Besluitenlijst college week 26, 25-06-2024

Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris D. (Didier) Oosterom
 • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 18 juni 2024, nr. 25/24 - Z.104084

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Vaststellen vertrouwelijke besluitenlijst B. en W.-vergadering van 18 juni 2024, nr. 25/24 - Z.104084

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Contractsovername - Z.100508

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met de gedeeltelijke contractsovername van de realisatieovereenkomst voor de bouw van een twee-onder-een kap woning aan de Hogeweg 5 te Dreumel.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Planschadevergoeding Houtsestraat 2 / 2a, Boven-Leeuwen - Z.100480

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De aanvraag om tegemoetkoming van schade voor het perceel Houtsestraat 2 en 2a, Boven-Leeuwen, als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan "Kampsestraat 2, Boven-Leeuwen" af te wijzen;
 2. De advieskosten te verhalen op de derde-belanghebbende.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Inkoopdocumenten bovenregionale verwerving Essentiële Functies G7 - Z.104379

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Het definitieve ‘Toetredingsdocument Toelatingsprocedure (open house) essentiële functies jeugdhulp G7‘ inclusief de daarbij behorende bijlagen vast te stellen;
 2. In te stemmen met het mandateren van de serviceorganisatie Regio Rivierenland voor het nemen van het besluit tot toelating van samenwerkingsverband(en) van aanbieders tot de overeenkomst essentiële functies;
 3. In te stemmen met het mandateren van de serviceorganisatie Regio Rivierenland voor het ondertekenen van de overeenkomst essentiële functies.
 4. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1, eerste lid, onderdeel c en artikel 5.1 tweede lid onder f van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen op het volgende document ‘Tarieven Essentiële Functies_GEHEIM’ en het ter vergadering behandelde m.b.t. dit document.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

College vraagt nadrukkelijk aandacht voor het belang van het monitoren van producten ten behoeven van inzicht en grip.

Letter of intent i.v.m. subsidie-aanvraag - Z.104566

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met de ondertekening van Letter of Intent Cirtex 2.0.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 11 juni 2024, nr. 24/24 - Z.103923

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)