Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg

Collegevoorstel vonnis kort geding Jasmin Group met betrekking tot het aandeel huur - Z.097109

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen te starten met het betalen van huur aan de Jasmin Group m.b.t. de locatie Raadhuisdijk 18 te Maasbommel.
 2. Daartoe in gesprek te gaan met de Jasmin Group om te komen tot een redelijk en billijk voorstel.
 3. Als uitgangspunt voor dit gesprek, de bedragen te nemen uit de overeenkomst van 21 augustus 2023, met dien verstande dat deze verlaagd worden conform de daling van de rijksmiddelen.
 4. De gemeenteraad hierover te informeren en daartoe een raadsinformatiebrief op te stellen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. In te stemmen te starten met het betalen van huur aan de Jasmin Group m.b.t. de locatie Raadhuisdijk 18 te Maasbommel.
 2. Geen opvang van Oekraïners op deze locatie te doen, maar wel mogelijkheden onderzoeken voor andere (doelgroepen) huisvesting.
 3. Daartoe in gesprek te gaan met de Jasmin Group om te komen tot een redelijk en billijk voorstel.
 4. Als uitgangspunt voor dit gesprek, de bedragen te nemen uit de overeenkomst van 21 augustus 2023, met dien verstande dat deze verlaagd worden conform de daling van de rijksmiddelen.
 5. De gemeenteraad hierover te informeren en daartoe een raadsinformatiebrief op te stellen.

Rondvraag week 3, 16 januari 2024 - Z.096537

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Zomervakantie 2024 wethouders:

 • Wethouder Reuvers: 19 juli - 11 augustus
 • Wethouder Van den Boom: 8 - 26 juli
 • Wethouder Slootweg: 8 - 19 juli

Uitnodigingen week 3, 16 januari 2024 - Z.096537

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • Zaterdag 27 januari 2024 Pronkzitting CV De Braoiers
  Burgemeester Van Neerbos en de wethouders Reuvers en Slootweg bezoeken de pronkzitting.
 • Donderdag 1 februari 2024 Euregio – Transnationale arbeidsmigratie in de Euregio – TRAM
  Het college is verhinderd.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 9 januari 2024, nr. 2/24 - Z.096537

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

GGD GZ Meerjarenstrategie 2024-2027 - Z.096492

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel om:
  1. In te stemmen met het geactualiseerde concept "Inspirerend Kader en Meerjarenstrategie 2024-2027" van GGD Gelderland-Zuid.
  2. Bijgevoegde zienswijze kenbaar te maken aan GGD Gelderland-Zuid.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Collegevoorstel Cofinanciering coördinator groene handhaving in GLZ - Z.094253

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2022 van het SSiG (Samen Sterk in Gelderland).
 2. In te stemmen met cofinanciering van de regiocoördinator groene handhaving in Gelderland-Zuid.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen zienswijze op Dekkingsplan 2024-2027 VRGZ - D.276075

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis nemen van het concept Dekkingsplan 2024-2027 VRGZ
 2. Vaststellen zienswijze van de gemeenteraad op het concept Dekkingsplan 2024-2027 VRGZ

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Wijziging Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (art. 212 Gemeentewet) gemeente West Maas en Waal 2023 - Z.093689

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. Vast te stellen: Wijziging Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (art. 212 Gemeentewet) gemeente West Maas en Waal 2023

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Wijziging Verordening onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid bestuur (art. 213a Gemeentewet) gemeente West Maas en Waal 2023 - Z.093631

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. Vast te stellen: Wijziging Verordening onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid bestuur (art. 213a Gemeentewet) gemeente West Maas en Waal 2023

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Wijziging Verordening controle financiële beheer en organisatie (art. 213 Gemeentewet) gemeente West Maas en Waal 2023 - Z.093631

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. Vast te stellen: Wijziging Verordening controle financiële beheer en organisatie (art. 213 Gemeentewet) gemeente West Maas en Waal 2023

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Evenementenbeleid 2024-2028 en Leges evenementen - Z.090900

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De raad kennis te laten nemen van bijgaande informatienota over het concept Evenementenbeleid 2024-2028;
 2. De raad een keuze te laten maken inzake de hoogte van de leges Evenementen door middel van bijgaande debatnota.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college bespreekt de herziening van het evenementenbeleid. Ten aanzien van het voorliggende stuk besluit het college:

 • 3.4. bij B-evenementen (net als bij C-evenementen) altijd evaluatie te laten plaatsvinden.
 • 5.4.1. nader onderzoek te doen om bij B-evenementen, waar muziek de hoofdactiviteit is, de geluidsnorm te verhogen naar die zoals gelden voor C-evenementen. (dit onderzoek te doen gelijktijdig/aansluitend aan de bespreking van het beleid met de gemeenteraad).
 • nader onderzoek te doen wat mogelijkheden en kosten zijn om speeltoestellen op het evenemententerrein in Beneden-Leeuwen tijdens evenementen weg te kunnen halen.

In de informatienota aan te geven welke participatie heeft plaatsgevonden bij de totstandkoming van het voorliggende beleid.

Met de aanvullingen/aanpassingen zoals hiervoor beschreven besluit het college voor het overige:

 • de raad kennis te laten nemen van bijgaande informatienota over het concept Evenementenbeleid 2024-2028;
 • de raad een keuze te laten maken inzake de hoogte van de leges Evenementen door middel van bijgaande debatnota.

Aanstellingen en ontslag Adviesraad Sociaal Domein - Z.095793

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Over te gaan tot het benoemen van de in het voorstel genoemde personen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein, met ingang van 1 januari 2024
 2. Over te gaan tot het verlenen van eervol ontslag van de in het voorstel genoemde persoon m.i.v. 1 februari 2024.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Kaderbrief 2025 Werkzaak Rivierenland - Z.095770

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De kaderbrief 2025 van Werkzaak Rivierenland voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Erkenning dorpsvlag Appeltern - Z.088454

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Dorpsvlag Appeltern toe te kennen zoals voorgelegd.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)