Besluitenlijst college week 4, 23-01-2024

Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg

Regionale zaken week 4, 23 januari 2024 - Z.097172

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 • Annotatie voor het AB van de Regio Rivierenland op 24 januari 2024
 • Annotatie Stuurgroep RES op 25 januari 2024.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit in te stemmen met beide annotaties.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 16 januari 2024, nr. 3/24 - Z.097172

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen

Uitnodigingen week 4, 23 januari 2024 - Z.097172

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 11 februari 2024 uitnodiging Grote Reut van Lauwe CV de Braoiers.
  Burgemeester van Neerbos en wethouders Reuvers zijn aanwezig. Wethouder Slootweg komt hierop later terug.
 • 15 februari 2024 uitnodiging installatieraad Frank van der Meijden.
  Burgemeester van Neerbos is aanwezig.
 • 12 april 2024 BT-oefening VRGZ.
 • 15 november 2024 BT-oefening VRGZ.
  Voor beide data (definitieve te bepalen door VRGZ) zullen aanwezig zijn burgemeester Van Neerbos en wethouder Slootweg.

Managementletter 2023 - Z.097611

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. Kennis nemen van de concept-Managementletter 2023;
 2. Instemmen met de reactie van het management (MT) hierop;
 3. De Managementletter agenderen voor de vergadering van de auditcommissie van 29 januari 2024.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Dag van de Toekomst i.r.t. burgerparticipatie: nieuwe opzet - Z.093345

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. In te stemmen met de eenmalige impuls ‘Vertel eens’ , waarbij we grootschalig naar inwoners toe gaan: fysiek (de straat op in de acht dorpen) en online. Daar gaan we met hen in gesprek over inwonerparticipatie. Onze eigen inwoners hebben immers het antwoord op de vraag hoe hen te bereiken, betrekken en activeren. Dit is een belangrijk onderzoek voor de doorontwikkeling van inwonerparticipatie.
 2. Inwonerparticipatie over thema’s van de visie leefbaarheid te integreren in de dagelijkse praktijk, het hele jaar door, op manieren die passen bij onze inwoners. De doorontwikkeling van inwonerparticipatie gaat dit mogelijk maken, waarbij we ook gaan voldoen aan de wens om meer inwoners te betrekken.
 3. In het licht van de ontwikkelingen rondom inwonerparticipatie, te kiezen voor een structurele aanpak in plaats van een jaarlijkse dag. En dus om het format Dag van de Toekomst als jaarlijkse actie los te laten.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de eenmalige impuls ‘Vertel eens’, waarbij we (zowel intern en extern) grootschalig naar inwoners toe gaan: fysiek (de straat op in de acht dorpen) en online. Daar gaan we met hen in gesprek over inwonerparticipatie. Onze eigen inwoners hebben immers het antwoord op de vraag hoe hen te bereiken, betrekken en activeren. Dit is een belangrijk onderzoek voor de doorontwikkeling van inwonerparticipatie.
 2. Inwonerparticipatie over thema’s van de visie leefbaarheid te integreren in de dagelijkse praktijk, het hele jaar door, op manieren die passen bij onze inwoners. De doorontwikkeling van inwonerparticipatie gaat dit mogelijk maken, waarbij we ook gaan voldoen aan de wens om meer inwoners te betrekken.
 3. In het licht van de ontwikkelingen rondom inwonerparticipatie, te kiezen voor een structurele aanpak in plaats van een jaarlijkse dag. En dus om het format Dag van de Toekomst als jaarlijkse actie los te laten.

Het college wenst graag meegenomen te worden met de verdere praktische aanpak en daarbij de tijdslijnen helder te hebben.

Planschadevergoeding Het Gement 41, Alphen - Z.088808

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De eigenaar van het perceel 't Gement 41 in Alphen een tegemoetkoming in planschade van € 11.200,- toe te kennen, als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan "Alphen, Appelhoek fase 1b";
 2. Het griffierecht voor het in behandeling nemen van het planschadeverzoek terug te betalen;
 3. De tegemoetkoming in planschade te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag tot de dag van uitbetaling;
 4. De gevraagde deskundigenkosten van € 1.524,60 inclusief BTW te vergoeden;
 5. De tegemoetkoming in planschade, wettelijke rente, deskundigenkosten en advieskosten te verhalen op de derde-belanghebbende.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Planschadevergoeding Het Gement 39, Alphen - Z.088807

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De eigenaar van het perceel 't Gement 39 in Alphen een tegemoetkoming in planschade van € 9.600,- toe te kennen, als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan "Alphen, Appelhoek fase 1b";
 2. Het griffierecht voor het in behandeling nemen van het planschadeverzoek terug te betalen;
 3. De tegemoetkoming in planschade te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag tot de dag van uitbetaling;
 4. De gevraagde deskundigenkosten van € 1.524,60 inclusief BTW te vergoeden;
 5. De tegemoetkoming in planschade, de wettelijke rente, deskundigenkosten en de advieskosten te verhalen op de derde-belanghebbende.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Benoeming lid adviescommissie omgevingskwaliteit - Z.096689

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De in de toelichting genoemde persoon per 1 januari 2024 voor een termijn van vier jaar te benoemen als lid van de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Dreumel, Bemerdweg 3 - Z.087242

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Het wijzigingsplan Dreumel, Bemerdweg 3 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Kadernota 2025 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland - Z.095543

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2025 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR);
 2. De raad te adviseren een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2025 van de UBR.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Dreumel, Dorpstraat 28a - Z.079245

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Dreumel, Dorpstraat 28a vast te stellen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Boven-Leeuwen, Kampsestraat 10 - Z.062770

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen de nota beantwoording zienswijzen vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Boven-Leeuwen, Kampsestraat 10 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Boven-Leeuwen, Bernhardstraat 37 - Z.088910

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Boven-Leeuwen, Bernhardstraat 37 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beneden-Leeuwen, Van Heemstraweg - Waterstraat - Z.059078

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Van Heemstraweg - Waterstraat vast te stellen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Wijziging beleidsregel Armoede miv 2024 - Z.097483

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De "Bijlage berekening subsidies over subsidiejaar 2024, behorende bij de beleidsregels Samenleving West Maas en Waal 2022" gewijzigd vast te stellen;
 2. Op grond van het bepaalde in artikel 3.4 en 4.84 van de Algemene wet bestuursrecht aan Weggeefhuis Re-style een incidentele subsidie over het jaar 2024 toe te kennen van € 1.000,-;
 3. De aanvullende lasten, voortvloeiend uit punt 1 en 2 ten laste te brengen van de functionele raming in de gemeentebegroting (66243-4438 Armoedebeleid).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jachthuurovereenkomst - Z.096329

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. Een jachthuurovereenkomst voor een periode van zes jaren aan te gaan met verzoeker voor de volgende percelen:
  • kadastraal bekend gemeente Dreumel, sectie I, nrs. 13, 15 en 24 ged. (totale oppervlakte van 1,1510 ha).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Actualisatie Service Level Agreement (SLA) van de BSR - Z.096975

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. In te stemmen met de concept zienswijzebrief aan het DB van de BSR inzake het geactualiseerde Service Level Agreement (SLA).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)