Besluitenlijst college week 20, 14-05-2024

Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris D. (Didier) Oosterom
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 8 mei 2024, nr.19/24 (vertrouwelijk) - Z.102118

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 7 mei 2024, nr. 19/24 - Z.102118

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

BSR -Jaarstukken 2023 en ontwerp Begroting 2025 - Z.100138

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. Kennis te nemen van de concept Jaarstukken 2023 van de GR-BSR.
 2. Kennis te nemen van de ontwerp Programmabegroting 2025 van de GR-BSR.
 3. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel en -zienswijzebrief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Voorjaarsnota 2024 - Z.102358

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. Kennis te nemen van de concept Voorjaarsnota 2024;
 2. Kennis te nemen van het financieel meerjarenperspectief.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

College heeft kennisgenomen van de conceptvoorjaarsnota. Hierbij een aantal wijzigingsverzoeken doorgegeven mbt tot presentatie van de cijfers. Conform vastgesteld proces worden wijzigingen aangepast en wordt de voorjaarsnota voor definitieve besluitvorming voorgelegd in aankomende collegevergadering (21-5-2024). Portefeuillehouder financiën en gemeentesecretaris bereiden processtappen voor naar behandeling van begroting in de raad en stemmen dit af in het college.

Continuering aanstelling groene boa/jachtopzichter - Z.102155

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van de verrichte acties van de jachtopzichter die actief is in ons buitengebied;
 2. Akkoord te gaan met de continuering van de aanstelling van de jachtopzichter voor de periode van drie jaren;
 3. Hiervoor in 2025, 2026 en 2027 een bedrag beschikbaar te stellen van € 5.000,- per jaar dat ten laste komt van het budget Veiligheidsbeleid, kostensoort/-plaats 61020/4335.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen raadsinformatiebrief onderzoek vastgoed VRGZ - Z.102260

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De gemeenteraad kennis te laten nemen over het besluit van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) om een onderzoek uit te laten voeren naar mogelijkheden om de stijging van de kosten, gerelateerd aan het vastgoed van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, te dempen. Alsmede de gemeenteraad te informeren over de looptijd en organisatie van dit onderzoek en de wijze waarop de gemeenteraad hierover wordt geïnformeerd.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Concept Jaarstukken 2023 - Z.102332

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. Kennis nemen van de concept jaarstukken 2023 en hiermee instemmen;
 2. Bespreken verschillenanalyse op hoofdlijnen;
 3. Instemmen met de voorgestelde budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024;
 4. Instemmen met de rechtmatigheidsverantwoording 2023.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

College heeft de conceptjaarrekening besproken en voorstel gedaan om aantal wijzigingen door te voeren. Conform vooraf afgestemde tijdsplanning wordt de jaarrekening voor definitieve besluitvorming volgende collegevergadering geagendeerd.

Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland - Z.101691

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR)
 2. De raad middels bijgevoegd raadsvoorstel te adviseren geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 van de UBR.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jaarrekening 2023 (Werkzaak Rivierenland) - Z.101647

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

Aan de Raad het voorstel doen om

 1. kennis te nemen van het Jaarverslag 2023 van de GR Werkzaak Rivierenland;
 2. In te stemmen met de concept Jaarrekening GR Werkzaak 2023;
 3. In te stemmen met de toevoeging van het restant van de reserve Regio Deal aan de Reserve innovatiefonds;
 4. De bijgevoegde zienswijze vast te stellen en deze te sturen aan het DB Werkzaak.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 Werkzaak Rivierenland - Z.101941

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

Aan de Raad het voorstel doen om

 1. in te stemmen met de Begroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 Werkzaak Rivierenland en
 2. de zienswijze vast te stellen en deze in te sturen aan het DB Werkzaak Rivierenland.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

ODR -Jaarstukken 2023 en ontwerp Begroting 2025 - Z.100133

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. Kennis te nemen van de concept Jaarstukken 2023 van de GR-ODR.
 2. Kennis te nemen van de ontwerp Programmabegroting 2025 van de GR-ODR.
 3. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel en -zienswijzebrief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Avri -Jaarstukken 2023 en ontwerp Begroting 2025 - Z.100134

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. Kennis te nemen van de concept Jaarstukken 2023 van de GR-Avri.
 2. Kennis te nemen van de ontwerp Begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de GR-Avri.
 3. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel en -zienswijzebrief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Regio Rivierenland -Jaarstukken 2023 en ontwerp Begroting 2025 - Z.100135

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van de concept Jaarstukken 2023 van de GR-Regio Rivierenland.
 2. Kennis te nemen van de ontwerp Programmabegroting 2025 van de GR-Regio Rivierenland.
 3. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel en -zienswijzebrief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)