Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder E.J. (Evert-Jan) Slootweg

Werkwijze college - Z.095165

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Toelichting

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Portefeuilleverdeling 2022-2026 vanaf 12 december 2023 - Z.095165

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Toelichting

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Regionale zaken week 50, 12 december 2023 - Z.095165

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Annotatie AB Regio Rivierenland 13 december 2023

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

De annotatie wordt ongewijzigd vastgesteld.

Avri Strategisch Koersplan 2024-2030 - Z.094695

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. In te stemmen met het concept raadsvoorstel over het Strategisch Koersplan 2024-2030 van Avri

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het strategisch koersplan is weergegeven op hoofdlijnen die geen geconcretiseerde (meerjaren)plan verwoord. Een plan daartoe zou wenselijk zijn om zo ook de financiële aspecten te kunnen vertalen.

Het college besluit:
De raad voor te stellen:

 1. Kennis nemen van het ontwerp “Strategisch Koersplan 2024-2030” van Avri (hierna : Koersplan).
 2. Met de raad (via het RTG) het koersplan te bespreken en daarvan de resultaten te verwoorden in een zienswijze die de portefeuillehouder kan bespreken in het AB in het 1ste kwartaal van 2024.

Uitnodigingen week 50, 12 december 2023 - Z.095165

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • Vrijdag 15 december 2023 Regionale bijeenkomst over netcongestie door Liander en TenneT
  Wethouder Van den Boom is aanwezig.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 5 december 2023, nr. 49/23 - Z.095165

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beleidsregels lokaal minimabeleid 2024 - Z.086834

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Vast te stellen de beleidsregels lokaal minimabeleid 2024 en
 2. gelijktijdig in te trekken de (regeling)
  • Meedoen-regeling West Maas en Waal 2023
  • Sport (- en beweeg)regeling West Maas en Waal 2023
  • Maatschappelijke participatieregeling West Maas en Waal 2023
  • Compensatie voor Eigen Bijdrage peuteropvang bij deelname aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) West Maas en Waal 2023
  • Compensatieregeling zorgverzekering West Maas en Waal 2023
  • Financiële tegemoetkoming chronisch zieken West Maas en Waal 2023
  • Computer voor gezinnen met kinderen in het Primair Onderwijs West Maas en Waal 2023
  • Computer voor kinderen in het voortgezet, middel en hoger onderwijs West Maas en Waal 2023
  • Inrichtingskosten duurzame gebruiksgoederen West Maas en Waal 2023
  • Waardebonnen-regeling West Maas en Waal 2023.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Planschadevergoeding Het Gement 43, Alphen - Z.088809

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De eigenaar van het perceel 't Gement 43 in Alphen een tegemoetkoming in planschade van € 5.400,- toe te kennen, als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan "Alphen, Appelhoek fase 1b";
 2. Het griffierecht voor het in behandeling nemen van het planschadeverzoek terug te betalen;
 3. De tegemoetkoming in planschade te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag tot de dag van uitbetaling;
 4. De tegemoetkoming in planschade en de wettelijke rente te verhalen op de derde-belanghebbende.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zienswijze Kaderbrief 2025 VRGZ - Z.095329

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

Op 16 november 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (hierna: VRGZ) de kaderbrief 2025 vastgesteld. In deze kaderbrief worden de gemeenteraden op hoofdlijnen geïnformeerd over de ontwikkelingen, het beleid en de verwachte financiële consequenties voor de begroting 2025. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze indienen. Voorgesteld wordt om middels dit collegevoorstel en bijgaand raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te stellen:

 1. De zienswijze vast te laten stellen over de Kaderbrief 2025 van de VRGZ met het volgende aandachtspunt:
  • In deze Kaderbrief 2025 staat, net zoals het voorgaande jaar, een grote mate van onzekerheid centraal. De financiële vertaalslag komt aan de orde bij de behandeling van de zienswijze op de conceptbegroting 2025.
 2. De zienswijze middels bijgevoegde brief aan het Algemeen Bestuur van de VRGZ kenbaar te maken.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

