Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg
 • Loco-gemeentesecretaris R.M.T.J. (Renate) Kornelis

Afwezig:

 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen

Collegevoorstel vonnis kort geding Jasmin Group met betrekking tot het aandeel huur Wilhelminastraat 9 Wamel - Z.098000

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het betalen van huur aan de Jasmin Group m.b.t. de locatie Wilhelminastraat 9 te Wamel.
 2. Als uitgangspunt voor de berekening de bedragen genoemd in de overeenkomst van 21 augustus 2023 te nemen, met dien verstande dat deze verlaagd worden conform de daling van de rijksmiddelen.
 3. De gemeenteraad te verzoeken om € 323.158,00 uit de Algemene Reserve beschikbaar te stellen voor de huur Wilhelminastraat 9 te Wamel en daartoe een raadsvoorstel op te stellen.
 4. De gemeenteraad te verzoeken om € 252.902,50 uit de Algemene Reserve beschikbaar te stellen voor de huur van de Raadhuisdijk 18 te Maasbommel en daartoe een raadsvoorstel op te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 11 januari 2024 - Z.097361

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen

Afwijken van de aanbestedingsprocedure inzake de POH JGGZ en vaststellen Plan van Aanpak - Z.094832

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Een contract aan te gaan voor het aanstellen van een POH Jeugd GGZ met de Zorggroep Gelders Rivierenland en daarbij af te wijken van de aanbestedingsprocedure op basis van technische overwegingen passend binnen de aanbestedingswet 2012.
 2. In te stemmen met het Plan van Aanpak Inzet POH Jeugd GGZ.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 23 januari 2024, nr. 4/24 - Z.097361

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen

Uitnodigingen week 5, 30 januari 2024 - Z.097361

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • Maandag 12 februari 2024 - Maas en Waalreut Druten
  Het college is verhinderd.

Advies van de Commissie Bezwaarschriften - Z.094104

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. het bezwaarschrift niet- ontvankelijk te verklaren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Afboeken factuur 15488 - Z.097791

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. In te stemmen met het voorstel om factuur 15488 met een bedrag van € 133.725,00 in te trekken ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Regioprogramma 80 jaar vrijheid - Z.097008

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Het bijgaande regioprogramma Rivierenland 80 jaar vrijheid 2024-2025 vast te stellen.
 2. Deel te nemen aan het regioproject Keuze Vrijheid 2024-2025 en hiervoor € 8.635,- beschikbaar te stellen (€ 0,43 per inwoner).
 3. De Raad voor te stellen om een projectsubsidie van € 10.000 te verlenen aan Museum Tweestromenland en Stichting 4 Mei Herdenking Beneden-Leeuwen voor het lokale project Frontlinie.
 4. De benodigde budgetten (€ 8.635 voor Keuzevrijheid en € 10.000 voor Frontlinie) aan te vragen via de voorjaarsnota.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Pachtovereenkomst - Z.047600

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. Twee percelen aan de Spijkerstraat te Beneden-Leeuwen (kadastraal bekend gemeente Wamel, sectie h, nrs. 362 en 363) voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026 te verpachten aan de in de toelichting genoemde persoon;
 2. Deze grond te verpachten tegen een pachtsom van € 954,38 per jaar (exclusief 50% waterschapslasten en indexatie);
 3. De pachtsom in te boeken onder kostenpost/soort 65065/8310.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ruimte voor de Jeugd - Jongerenontmoetingsplekken - Z.095106

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met het realiseren van twee jongerenontmoetingsplekken in de openbare ruimte.
 2. Hiervoor de dorpen Beneden-Leeuwen en Dreumel aan te wijzen als zoekgebied voor het plaatsen van de jongerenontmoetingsplekken.
 3. Het projectbureau OBB ingenieurs opdracht te geven om het proces voor de jongerenontmoetingsplekken te coördineren en uit te voeren tot en met de realisatie.
 4. De raad bij het vaststellen van de jaarrekening te verzoeken om het budget, dat in 2023 geraamd was voor Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, over te hevelen naar 2024.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Informatienota stand van zaken herijken businesscases MFA's - Z.050937

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. Kennis te nemen van de raadsinformatienota "stand van zaken herijken businesscases MFA's" en deze aan de raad aan te bieden.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Procedures ruimtelijke ontwikkelingen Omgevingswet - Z.096248

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Kennis te nemen de bijgevoegde notitie 'Ruimtelijke ontwikkelingen onder de Omgevingswet'
 2. De gemeenteraad via bijgevoegde informatienota kennis te laten nemen van de bijgevoegde notitie 'Ruimtelijke ontwikkelingen onder de Omgevingswet'

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aanwijzingsbesluit toezichthouder ODR - Z.097713

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De genoemde personen (in het aanwijzingsbesluit - bijlage 1), ex artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, aan te wijzen als toezichthouder in de gemeente West Maas en Waal.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP) ODR 2024 - Z.097025

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. Het concept Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP) ODR 2024 vast te stellen.
 2. In te stemmen met de concept raadsinformatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)