Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg

Rondvraag week 2, 9 januari 2024 - Z.096205

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Wijziging portefeuilleverdeling.

Het college besluit om de taakvelden:

 • Binnen- en buitendijks waterbeleid
 • (riool) en waterplan

uit de portefeuille van wethouder Van den Boom over te brengen naar die van wethouder Slootweg.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 19 december 2023, nr. 51/23 - Z.096205

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Advies van de Commissie Bezwaarschriften inzake een handhavingsverzoek illegale bewoning - Z.045254

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. Het bezwaar gegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 11 augustus 2020 te herroepen door het handhavingsverzoek toe te wijzen;
 3. Gelijktijdig met het toewijzen van het handhavingsverzoek een handhavingsbesluit (last onder dwangsom) te nemen op grond van artikel 7:11 lid 2 Algemene wet bestuursrecht.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Legitiem - Z.079001

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De genoemde personen (bijlage 1), ex artikel 5:11 van de Algemene Wet bestuursrecht, aan te wijzen als toezichthouder in de gemeente West Maas en Waal.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 49, 5 december 2023 - Z.094878

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • vrijdag 22 december 2023 Uitnodiging Pax - Serious Request - startsein estafetteloop
  wethouder Reuvers zal aanwezig zijn
 • vrijdag 15 maart 2024 Uitnodiging Mayors for a Drinkable Meuse 2024
  wethouder Van den Boom zal aanwezig zijn

Schikking in beroepsprocedure, vergoeding proceskosten - Z.094554

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Het verzoek tot financiële tegemoetkoming inzake de kosten die gemaakt zijn tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure toe te wijzen.
 2. Het totaalbedrag proceskostenvergoeding € 2.081,- uit te betalen aan verzoeker.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Addendum raamovereenkomst Welzorg trapliften 2024 - Z.096203

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Akkoord te gaan met de in de bijlage opgestelde addendum behorend bij de overeenkomst Trapliften (Wmo) tussen de gemeente West Maas en Waal en Welzorg Woning op Maat van 1 januari 2020.
 2. Het addendum ingaande 1 januari 2024 te ondertekenen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 12 december 2023, nr. 51/23 - Z.095506

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Uitnodigingen week 2, 9 januari 2024 - Z.096205

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 15 januari: Miniconferentie infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven Berenschot
  Het college is verhinderd.
 • 15/22/24/25 januari: Deelname bijeenkomst omtrent acute zorg i.r.t. 45-minutennorm
  Wethouder Reuvers neemt op 25 januari deel.
 • 22 januari: Inspiratieavond Grondstof tot nadenken
  Het college is verhinderd.
 • 28 januari: Steuteloverdracht pronkzitting 't Schutlaken
  Burgemeester Van Neerbos en de wethouders Van den Boom en Slootweg zijn aanwezig.
 • 29/31 januari: Top Bestaanszeker Nederland VNG
  Wethouders Reuvers neemt aan beide bijeenkomsten deel.
 • 10 februari: Traditionele stunt CV De Oude Gierpont Wamel
  Burgemeester Van Neerbos en de wethouders Reuvers, Van den Boom en Slootweg zijn aanwezig.
 • 23 maart: Opening clubgebouw ModelSpoorclub Maas en Waal
  Burgemeester Van Neerbos en de wethouders Reuvers, Van den Boom en Slootweg zijn aanwezig.