Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Loco-gemeentesecretaris R.M.T.J. (Renate) Kornelis
 • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 13 februari 2024, nr. 7/24 - Z.098303

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Regionale zaken week 9, 27 januari 2024- Z.098303

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 • Annotatie PFO Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Gelderland-Zuid, 29 februari 2024
 • Annotatie Stuurgroep RES+ FruitDelta Rivierenland, 28 februari 2024

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met de annotaties voor de genoemde vergaderingen.

Advies van de Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar gericht tegen maatwerkbesluit - Z.095239

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren,
 2. Het bestreden besluit van 24 oktober 2023 in stand te laten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aanpassingen machtigingen verzekeringen (mandaatbesluit) - Z.098754

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Voor de bevoegdheden inzake handelingen in het kader van verzekeringen, zoals vermeld in de bijlage, machtigingen te verlenen aan de teammanager Control en tevens aan de behandelend ambtenaar team Control - Juridische Zaken.
 2. Voor dezelfde bevoegdheden genoemd onder punt 1, de machtigingen afgegeven aan de behandelend ambtenaar van de Connectie - team verzekeringen, per direct in te trekken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 20 februari 2024. nr. 8/24 - Z.098303

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Bestemmingsplan Alphen, Dijkgraaf de Leeuwweg 28 en Greffelingsestraat 59 - Z.085189

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Alphen, Dijkgraaf de Leeuwweg 28 en Greffelingsestraat 59 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Wijziging Centrumregeling Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang gemeente Nijmegen - Z.099028

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Het raadsvoorstel naar de raad te sturen over 'het ontwerp wijzigingsbesluit van de
  gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang regio Nijmegen en Rivierenland'.
 2. Aan de raad voor te stellen om geen zienswijze naar voren te brengen op 'het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang regio Nijmegen en Rivierenland'.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Platform Recreatie en Toerisme - 4e kwartaal - Z.098384

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Niet in te stemmen met een stimuleringsbijdrage van € 1.682,= aan VOF Cruijsen-van Sonsbeek voor het initiatief 'studiereis met Pleisureworld'.
 2. Onder voorbehoud in te stemmen met een stimuleringsbijdrage van € 2.000,= aan Historische Vereniging Tweestromenland voor het initiatief 'uitgave boek Canon van Maas en Waal'.
 3. In te stemmen met een stimuleringsbijdrage van € 2.500,= aan St. Musicalproducties Maas & Waal voor het initiatief 'promotie theaterstuk Ontdek je plekje, anders dan anders'.
 4. De aanvragers schriftelijk te informeren over het besluit middels bijgevoegde brieven.
 5. Het totale PRET-bedrag van € 4.500,= ten laste te laten komen van kostenplaats Recreatie en Toerisme.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Boven-Leeuwen, Molenstraat 2 B-C - Z.088811

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Boven-Leeuwen, Molenstraat 2 B-C vast te stellen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Wijzigingsplan Wamel, Nieuweweg 11 - Z.074692

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Het wijzigingsplan Wamel, Nieuweweg 11 vast te stellen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Raadsinformatiebrief reacties n.a.v. besluitvormingstraject Regio-arrangement FruitDelta Rivierenland najaar 2023 - Z.087994

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met de voorgestelde wijze van verwerking van de reacties die zijn gegeven tijdens de behandeling van het Regio-arrangement FruitDelta Rivierenland. 
 2. De raadsinformatiebrief aan de raad aan te bieden.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Boven-Leeuwen, Bernhardstraat 16 - Z.089647

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Het wijzigingsplan Boven-Leeuwen, Bernhardstraat 16 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Inhuur senior projectleider en projectsecretaris opvang Oekraïense vluchtelingen - Z.098342

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Voor de inhuur van een senior projectleider, een projectsecretaris en een locatiemanager opvang Oekraïense vluchtelingen af te wijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. 
 2. De kosten van deze inhuur ten laste te brengen van de bekostigingsregeling Opvang Ontheemden Oekraïne.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)