Programma 1 - Wonen, werken en recreëren

De gemeente schept de randvoorwaarden waardoor onze inwoners, onze ondernemers en onze gasten lekker kunnen wonen, lekker kunnen werken respectievelijk lekker kunnen recreëren. Daarbij is de focus op vooral kwaliteit zonder kwantiteit uit het oog te verliezen.
De gemeente zorgt ervoor dat de verschillende functies/de bestemmingen zo worden gekozen, dat gebieden elkaar niet in de weg zitten of mogelijk zelfs versterken.
De gemeente gaat zorgvuldig om met allerlei vormen van vrijetijdsbesteding die in georganiseerd verband bestaan. We willen graag dat er zoveel mogelijk variëteit is, waardoor inwoners kunnen kiezen.

Wonen

Standpunt 

De gemeente moet zorgen dat er een passend en voldoende gevarieerd aanbod voor alle groepen van bewoning komt (die juiste balans) en verspreid over de kernen naar draagkracht.

Visie

Wat we willen bereiken is behoud en vergroting van de leefbaarheid in de dorpen door passende groei.

Missie

 • Stimuleren woningbouw, huisvestingsplan uitwerken o.b.v. woonvisie 2022.
 • Inzetten van middelen om betaalbare woningen voor starters te realiseren. Daarbij gebruik maken van de mogelijkheden om woningen aan maatschappelijk en economische gebonden met voorrang toe te wijzen.
 • In het kader van vergrijzing zullen er voldoende woningen moeten komen voor senioren. Hierbij kijken we ook naar het herbestemmen van panden. We staan open voor initiatieven voor woongroepen.
  Met name aandacht voor: Nieuwbouwplan Industrieweg te Dreumel, herbestemmen terrein SF Beton te Appeltern, Henricus te Wamel, Hey-Acker te Beneden-Leeuwen. Onderzoeken naar mogelijkheden voor de nut en noodzaak van eventueel herbestemmen recreatiewoningen binnen de nieuwe in ontwikkeling zijnde visie ‘recreatie en toerisme’.
 • In samenwerking met de kernen zorgen we voor voldoende aanbod voor mensen die een bescherming op de woningmarkt nodig hebben. Om snel te kunnen schakelen gaan we samen met de Kernen zorgen voor tijdelijke woonruimte.
 • Wij zorgen voor woningbouw in elke kern. Het aanbod is er op gericht om vooral de leefbaarheid in stand te houden. Bij de omgevingsvisie kernen gaan we locaties zoeken in elke kern. Met name aandacht voor passende ontsluiting en veiligere verbinding tussen nieuwe woonwijken en kernen. In Boven-Leeuwen gaan we onderzoeken of het verplaatsen van de sportvelden een optie is om aan de vraag naar woningen te voldoen.

Werken

Standpunt

Passende (innovatieve) bedrijven de ruimte geven op beschikbare bedrijfsterreinen.

Visie

Bestaande bedrijven uitbreidingsruimte bieden. Eventueel faciliteren bij mogelijke verplaatsing, waardoor werkgelegenheid bevorderd wordt.

Missie

 • Verspreid over de dorpen bieden we ruimte voor uitbreiding van bedrijven, hiervoor zal uitbreiding nodig zijn van onze bedrijventerreinen, door middel van mogelijke nieuwe locaties. Tevens rekening houdend met winkeliers, ZZP’ers met kantoor of werkplaats aan huis.
 • Agrarische bedrijven de ruimte geven voor innovatie en neventakken, bijvoorbeeld verminderen van fossiele uitstoot. Bestaande agrarische bedrijven houden hun rechten, er is geen ruimte voor nieuwe intensieve veehouderij. Het open komgebied is het gebied dat in basis is bestemd voor onze agrariërs. Nieuwe (anders dan agrarische) ontwikkelingen mogen de agrarische bedrijfsvoering niet blokkeren of beperken. Stoppende agrariërs moeten gestimuleerd worden om de opstallen te slopen om verpaupering en ondermijning te voorkomen.
 • Ondernemingsverenigingen als waardevolle partner zien bij gesprekken waarbij gezocht wordt naar lokale initiatieven die elkaar versterken.

Bereikbaarheid

Standpunt

Goede bereikbaarheid van onze gemeente.

Visie

Behoud van goede ontsluitingen vanuit onze gemeente.

