Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder E.J. (Evert-Jan) Slootweg

Afwezig:

 • agendapunt 273470 - Beneden-Leeuwen, Spijkerstraat 2, wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel

Tijdelijke inkoop ondersteunende activiteiten Veerhuis - Z.093846

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het voorstel van de Jasmin Group om met ingang van 22 december 2023 tot 1 maart 2024 de ondersteunende activiteiten, zoals werden verricht tot en met oktober 2023, weer op te pakken.
 2. In te stemmen met het verzenden van bijgaande brief naar de Jasmin Group.
 3. In te stemmen om de hiermee gepaard gaande kosten, te weten 17.250 per maand en in totaal 40.000 euro, te dekken uit de rijksmiddelen (SPUK gelden).
 4. In te stemmen om af te wijken van het aanbestedingsbeleid.
 5. De organisatie opdracht te geven in de tussentijd uitwerking te geven aan een volgende fase van begeleiding die recht doet aan een groeiende zelfstandigheid van de Oekraïense bewoners van de GOO.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Implementatie Wgr / Wijziging GR-teksten - Z.087746

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Toelichting

 1. In te stemmen met het concept raadsvoorstel.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:
In te stemmen met het concept raadsvoorstel, waarbij de regionale zienswijzen worden toegevoegd.

Rapport evaluatie businesscase VraagWijzer en offerte businesscase VraagWijzer - Z.096093

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van het rapport Evaluatie businesscase VraagWijzer.
 2. In te stemmen met de aanbevelingen in het rapport Evaluatie businesscase VraagWijzer.
 3. &Van de Laar opdracht te geven over te gaan tot het opstellen van een nieuwe businesscase VraagWijzer en de gemeenteraad voor te stellen hiervoor financiele middelen vrij te maken.
 4. Af te wijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid op basis van technische overwegingen passend binnen de Aanbestedingswet 2012.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het rapport Evaluatie businesscase VraagWijzer.
 2. In te stemmen met de aanbevelingen in het rapport Evaluatie businesscase VraagWijzer.
 3. &Van de Laar opdracht te geven over te gaan tot het opstellen van een nieuwe businesscase VraagWijzer en de gemeenteraad voor te stellen hiervoor financiele middelen vrij te maken.
 4. Af te wijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid op basis van technische overwegingen passend binnen de Aanbestedingswet 2012.

Bij het opstellen van de businesscase de contractmanager (per 1 januari 2024 in dienst) nadrukkelijk te betrekken.

Ontwerpbestemmingsplan Maasbommel, Erfwonen Hogenhofstraat - Z.052611

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Het inspraak- en vooroverlegverslag "Voorontwerpbestemmingsplan Maasbommel, Erfwonen Hogenhofstraat" vast te stellen;
 2. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage (laten) opstellen;
 3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Maasbommel, Erfwonen Hogenhofstraat" en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor zienswijzen;
 4. In te stemmen met het concept beeldkwaliteitsplan "Erfwonen aan de Hogenhofstraat Maasbommel" en het beeldkwaliteitsplan ter inzage leggen voor inspraak.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

(update) aanpak beleid en inventarisatie internationale werknemers - Z.079001

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met een aanvullende opdracht aan KaapZ voor het vervolg co-creatieve ontwikkeling beleid internationale werknemers.
 2. In te stemmen met opdrachtverstrekking aan bureau Legitiem voor inventarisatie internationale werknemers.
 3. In te stemmen met inzet middelen vanuit budget Wonen en hiervoor het restant budget Wonen uit 2023 over te hevelen bij de jaarrekening 2023.
 4. Voor de opdracht aan KaapZ af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
 5. Bovengenoemde opdrachten onderhands aan voornoemde partijen te gunnen met het oog op de continuïteit en voortgang in het proces.
 6. In te stemmen met het aanwijzen van de portefeuille Ruimte en teamleider Ruimte als respectievelijk opdrachtgever en gedelegeerd opdrachtgever voor het proces co-creatieve beleidsontwikkeling internationale werknemers.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 51, 19 december 2023 - Z.095506

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 7 januari 2024 Uitnodiging Carnavalsvereniging De Braoiers
  Burgemeester Van Neerbos en de wethouders Reuvers en Slootweg zijn aanwezig. Wethouder Van den Boom beslist op een later moment.
 • 8 januari 2024 Nieuwjaarsreceptie gemeente Druten
  Het college is verhinderd.
 • 8 januari 2024 Nieuwjaarsreceptie gemeente Zaltbommel
  Het college is verhinderd.
 • 10 januari 2024 Nieuwjaarsreceptie gemeente Wijchen
  Het college is verhinderd.
 • 9 januari 2024 Nieuwjaarsreceptie provincie Gelderland
  Burgemeester Van Neerbos, wethouder Reuvers en gemeentesecretaris Arissen zijn aanwezig.
 • 7 februari 2024 Bijeenkomst "Weg van de wegwerpmaatschappij"
  Wethouder Slootweg is aanwezig.

