Compensatieregeling zorgkosten

Wat is het?

Heeft u een laag inkomen? En heeft u een aanvullende zorgverzekering? Of heeft u zorgkosten die hoger zijn dan € 385,-? Dan heeft u misschien wel recht op een bijdrage van ons.

De regeling is er ook voor inwoners met een laag inkomen die in het afgelopen jaar tenminste 26 weken aantoonbaar een chronische ziekte of handicap hadden.

Voor wie is het?

De regeling is voor mensen van 18 jaar en ouder met:

a. een laag inkomen en weinig of geen vermogen en

  • een basisverzekering met een aanvullende verzekering (ongeacht soort / vorm) of
  • aantoonbare zorgkosten in het kalenderjaar die hoger zijn dan € 385,- per persoon

of
b. een laag inkomen en weinig of geen vermogen die chronisch ziek of gehandicapt zijn.

Onder aantoonbare zorgkosten worden verstaan de wettelijke eigen bijdrage (hiertoe behoort niet het eigen risico) en/of niet vergoede ziektekosten. Zelfmedicatie wordt niet gerekend tot de hier bedoelde zorgkosten.

Een inwoner wordt als chronisch ziek of gehandicapt aangemerkt wanneer hij/zij beschikt over

A. een indicatie van tenminste 26 weken voor een voorziening op grond van

  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (niet zijnde een toekenning voor deelname aan collectief vraagafhankelijk vervoer)
  • de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • de Zorgverzekeringswet (Zvw) in de vorm van persoonlijke verzorging
  • de Jeugdwet (niet zijnde pleegzorg, opvoedondersteuning of behandeling) of

B. een gehandicaptenparkeerkaart (als bestuurder of passagier) of

C. een uitkering wegens duurzame arbeidsongeschiktheid (tenminste 80%)

De inkomens- en vermogensgrens zijn niet van toepassing als u op het moment van aanvraag een (lopende) schuldenregeling heeft op basis van de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dat geldt ook wanneer aan u als rechthebbende door de gemeentelijke schuldhulpverlener financieel of budgetbeheer is toegekend.

Waar heb ik recht op?

Heeft u een laag inkomen, geen of weinig vermogen maar heeft u wel een basisverzekering met een aanvulling of aantoonbare zorgkosten in het lopende kalenderjaar die hoger of gelijk zijn aan € 385,-, dan bestaat recht op € 250,- per jaar.

Voldoet u aan de inkomens- en vermogensnorm en bent u daarnaast chronisch ziek of gehandicapt, dan heeft u recht op een vergoeding van € 350,- per jaar. Chronisch zieken en gehandicapten krijgen dit hogere bedrag omdat zij vanaf 1-1-2024 uitgesloten zijn van de Waardebonnen-regeling.

Bepalend voor de hoogte van de vergoeding waarop recht bestaat, is afhankelijk van de duur van het inwoner-schap van de persoon waarvoor de vergoeding wordt aangevraagd. De hoogte wordt gebaseerd op het aantal volle maanden per kalenderjaar.

Wat moet ik doen?

Iedereen die een tegemoetkoming wil krijgen, moet een digitaal aanvraagformulier invullen en dat samen met gevraagde gegevens opsturen. De aanvraag moet voor 31 december van het kalenderjaar binnen zijn. Het is niet mogelijk over voorgaande jaren een aanvraag in te dienen.

Let op: Als u als chronisch zieke of gehandicapte een aanvraag indient, moet ook een afschrift van de Wmo-beschikking worden ingeleverd.

Werkzaak Rivierenland voert deze regeling voor ons uit.

Aanvragen compensatieregeling zorgkosten

Het is niet mogelijk over voorgaande jaren een aanvraag in te dienen!

Extra informatie

Informatie en advies

Voor informatie, advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met VraagWijzer West Maas en Waal

Aanvragen

U bereikt Werkzaak Rivierenland op telefoonnummer 088 9375 000, op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-10.30 uur. Post stuurt u naar Postbus 321, 4190 CH Geldermalsen of per mail naar info@werkzaakrivierenland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?