Missie

 • Behoud van de Maasveren en het voetveer naar Tiel is essentieel voor de mobiliteit van onze inwoners en recreanten.
 • Verbeteringen van de bereikbaarheid van de Maaskant onderzoeken.
 • Continue aandacht voor ontsluiting via St. Andries.
 • Doorgaand vrachtverkeer routeren via de rijksroutes en provinciale wegen. De dorpswegen moeten zo veel mogelijk benut worden voor bestemmingsverkeer.

Recreëren

Standpunt

Stimuleren van recreatie en toerisme.

Visie

Daar waar mogelijk uitbreiding van recreatieplekken en toerisme.

Missie

 • Onze gemeente is aantrekkelijk voor toeristen. Wij streven naar uitbreiding van slechtweer-voorzieningen, zodat de gemeente ook buiten het zomerseizoen toeristen aan blijft trekken.
 • We streven naar een zo breed en gevarieerd mogelijk aanbod van mogelijkheden voor ‘sport en spel’. Dat wordt geboden door verenigingen maar ook door ondernemers. Bijzondere prioriteit hierin geven aan het behoud van zwembad De Zeven Morgen.
 • Onderzoeken naar mogelijkheden voor het realiseren van een archeologische werkplaats voor “Over de Maas”.

Programma 2 - Maatschappelijke zaken

De lokale gemeenschap is veel meer dan de optelsom van inwoners. Verbindingen tussen mensen bieden meerwaarde voor de gemeenschap. Mensen die elkaar kennen, helpen elkaar, geven meer inhoud aan de verschillende levens, zorgen voor reuring, ontspanning en plezier. De gemeente koestert de gedachte van een vitale gemeenschap.

De gemeente gaat daarom zorgvuldig om met allerlei vormen van vrijetijdsbesteding die in georganiseerd verband bestaan; een actief verenigingsleven waarbinnen mensen samen kunnen sporten, ontspannen, inspannen, helpen, leren. Er moet variëteit zijn, zodat er wat te kiezen valt. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol.|

Niet iedereen kan altijd, evengoed aansluiting krijgen of houden bij de gemeenschap. De gemeente wil dat zoveel mogelijk mensen aansluiting kunnen houden en biedt daarbij een helpende hand in vorm van bekostiging van jeugdhulp, inkomenssteun volgens de participatiewet en de armoederegeling van de gemeente zelf en inburgering in onze gemeenschap.

Maatschappelijke voorzieningen wil de gemeente zo dicht als mogelijk in de buurt houden, waardoor slimme combinaties kunnen worden gemaakt in huisvesting van scholen, sport- en ontspanningsruimte, medische posten, evenementen, toneel, café-restaurant, buitensportaccommodaties.

Leefstijl

Standpunt

Bevorderen gezonde leefstijl.

Visie

Stimuleren van deelname aan maatschappelijke en sportieve activiteiten.

Missie

 • Contributiesteun voor degenen waarvoor financiële bijdrage een breekpunt kan zijn.
 • Sporten bevorderen voor een gezonde leefstijl, waarbij we sporten voor iedereen mogelijk willen maken en verenigingen steunen.
 • Promoten van gezonde voeding en sporten, waaronder in de scholen en instellingen.
 • Stimuleren van sport- en cultuuractiviteiten, evenementen en verenigingsleven waarbij gelijkheid in ondersteuning bevorderd wordt.

Herijken minimaregeling

Standpunt

Iedereen neemt deel aan de maatschappij.

Visie

Ondersteuning door de gemeente, daar waar noodzakelijk is.

Missie

 • Vaststellen hoe ons huidig minimabeleid is ingevuld en onderzoeken of schrijnende situaties extra aandacht behoeven. Indien dit onderzoek daartoe aanleiding geeft, zal er een aanpassing komen in het minimabeleid.
 • Aandacht voor het stimuleren om alle kinderen te leren zwemmen.

Zilverenkrachtbeleid

Standpunt

Bevorderen van aandacht voor senioren en hulpbehoevenden (zilverenkrachtbeleid).

Visie

Senioren en hulpbehoevenden de aandacht geven die ze nodig hebben.

