ander afwegend hebben wij een geldlening aangetrokken van € 5 miljoen tegen 20 jaar aflossing lineair.

Afwijken inkoop- en aanbestedingsregels voor inhuur op gebied van Wonen - Z.101260

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Af te wijken van de inkoop- en aanbestedingsregels voor de inhuur m.b.t. Wonen

Besluit

Aangehouden

Toelichting besluit

College stelt vast dat binnen ambtelijke mandaat is om af te handelen. Om die reden geen collegebesluit.

Bekostiging maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning 2025 (Wmo) - Z.097667

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De raad in kennis te stellen van een bestuurlijk overleg tussen (een delegatie van) bestuurders/directieleden van gecontracteerde aanbieders huishoudelijke ondersteuning en (delegatie van) portefeuillehouders sociaal domein/Wmo over financiële problemen bij meerdere aanbieders van de dienst huishoudelijke ondersteuning.
 2. De raad het memo over de uitkomst van het onderzoek van Berenschot in vertrouwen ter informatie aan te bieden (zie bijlage).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan "Maasbommel, Erfwonen Hogenhofstraat" - Z.052611

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen de nota beantwoording zienswijzen vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Maasbommel, Erfwonen Hogenhofstraat" gewijzigd vast te stellen;
 3. De raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan "Erfwonen aan de Hogenhofstraat Maasbommel" vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan Industrieterrein Wamel (uitbreiding) - Z.077969

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen de nota beantwoording zienswijze vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Industrieterrein Wamel (uitbreiding)" vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan Boven-Leeuwen, Trambaan tussen 3 en 7 - Z.073175

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Boven-Leeuwen, Trambaan tussen 3 en 7" vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan Boven-Leeuwen, Kampsestraat 3 - Z.084877

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen de nota beantwoording zienswijzen vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Boven-Leeuwen, Kampsestraat 3" vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan "Boven-Leeuwen, Waalbandijk ong. en Pastoor Schoenmakersstraat ong" - Z.077317

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. Het B&W besluit van d.d.8 februari 2022 m.b.t. het voorliggende initiatief in te trekken, zodat het initiatief niet valt onder de regels van het VAB beleid;
 2. In te stemmen met het aangaan van bijgevoegde overeenkomst.
 3. De raad voor te stellen de nota beantwoording zienswijzen vast te stellen;
 4. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Boven-Leeuwen, Waalbandijk ong. en Pastoor Schoenmakersstraat ong" gewijzigd vast te stellen;

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)