Op 16 november 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (hierna: VRGZ) de kaderbrief 2025 vastgesteld. In deze kaderbrief worden de gemeenteraden op hoofdlijnen geïnformeerd over de ontwikkelingen, het beleid en de verwachte financiële consequenties voor de begroting 2025. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze indienen. Voorgesteld wordt om middels dit collegevoorstel en bijgaand raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te stellen:

 1. De zienswijze vast te laten stellen over de Kaderbrief 2025 van de VRGZ met het volgende aandachtspunt:
  • In deze Kaderbrief 2025 staat, net zoals het voorgaande jaar, een grote mate van onzekerheid centraal. De financiële vertaalslag komt aan de orde bij de behandeling van de zienswijze op de conceptbegroting 2025.
 2. De zienswijze middels bijgevoegde brief aan het Algemeen Bestuur van de VRGZ kenbaar te maken.
 3. Aan de VRGZ kenbaar maken dat dat algemene begrippen (klimaatadapatie) in de toekomst concreter worden gemaakt. reeler feitelijke omstandigheden worden geduid om te voorkomende deze te scharen onder containerbegrippen.

Samenwerkingsovereenkomst Toekomstbestendige bevolkingszorg en crisiscommunicatie Veiligheidsregio Gelderland- Zuid - Z.095411

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie.
 2. De coördinerend gemeentesecretaris te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst namens de colleges te ondertekenen.
 3. Kennis te nemen van het meerjarenprogramma Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie en van het eindadvies projectgroep Toekomstbestendige Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies van de Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaarschrift gericht tegen vestigen voorkeursrecht - Z.089533

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften de raad voor te stellen: het bezwaarschrift niet- ontvankelijk te verklaren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies van de Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaarschrift gericht tegen vestigen voorkeursrecht - Z.087710

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften de raad voor te stellen:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 13 juli 2023 in stand te laten;
 3. Het verzoek om vergoeding kosten bezwaarprocedure af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Schikking tijdens bezwaarprocedure, proceskostenvergoeding - Z.089624

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Het verzoek tot financiële tegemoetkoming inzake de kosten die gemaakt zijn tijdens de bezwaarprocedure toe te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Steunpunt Mantelzorg voortzetting in 2024 - Z.094282

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De lopende contracten met de vier locaties van het Steunpunt Mantelzorg West Maas en Waal in Appeltern, Beneden-Leeuwen, Dreumel en Maasbommel te verlengen voor de periode 2024.
 2. Hieraan voor 2024 een budget voor de uitvoering van de basistaken per steunpunt te koppelen als volgt:
  • Verpleeghuis St. Elisabeth, Beneden-Leeuwen (Zorggroep Maas & Waal): € 12.656;
  • Zorgcentrum St. Barbara, Dreumel: € 6.440;
  • Zorgboerderij De Maashof, Maasbommel: € 5.796;
  • Doederij Zorggeluk, Appeltern: € 5.572.
 3. De coördinatietaken bij de gemeente uit te laten voeren door de beleidsadviseur (mantelzorgondersteuning) bij de gemeente.
 4. Deze inzet voor de coördinatietaken te bekostigen vanuit de uitkering voor het onderdeel Mantelzorg, bedoeld in artikel 3.2, onder i, van de regeling brede SPUK-regeling 2023 - 2026.
 5. De volgende budgetten aan de mantelzorgsteunpunten beschikbaar te stellen:
  - respijtzorg € 9.748
  - bijeenkomsten en activiteiten € 5.132
  - innovaties en onvoorzien € 4.410

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Boven-Leeuwen, Kampsestraat 3 - Z.084877

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Boven-Leeuwen, Kampsestraat 3
 2. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Addendum op koopovereenkomst - Z.089584

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met een aanbetaling van 10% waarborgsom van de aankoop van de bedrijfskavel aan de Lageweg in Dreumel.
 2. In te stemmen met de fatale termijn van 1 maart 2024 als deadline voor de notariële overdracht van de bedrijfskavel.
 3. De waarborgsom groot € 41.182,35 in mindering te brengen op balanspost 30300.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Boven-Leeuwen, Kampsestraat tussen 23 en 25 - Z.087443

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Boven-Leeuwen, Kampsestraat tussen 23 en 25
 2. Voor dit bestemmingplan geen milieueffectrapportage te laten opstellen
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)