Missie

 • Dementievriendelijke gemeente worden.
 • Stimuleren van geschikte woonvormen voor hulp- en zorgbehoevende senioren. Stimuleren van meer publiekstoegankelijke toiletten.
 • Integrale aanpak laaggeletterdheid en lage basisvaardigheden uitvoeren. Continuering van het Digitaal-huis.
 • Betere communicatie door toegankelijke informatie, eenvoudiger taalgebruik en een verbeterde gemeentewebsite.
 • Goede afspraken maken met Vraagwijzer en deze ook nakomen.
 • Via het huidige netwerk van mantelzorgsteunpunten, aandacht blijven geven aan alle mantelzorgers.

Jeugd

Standpunt

Actief beleid voeren op ontwikkeling van de jeugd.

Visie

Jeugd en jongeren meer betrekken in de samenleving.

Missie

 • Integraal jeugdbeleid ontwikkelen gericht op preventie, bewustwording van middelengebruik en stimuleren van activiteit en positie. Hierbij specifiek voorkomen van middelengebruik en ongewenste activiteiten.
 • Uitvoeren van het Integraal Huisvesting Plan (IHP). En binnen het IHP ook de noodzakelijke uitbreiding van het IKC in Beneden-Leeuwen realiseren.
 • Realiseren van eigen ontmoetingsplekken voor de jeugd met bijvoorbeeld WIFI- punten. Met jeugd, ouders, school en jongerenwerkers zoeken naar een duurzame Invulling van deze behoeftes en vervolgens realiseren waarbij mogelijke overlast zoveel mogelijk wordt voorkomen.
 • Stimuleren van activiteiten tussen jeugd en politiek.
 • Belang van duurzaamheid onder de aandacht brengen bij de jeugd.

Leefbaarheid

Standpunt

Continu verbeteren van leefbaarheid in onze gemeente.

Visie

Leefbaarheid in ieder dorp zo optimaal mogelijk realiseren.

Missie

 • Publiceren van alle regelingen en alle beleid op het gebied van steunmaatregelen.
  Kortom: een transparant subsidie- en borgstellingsbeleid.
 • Dorpshuizen en MFA’s zijn belangrijk voor de leefbaarheid in onze dorpen. Daarom willen we kaders maken waarmee de basis en visie voor financieel gezonde dorpshuizen en MFA’s wordt gelegd. 
 • Stimuleren van ontwikkeling dorpsplatforms.
 • Onderzoeken via een integrale aanpak voor een leefbaarheidsimpuls in Altforst.
 • Onderzoeken van verhuizing van Scouting Dreumel van de huidige locatie naar het terrein bij de voormalige ponyclub in de Margrietstraat.
 • “Dorpsconciërges” die dorpshiaten signaleren – zoals het dumpen van afval bij o.a. de ondergrondse containers en mankementen op trottoirs en groen – met aanvullende sociaalmaatschappelijke taken. Te combineren met coördineren afvalbrigades waarin de rol van de AVRI actief betrokken wordt.
 • Primair helpen bij formaliteiten (vergunningen/meldingen) bij realisatie van activiteiten en daar waar mogelijk ondersteunen.
 • De huidige Visie Leefbaarheid Kernen 2030 evalueren en opstarten met de aanzet om te komen tot een Visie Leefbaarheid 2050.

Programma 3 – Fysieke leefomgeving

We willen het landelijk karakter van onze leefomgeving behouden met meer biodiversiteit in de open ruimte. In bloemen/planten, struiken en bomen. Daarnaast maken we werk met werk; in een keer goed aanpakken.

Wegen en verkeer

Standpunt

Veilige wegen en verkeerssituaties

Visie

Verbeteren van verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers.

