Besluitenlijst college week 21, 21-05-2024

Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris D. (Didier) Oosterom
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel

Continueren beheer van gemeentesloten voor 2024 - Z.102306

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. Het beheer van gemeentelijke sloten voor 2024 te continueren

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Raadsinformatienota Lokaal Eigendom - Z.101823

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Kennis te nemen van Raadsinformatienota lokaal eigendom inclusief de bijlagen.
 2. Om deze Raadsinformatienota inclusief bijlagen aan te bieden aan de Raad.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Wijzigingvoorstel GR Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal - Z.102272

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Kennis te nemen van de onderstaande stukken die van PROOF adviseurs via Uiterwaarde BV binnengekomen zijn:
  1. een aanbiedingsbrief aan het college
  2. de huidige tekst van de GR
  3. de keuzes van wijzigingen
  4. de door het AB vastgestelde conceptwijziging van de GR
  5. het concept raadsvoorstel (model PROOF-adviseurs)
 2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel en bijbehorende concept zienswijze als verwoord in de bij dit besluit behorende brief (Z.102272/D.288530).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jaarverslag en jaarrekening 2023 GGD Gelderland-Zuid - Z.101042

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De raad kennis te laten nemen van het jaarverslag 2023 en de concept jaarrekening 2023 van GGD Gelderland-Zuid (GZ), met toevoeging van de wijzigingen die de GGD GZ in hun brief van 25 april 2024 heeft opgenomen.
 2. De raad kennis te laten nemen van bijgevoegde zienswijze over het jaarverslag 2023 en de concept jaarrekening 2023 GGD GZ kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur (AB).
 3. Bijgevoegde voorlopige zienswijze over het jaarverslag 2023 en de concept jaarrekening 2023 GGD GZ kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur (AB).

Besluit

Aangehouden

Toelichting besluit

College besluit het voorstel aan te houden en te toetsen op de correcte wijze van voorleggen aan de raad.

Jaarverantwoording Kinderopvang 2023 - Z.102625

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De gemeentelijke jaarverantwoording kinderopvang West Maas en Waal 2023 vast te stellen;
 2. De informatie aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs beschikbaar te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

GGD Gelderland-Zuid; Concept begroting 2025 en begrotingswijziging 2024 - Z.101047

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De raad kennis te laten nemen van de voorgestelde begrotingswijziging 2024 van GGD Gelderland-Zuid (GZ) ter hoogte van in totaal € 177.462,- voor de wettelijk verplichtte aanpassingen in het Rijks Vaccinatie Programma.
 2. De raad kennis te laten nemen van de concept begroting 2025 van GGD GZ.
 3. De raad voor te stellen om bijgevoegde zienswijze over de begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 GGD GZ kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur (AB).

Besluit

Aangehouden

Toelichting besluit

College besluit om dit voorstel aan te houden en te toetsen op de juiste wijze van inbrengen in de raad.

Koersnotitie Energietransitie & Circulariteit 2024 - 2028 - Z.102323

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met de koersnotitie energietransitie & circulariteit 2024 - 2028.
 2. De koersnotitie ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Besluit

Aangehouden

Toelichting besluit

College besluit om dit voorstel aan te houden, zodat raadsvoorstel kan worden toegevoegd en kan worden gekeken op welke wijze de CDOKE middelen kunnen worden ingezet.

Energiearmoede derde tranche - Z.079000

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het toekennen van de derde tranche energiearmoede gelden volgens bijgevoegde menukaart/projectplan.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

College heeft positief besloten, kleine tekstuele aanpassing.

Voorjaarsnota 2024 - Z.102358

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. De Voorjaarsnota 2024 vast te stellen;
 2. Aanvullend krediet van € 417.000 beschikbaar te stellen (zie bijlage 1);
 3. Het college op te dragen om een structureel meerjarig sluitende Programmabegroting 2025-2028 op te stellen met inachtneming van de uitgesproken bestuurlijke ambities en de financiële kaderstelling zoals is aangegeven in deze Voorjaarsnota;
 4. Het voorziene negatieve saldo in 2024 indien noodzakelijk te dekken uit de Algemene reserve.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

College besluit akkoord te gaan met het raadsvoorstel na toevoeging van 1 beslispunt en een tekstuele aanpassing door te voeren.

Jaarstukken 2023 - Z.102332

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. De raad voor te stellen om:
  1. De jaarrekening 2023 vast te stellen;
  2. In te stemmen met het resultaat van € 3.307.743;
  3. Een totaalbedrag van € 1.322.587 over te hevelen naar 2024;
  4. Het uiteindelijke resultaat van € 1.985.156 toe te voegen aan de algemene reserve;
  5. Kennisnemen van de rechtmatigheidsverantwoording 2023.
 2. In te stemmen met het bijbehorende concept raadsvoorstel.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

College besluit in te stemmen met het voorstel van de gemeentesecretaris om de rol van controller en teammanager financiën/control te splitsen. Dit om de onafhankelijke rol van de controller te waarborgen en o.a. meer grip te krijgen op rechtmatigheidsvraagstukken. Het splitsen van de functies betekent in praktijk een formatieve uitbereiding. De vacatures voor beide rollen staan inmiddels open.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 14 mei 2024, nr. 20/24 - Z.102406

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.