Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Loco-gemeentesecretaris R.M.T.J. (Renate) Kornelis
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Afwezig:

 • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg

Ontwerp Omgevingsvisie West Maas en Waal - Z.069730

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De ontwerp Omgevingsvisie West Maas en Waal vrij te geven voor inspraak.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 6, 6 februari 2024 - Z.097803

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • Prijsuitreiking Techniekwedstrijd Maas en Waal, 4 juni 2024
  Wethouder Reuvers gaat.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 30 januari 2024, nr. 5/24 - Z.097803

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen

Lokaal ontwikkelstrategie LEADER subsidie, stand van zaken, diverse besluiten - Z.097789

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. Kennis te nemen van het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland inzake toekenning van subsidie aan het Leader-gebied Rijk van Nijmegen Maas en Waal en de op basis hiervan opgestelde beheerskostenbegroting 2024 - 2029
 2. In te stemmen met de voorgestelde bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging namens de 6 deelnemende gemeenten in de Lokale Actiegroep (LAG)
 3. De op basis van de omvang van de subsidieaanvraag in de gemeentebegroting opgenomen middelen voor co-financiering te handhaven op het huidige niveau en deze middelen jaarlijks ter beschikking te stellen aan de LAG
 4. De LAG verzoeken om jaarlijks verantwoording af te leggen aan de gemeenten in de vorm van een jaarverslag
 5. De LAG voor te stellen om het penvoerderschap van de LAG te beleggen bij de Werkorganisatie Druten Wijchen voor de periode tot en met 2029 op basis van de hiervoor in de beheerskostenbegroting opgenomen financiële vergoeding
 6. Kennis te nemen van de aanvraag beheerskostensubsidie bij de provincie Gelderland door de hierboven genoemde penvoerder

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Voortgang woningbouw Altforst - Z.049564

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Kennis te nemen van eerdere besluitvorming over het mini masterplan voor woningbouw in Altforst;
 2. Af te wijken van deze eerdere besluitvorming en vooruitlopend op besluitvorming over de Omgevingsvisie het woningbouwinitiatief Altforst-Oost in behandeling te nemen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Anterieure overeenkomst uitbreiding Industrieterrein Wamel - Z.097864

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het aangaan van de bijgaande anterieure overeenkomst voor uitbreiding van het bedrijventerrein Industrieterrein Wamel;
 2. De anterieure overeenkomst op grond van art. 55 eerste lid Gemeentewet niet openbaar te maken vanwege het belang genoemd in art. 5.1, tweede lid onder b en f van de Wet open overheid;
 3. Wethouder Van den Boom-Witzel te machtigen om deze overeenkomst te tekenen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 1. In te stemmen met het aangaan van de bijgaande anterieure overeenkomst voor uitbreiding van het bedrijventerrein Industrieterrein Wamel;
 2. De anterieure overeenkomst op grond van art. 55 eerste lid Gemeentewet niet openbaar te maken vanwege het belang genoemd in art. 5.1, tweede lid onder b en f van de Wet open overheid;

De burgemeester besluit:

 1. Wethouder Van den Boom-Witzel te machtigen om deze overeenkomst te tekenen.

Informatienota over Dag van de Toekomst i.r.t. burgerparticipatie - Z.093345

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De gemeenteraad te informeren over het collegebesluit 273486-Dag van de Toekomst i.r.t. burgerparticipatie nieuwe opzet (besloten tijdens collegevergadering op 23-1-24).
 2. Daarbij gericht te informeren over eenmalige impuls 'Vertel eens'.
 3. De laatste Dag van de Toekomst af te ronden, via een bijlage met daarin het overzicht van de 21 ideeën van die dag en de afronding daarvan.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften - Z.089431

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 13 juli 2023 in stand te laten;
 3. Het verzoek om vergoeding kosten bezwaarprocedure af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies van de Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar invorderingsbesluit - Z.088346

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. De rechtsgrond voor invordering, artikel 5:37 Awb, op te nemen in het bestreden besluit van 20 juni 2023;
 3. Het verzoek om vergoeding kosten bezwaarprocedure af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Starten aanbestedingstraject plusopdracht Sociom - Z.096061

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Een enkelvoudig onderhands aanbestedingstraject bij Stichting Sociom op te starten met als doel om een aantal onderdelen uit de brede SPUK en een aantal taken m.b.t. de beoogde "dementievriendelijke gemeente" te beleggen.
 2. De onbestede SPUK middelen van € 95.814,- over 2023 voor de programma's "versterking sociale basis", "terugdringen gezondheidsachterstanden" en "aanpak overgewicht en obesitas" te verantwoorden bij het Rijk op basis van een aantal activiteiten die Sociom heeft uitgevoerd binnen de overeengekomen basisopdracht waarvoor middelen zijn opgenomen in de begroting. De raad bij het vaststellen van de jaarrekening te verzoeken om de vrijgevallen middelen ten goede te laten komen aan het opzetten van de beoogde ketenpakken ipv te laten terug te laten vloeien in de reserves.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)