Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Loco-gemeentesecretaris R.M.J.T. (Renate) Kornelis
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel

Afwezig:

 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Uitnodigingen week 49, 5 december 2023 - Z.094878

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • vrijdag 22 december 2023 Uitnodiging Pax - Serious Request - startsein estafetteloop
  wethouder Reuvers zal aanwezig zijn
 • vrijdag 15 maart 2024 Uitnodiging Mayors for a Drinkable Meuse 2024
  wethouder Van den Boom zal aanwezig zijn

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 28 november 2023, nr. 48/23 - Z.094878

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Kwijtschelden dwangsom € 10.000,- - Z.074268

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met de continuering van de invordering van de verbeurde last onder dwangsom van € 5.000,- van de in het voorstel genoemde persoon;
 2. In te stemmen met de kwijtschelding van de verbeurde last onder dwangsom van € 10.000,- van de in het voorstel genoemde persoon

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Voortzetten aansprakelijkheidsverzekering - Z.095059

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Af te wijken van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016;
 2. De aansprakelijkheidsverzekering voort te zetten bij Melior voor de periode van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025 op basis van het voorstel van 15 augustus 2023;
 3. Voor afloop van de termijn te beoordelen of de verzekering al dan niet wordt verlengd.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies van de commissie bezwaarschriften inzake bezwaar afwijzen sportvoorziening - Z.089968

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit d.d. 27 juli 2023 in stand te laten met aanpassing van de motivering.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Intrekken "Beleidsregels compensatieregeling incontinentieluiers en medisch afval gemeente West Maas en Waal 2021" - Z.053460

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De "Beleidsregels compensatieregeling incontinentieluiers en medisch afval gemeente West Maas en Waal 2021" in te trekken per 1 januari 2024.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Boven-Leeuwen; Pastoor Schoenmakersstraat ong. - Z.094977

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Boven-Leeuwen, Pastoor Schoenmakersstraat ongenummerd
 2. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Informatienota stand van zaken herijken businesscases MFA's - Z.050937

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van de raadsinformatienota "stand van zaken herijken businesscases MFA's" en deze aan de raad aan te bieden.

Besluit

Aangehouden

Plan van aanpak 'lokale aanpak integraal preventie- en gezondheidsbeleid' 2023-2026 - Z.095025

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van de 'Lokale aanpak integraal preventie- en gezondheidsbeleid West Maas en Waal 2023-2026.
 2. Akkoord te gaan met het informeren van de gemeenteraad over de 'Lokale aanpak integraal preventie- en gezondheidsbeleid West Maas en Waal 2023-2026' door het delen van bijgevoegde informatienota en bijbehorende bijlagen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Wamel, Nieuweweg 11 - Z.074692

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan Wamel, Nieuweweg 11
 2. Het ontwerpwijzigingsplan ter inzage te leggen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Update gunning accountantsdiensten 2023 en 2024 - Z.092364

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis nemen van het om reden achterwege laten van de in het betreffende raadsvoorstel aangegeven publicatie van de gunning accountantsdiensten 2023 en 2024.
 2. Indien úw college akkoord is, de raad middels de bijgevoegde informatienota informeren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

ODR werkprogramma 2024 - Z.094304

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Het werkprogramma 2024 van de ODR vast te stellen.
 2. In te stemmen met de informatienota voor de raad.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Regiovisie Jeugdhulp regio Rivierenland - Z.093441

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De Regiovisie Jeugdhulp vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2024 - Z.094475

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Het 'Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente West Maas en Waal 2024' vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zienswijze Kaderbrief 2025 GGD Gelderland Zuid - Z.093495

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

In te stemmen met:

 1. Bijgevoegd raadsvoorstel "Zienswijze Kaderbrief 2025 GGD Gelderland-Zuid". Hier wordt de Raad voorgesteld om kennis te nemen van de Kaderbrief en om bijgevoegde zienswijze mee te geven op de volgende punten:
  1. Kennis te nemen van de beoogde uitbreiding om het werkgeverschap goed in te kunnen vullen;
  2. Ons op de hoogte te houden van de gevolgen van de wijzigingen in de vaccinatie systematiek;
  3. De beoogde werkgroep te formeren om te onderzoeken in hoeverre we aan het landelijk JGZ kader voldoen en of het huidige budget in verhouding staat tot de taakstelling;
  4. Kennis te nemen van de beoogde uitbreiding op het werkterrein gezondheid en milieu i.v.m. de toegenomen vraag;
  5. Het opstellen van een productenboek met facultatieve producten voor een gezonde en veilige leefomgeving toe te juichen;
  6. Het opstellen van een voorstel om forensische dienstverlening in samenwerking met andere GGD'en toe te juichen;
  7. Een evaluatie te vragen van de samenwerking tussen het Meldpunt Bijzondere Zorg en de gemeenten, met onderbouwing van de kosten om de capaciteit in lijn te brengen met de geconstateerde verhoogde structurele vraag;
  8. Een voorstel voor uitvoering van WMO toezicht vanaf 2025 te vragen;
  9. Een nadere onderbouwing te vragen van de toekomstscenario's van Veilig Thuis;
  10. Kennis te nemen van de uitvoering van de door gemeenten gegeven collectieve opdracht voor de Kennis- en adviesfunctie van IZA/GALA/SPUK;
  11. Akkoord te gaan met het opnemen van het product 'Nu Niet Zwanger' in het uniforme pakket en de kosten te scharen onder de 'uniforme taken op basis van facturen';
  12. Kennis te nemen van de verwachte noodzakelijke uitbreiding om te voldoen aan wettelijke regelgeving op het gebied van privacy en informatieverstrekking;
  13. Ons kritisch te uiten over de vraag om compensatie voor het gestegen aantal inwoners.
 2. Bijgevoegde voorlopige zienswijze Kaderbrief 2025 GGD Gelderland-Zuid.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)