Addendum overeenkomst Wmo hulpmiddelen - Z.096034

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Akkoord te gaan met de in de bijlage opgestelde addendum behorend bij de overeenkomst Wmo hulpmiddelen tussen de gemeente West Maas en Waal en Medipoint Wmo B.V. van 1 oktober 2017.
 2. Het addendum met terugwerkende kracht per 1 oktober 2023 te ondertekenen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Burgerparticipatie: stip op de horizon en stand van zaken - Z.093345

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. In te stemmen met de bijgevoegde informatienota, zodat de raad geïnformeerd kan worden over de stip op de horizon, stand van zaken en planning rondom burgerparticipatie.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uittreden gemeenten Maasdriel en Zaltbommel uit de Dienstverleningsovereenkomst Wet Inburgering 2021 Rivierenland - Z.095334

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met het uittreden van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel uit de 'Dienstverleningsovereenkomst Wet Inburgering 2021 Rivierenland' met ingang van 1 januari 2024.
 2. Dit besluit kenbaar te maken aan zowel het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland als de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

(Zesde) informatienota over Dorpendeal Altforst - Z.068430

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Akkoord te gaan met bijgesloten raadsinformatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Incidentele subsidies Nationaal Programma Onderwijs - Z.092609

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De in 2022 verstrekte incidentele subsidie vanuit de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs (NPO) aan het Pax Christi College (PCC) van € 23.874 vast te stellen.
 2. De in 2022 verstrekte incidentele subsidie vanuit de specifieke uitkering NPO aan KION van € 10.800 vast te stellen.
 3. In te stemmen met de uitvoering van een deel van de activiteiten (in het kader van de in 2022 verstrekte incidentele subsidie vanuit de specifieke uitkering NPO) door Trivium Onderwijs in schooljaar 2023-2024.
 4. De raad na volledige afwikkeling van de specifieke uitkering te informeren met een informatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beneden-Leeuwen, Spijkerstraat 2 - Z.094790

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Spijkerstraat 2
 2. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Boven-Leeuwen, Bernhardstraat 16 - Z.089647

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Boven-Leeuwen, Bernhardstraat 16
 2. De planologische procedure te starten door ter inzage legging van het ontwerp

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Industrieterrein Wamel (uitbreiding) - Z.077969

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Industrieterrein Wamel (uitbreiding)
 2. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Boven-Leeuwen, Pastoor Schoenmakersstraat 6 - Z.088908

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Boven-Leeuwen, Pastoor Schoenmakersstraat 6
 2. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage te laten opstellen
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitgebreide omgevingsvergunning Zandstraat 74, Beneden-Leeuwen - Z.073905

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Instemmen met de Nota beantwoording zienswijzen "Omgevingsvergunning Zandstraat 74, Beneden-Leeuwen";
 2. Voor deze aanvraag geen milieueffectrapportage (laten) opstellen;
 3. De omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van bestaande panden tot twee winkelpanden en acht appartementen op de locatie Zandstraat 74, Beneden-Leeuwen te verlenen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Boven-Leeuwen, Molenstraat 2 B-C - Z.088811

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Boven-Leeuwen, Molenstraat 2 B-C
 2. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage te laten opstellen
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitgebreide omgevingsvergunning Steenstraat 1, 7a, 7b en 7c, Boven-Leeuwen - Z.077195

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Instemmen met de Nota beantwoording zienswijzen "Omgevingsvergunning Steenstraat 1, 7a, 7b en 7c, Boven-Leeuwen";
 2. Voor deze aanvraag geen milieueffectrapportage (laten) opstellen;
 3. De omgevingsvergunning voor de bouw van vier vrijstaande woningen op de locatie Steenstraat 1, 7a, 7b en 7c, Boven-Leeuwen te verlenen;
 4. In te stemmen met het aangaan van de bijgevoegde anterieure overeenkomsten voor deze ontwikkeling;

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Boven-Leeuwen, Trambaan tussen 3 en 7 - Z.073175

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Boven-Leeuwen, Trambaan tussen 3 en 7
 2. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Schikking tijdens bezwaarprocedure, proceskostenvergoeding - Z.091745

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Het verzoek tot financiële tegemoetkoming inzake de kosten die gemaakt zijn tijdens de bezwaarprocedure toe te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Dreumel, Schepenstraat - Hogeweg - Z.091498

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Dreumel, Schepenstraat - Hogeweg
 2. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Wamel, Koningsstraat 20 - Z.087478

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Wamel, Koningsstraat 20
 2. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Inkoop Natzout opslagtank - Z.095182

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. Af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid om technische en economische redenen en overgaan tot aanschaf van 1 natzout opslagtank.
 2. De opdracht te gunnen aan Aebi Schmidt Nederland BV voor een bedrag van € 40.750,00
 3. Met Aebi Schmidt Nederland BV een overeenkomst te sluiten voor levering en onderhoud van de betreffende natzout opslagtank.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Maasbommel, Sluissestraat 3A - Z.075488

