De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. De raad bepaalt op hoofdlijnen wat er gebeurt in onze gemeente. Zij komen op voor de belangen van inwoners, bedrijven en instellingen. In de gemeenteraad zitten 17 vertegenwoordigers van de bevolking. Deze raadsleden worden elke vier jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen. De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

  • Volksvertegenwoordiging
  • Kadering
  • Controle

Fractievolgers

De fracties kunnen werken met fractievolgers. Dit zijn personen, niet zijnde raadsleden, die op verzoek van een fractie ondersteuning verlenen aan de fractieleden en die door de fracties als zodanig ter benoeming zijn voorgedragen aan de gemeenteraad.

Presidium

Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van de fracties die in de gemeenteraad zitten en de plaatsvervangend fractievoorzitter van de fractie Federatie Dorpslijsten West Maas en Waal. De vergaderingen van het presidium vinden op de dinsdag voorafgaand aan de raadsvergadering plaats. Het presidium stelt onder andere de concept-agenda’s van de rondetafelgesprekken en de (opiniërende) raadsvergaderingen op. De vergaderingen zijn openbaar. Tevens doet het presidium aanbevelingen aan de gemeenteraad over de organisatie van de werkzaamheden van de raad, zijn vergaderingen en rondetafelgesprekken.

Coalitieakoord

Na de lokale verkiezingen van 16 maart 2022 vormen FD West Maas en Waal en het CDA samen de coalitie. FD West Maas en Waal bestaat uit de partijen FD Partij Beneden-Leeuwen,  F.D. Dreumel, F.D. Maasdorpen, F.D. Boven-Leeuwen.

Samen maakten deze partijen het coalitieakkoord.

Het coalitieakkoord geeft richting aan het te ontwikkelen en te voeren beleid in de raadsperiode 2022–2026.

Heeft u gevonden wat u zocht?