Missie

 • Aandacht voor wegenkwaliteit en trottoirbeleid door wegclassificatie, bijbehorend onderhoudsregime en actuele stand van zaken in kaart brengen. Daarbij streven naar zoveel mogelijk ‘werk-met-werk’ te maken.
 • Incidenten op wegkwaliteit eenvoudig laten melden en hier direct transparante prioritering aan hangen. Daarnaast weg- of veiligheidsproblemen coördineren of bewaken in samenwerking met wegbeheerder, Waterschap en/of provincie.
 • Wij gaan onderzoeken of er meer focus moet komen op de kwaliteit en veiligheid van onze wegen en dijken (Dijken in overleg met het Waterschap). Als wegen aan onderhoud toe zijn zullen we hierbij niet alleen aandacht hebben voor veiligheid, verlichting en parkeren maar ook zorgen voor een klimaat adaptieve inrichting.
 • De Zandstraat e.o. in Beneden-Leeuwen is het winkelhart van onze grootste kern. Wij gaan deze omgeving reconstrueren i.s.m. belanghebbenden. Dit leidt tot een aantrekkelijk, veilig en klimaat adaptief dorpshart.
  Ook de Dorpsstraat in Wamel krijgt weer iets van zijn oude glorie terug. Ook hier gaan we met omwonenden en inwoners aan de slag om een nieuwe inrichting te maken.
  Daarnaast zijn er veel straten waarvoor in de dorpskwaliteitsplannen een andere uitstraling is gewenst. Afhankelijk van de staat van onderhoud gaan we die één voor één aanpakken. De Rooijsestraat in Dreumel staat ook in de komende jaren op het programma.
  We vragen extra aandacht voor de verkeersveiligheid en voldoende verlichting voor fietsers op o.a. Dijkgraaf de Leeuwweg en de Trambaan te Boven-Leeuwen.
 • Actualiseren van duurzaamheidsbeleid waarin gezorgd wordt voor openbare laadpalen voor elektrische auto’s.
 • Meer aandacht voor verkeersveiligheid bij de scholen. Onder andere de Molenstraat te Boven-Leeuwen.
 • In samenwerking met partijen beproeven of deelmobiliteit op strategische locaties waar verhoging mobiliteit een optie is. De gemeente heeft een faciliterende en steunende rol.
 • Het in 2022 te definiëren van duidelijk beleid voor de openstaande punten uit omgevingsvisie Buitengebied.
 • Verfraaien van de dorpsentrees, mogelijk in samenwerking met de dorpsplatforms.

Openbaar groen en natuur

Standpunt

Blijven inzetten op klimaat adaptieve inrichting van onze gemeente. We willen aandacht voor kwaliteit en biodiversiteit.

Visie

Voor al onze inwoners is er ruimte om in de openbare ruimte te verblijven. Maar ook de natuur krijgt de gelegenheid om zich te ontwikkelen.

Missie

 • Mooier, vitaler, gevarieerder groen op klimaat adaptieve wijze voor mens en dier realiseren.
 • Streven naar voldoende groen, want dat biedt verkoeling op warme dagen. Groen werkt ook mentaal rustgevend.
 • Onderzoek naar klimaat adaptieve aanpassingen van openbare ruimtes in onze gemeente.
  Met name aandacht voor het dorpsplein op de Ekershof Dreumel.
 • Wij zorgen voor een goede waterbalans. Wateroverlast wordt zoveel mogelijk tegengegaan. Ook hebben we aandacht voor de gevolgen van langdurige droogte.
 • Onze uiterwaarden zijn onze achtertuinen. Wij blijven in gesprek met de eigenaren van deze gebieden om het gebied voor iedereen, op een verantwoorde wijze, toegankelijk te houden.
 • Maximaal voorkomen dat slib en vervuilde grond van buiten de gemeente terecht komt in onze eigen gemeente.
 • Coördineren van afvalbrigades, schoonmaakdagen en jutten ten behoeve van het reduceren van (zwerf)afval.

Duurzaamheid en energie

Standpunt

Binnen wettelijke kaders streven naar verbetering van duurzaamheid voor het klimaat.

Visie

Streven naar verbetering van duurzaamheid.

Missie

 • Onderzoeken en realiseren van een strategie om inwoners met een lager inkomen te ondersteunen bij het isoleren en duurzaam maken van hun huizen, rekening houdend met de staat van de woning.
 • Een solidaire energietransitie, waarbij we zonnepanelen op daken willen stimuleren en windmolens ontmoedigen, vooralsnog tot 2030 geen windenergie.
 • Verantwoordelijkheid nemen in duurzame stroomopwekking en duurzaamheid, hierbij alle doelgroepen betrekken en informeren. Dit om goede kaders te realiseren voor zon en wind. Daarbij ook de ogen en oren openhouden voor andere, nieuwe technologieën, zoals aquathermie, wat rendabel kan zijn in de toekomst.
 • Stimuleren van nieuw te bouwen constructies geschikt voor zonnepanelen.
 • Bij grootschalige elektriciteitsopwekking komen gelden vrij voor de leefbaarheid in onze dorpen. We gaan onderzoeken hoe we tot een goede verdeling kunnen komen. Dit zou mogelijk kunnen zijn middels het oprichten van een leefbaarheidsfonds.
 • Houden van buurtgesprekken over onze toekomst, met name over warmtetransitie.
 • We staan open voor innovatieve ideeën voor kleinschalige elektriciteitsopwekking. Initiatieven van bedrijven om energie voor eigen gebruik op te wekken binnen kaders mogelijk maken. Denk daarbij aan de beoordeling van de commissie ruimtelijke kwaliteit.
 • Waterveiligheid is belangrijk voor ons. Hiervoor werken we samen met het waterschap. Hierbij zijn waterberging, verdroging en grondwaterstand belangrijk.

Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid

We willen dat de gemeentelijke organisatie een laagdrempelige, maar hoogwaardige dienstverlening aan inwoners biedt. We willen een "basis infrastructuur" voor participatie (voor burgers-raadsleden- wethouders-ambtenaren).

Veiligheid

Standpunt

Iedereen kan vertrouwen op een gemeente waar de veiligheid geborgd wordt.

Visie

Een veilige gemeente.

Missie

 • Meer zichtbaarheid van de wijkagenten voor een beheersbaar werkgebied.
 • Dekkend AED-netwerk blijven borgen en hulpverleners blijven opleiden.
 • De gemeente ondersteunt de VRGZ bij het uitbreiden of opvullen van vrijkomende posten middels wervingsacties voor meer vrijwilligere brandweerlieden.

Burgerparticipatie

Standpunt

Burgerparticipatie de volle aandacht geven.

Visie

Burgers moeten meer betrokken raken bij gemeentelijke zaken en punten die in hun omgeving gebeuren of dreigen te veranderen.

Missie

 • Beleid realiseren waarin de basisparticipatie-infrastructuur opgezet wordt.
 • Wij gaan naar onze inwoners toe; er komen mobiele buurt- en wijkbezoeken.
 • Inzetten op een intensievere samenwerking met de ondernemersverenigingen.

Programma 5 – Bedrijfsvoering

Onze gemeente is een informatie gestuurde organisatie, waarbij beschikbare en betrouwbare informatie zorgt voor betere, snellere en/of completere dienstverlening. Een leesbare begroting en jaarverslag, geschikt voor besturing door de raad maar ook voor verantwoording naar onze inwoners.

Gemeentelijke dienstverlening

Standpunt

De gemeente is er voor haar inwoners.

Visie

Verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening.

Missie

 • Een dienstbaardere gemeente, door o.a. onze inwoners beter te helpen met problemen en duidelijk communiceren.
 • Communicatie naar alle burgers in begrijpelijke taal, waaronder de website en KCC.
 • Publiceren onderhoudsplan wegen en groen.
 • Evaluatie van Gemeente West Maas en Waal als regiegemeente. Hierbij moet duidelijk worden of de gemeente voldoende invulling geeft aan deze verantwoordelijkheid.
 • Stimuleren van informatie gestuurd werken door opzet van kenniscatalogus. Hierdoor wordt meer ingezet op efficiënter werken.

Financiën

Standpunt

Financieel verantwoorde gemeente.

Visie

Financieel beleid krachtig, maar gericht op dienstverlening.

Missie

 • Begroting en jaarverslag dat aansluit bij visie gemeenteraad door de voorjaarsnota in te zetten als perspectiefnota om politieke kaders te herijken.
 • Financieel beheer bewaakt en signaleert inkomsten en uitgaven van de gemeente. Daarmee zorgt het voor bewustzijn bij de raad en maakt dat de raad de consequenties van haar besluiten vooraf duidelijk heeft.

Gemeenteraad

Standpunt

Sterkere positie gemeenteraad realiseren.

Visie

Een gemeenteraad die maximaal opkomt voor de inwoners en hier optimaal haar belangen voor behartigt.

Missie

 • Verder inzetten op dualisme. De raad zet kaders, B&W vult die in. Daarop houdt de raad toezicht en spreekt het college aan indien nodig. De raad stuurt mede d.m.v. de Lange Termijn Agenda.
 • Actieve rol pakken in de diverse gemeenschappelijke regelingen in de regio Rivierenland, Regio Gelderland-Zuid en daar waar mogelijk samenwerken met buurgemeenten.

Het akkoord

Aldus overeengekomen op de datum: 26-04-2022

Dhr. P. van Zwolgen
Voorzitter FD West Maas & Waal

Dhr. W. Jagtenberg
Voorzitter CDA West Maas en Waal