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Maasbommel, Sluissestraat 3A
 2. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage te laten opstellen
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Pachtovereenkomst - Z.094092

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De percelen aan de Spijkerstraat te Beneden-Leeuwen (kadastraal bekend gemeente Wamel, sectie N, nrs. 335, 337, 695 en 877) voor de periode 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024 te verpachten aan de in de toelichting genoemde persoon;
 2. Deze grond te verpachten tegen een pachtsom van € 37,16 per maand (exclusief 50% waterschapslasten);
 3. De pachtsom in te boeken onder kostenpost/-soort 65065/8310.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Openstaande posten en betalingsregeling Tesstraat 33-35 Boven-Leeuwen - Z.070880

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. In te stemmen met bijgevoegd overzicht van de openstaande posten en aangepaste betalingsregeling inzake perceel Tesstraat 33-35 te Boven-Leeuwen.
 2. Van Sommeren Holding BV een aangepaste aflossingsregeling aan te bieden.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ontwerpbestemmingsplan "Beneden-Leeuwen, uitbreiding IKC" - Z.087732

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage (laten) opstellen;
 2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Beneden-Leeuwen, Uitbreiding IKC" en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor zienswijzen;
 3. In te stemmen met het ontwerpbesluit Hogere Waarden voor de realisatie van de uitbreiding van het IKC en het ontwerpbesluit ter inzage leggen voor zienswijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Tarieven plankosten kleine woningbouwplannen - Z.093296

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In het kader van het Programma kostenverhaal en financiële bijdragen de vaste tarieven voor plankosten voor kleine woningbouwplannen voor 2024 vast te stellen;
 2. In te stemmen met een jaarlijkse actualisatie van deze tarieven.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Versterken mentale gezondheid en weerbaarheid - Z.092740

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te zetten op versterking van de mentale gezondheid voor onze inwoners (jeugd en volwassenen).
 2. In 2024 een plan van aanpak op te stellen gericht op preventieve doelgerichte interventies op het vlak van versterken mentale gezondheid en vergroten weerbaarheid.
 3. Hiervoor eenmalig het budget in te zetten ter grootte van € 70.000 van kostenplaats 66035-4438 en 66130-4438 Preventie activiteiten GGZ.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid team Ruimte - Z.096041

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. (met terugwerkende kracht) af te wijken van de inkoop- en aanbestedingsregels voor de inhuur mbt Wonen, Verkeer en Omgevingswet.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - Z.096107

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met bijgaande agenda lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Schikking tijdens bezwaarprocedure, proceskostenvergoeding - Z.092342

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Het verzoek tot financiële tegemoetkoming inzake de kosten die gemaakt zijn tijdens de bezwaarprocedure toe te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies van de Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar gericht tegen een verleende omgevingsvergunning - Z.087710

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 14 augustus 2023 in stand te laten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies van de Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar gericht tegen een verleende omgevingsvergunning - Z.092229

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 14 augustus 2023 in stand te laten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies van de Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar tegen weigeren omgevingsvergunning - Z.092229

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. Bezwaargrond 1 ongegrond te verklaren;
 2. Bezwaargrond 2 niet-ontvankelijk te verklaren;
 3. Het bestreden besluit d.d. 30 augustus 2023 in stand te laten, met dien verstande dat de grondslag van de weigering wordt aangevuld met artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies van de Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar gericht tegen een last onder dwangsom - Z.091756

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 1 augustus 2023 in stand te laten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies van de Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar tegen een invorderingsbesluit - Z.094090

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. Het bezwaarschrift gericht tegen het invorderingsbesluit van 12 januari 2023 niet-ontvankelijk te verklaren.
 2. Het verzoek om vergoeding kosten bezwaarprocedure af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies van de Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar gericht tegen last onder dwangsom - Z.090770

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 11 juli 2023 in stand te laten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw/gemeente - Z.094226

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. In te stemmen met de nieuwe achtervangovereenkomst met Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw per 1 mei 2024.
 2. De achtervangovereenkomst te tekenen en na mede ondertekening door Stichting WSW vast te leggen.
 3. De raad in kennis te stellen via de bijgevoegde informatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Planning P&C documenten 2024 - Z.095974

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. In te stemmen met de bijgevoegde planning voor de P&C-cyclus 2024.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ontwerpbestemmingsplan "Veegplan schrappen wijzigingsbevoegdheden" - Z.095430

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Veegplan schrappen wijzigingsbevoegdheden" en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor zienswijzen;
 2. De raad informeren middels bijgevoegde raadsinformatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Concept Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 politie Oost-Nederland - Z.095908

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

De raad voor te stellen:

 1. Kennis te nemen van het concept Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 politie Oost-Nederland;
 2. In te stemmen met de bijgaande positieve zienswijze op het concept Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 politie Oost-Nederland.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)