We kijken terug op een succesvolle 8e Dag van de Toekomst op 9 juni 2022.
Niet alleen door de bijna 100 deelnemers en hun waardering voor het programma. Maar vooral door de oogst aan nieuwe ideeën voor het behoud en verbeteren van de leefbaarheid in onze 8 dorpen.
De gemeenteraad heeft vorig najaar de 21 ideeën vanuit de 6 thema-sessies allemaal overgenomen(externe link)

Aan de slag met oogst van de Dag van de Toekomst

Burgerparticipatie 

 • Verbeter door eenvoudiger taalgebruik de communicatie en participatie met inwoners

 • Bepaal voorafgaand aan projecten en initiatieven met inwoners en betrokken partijen het participatieniveau en maak duidelijk wat dat voor alle partijen betekent
 • Maak een uniforme leidraad voor projecten/burgerinitiatieven en manage hierbij verwachtingen 

Duurzaamheid

 • Communiceer op tijd met inwoners (groepen) over plannen, verras hen niet en werk vanaf het begin goed samen
 • Onderzoek de mogelijkheden van een groene dorpencompetitie waarbij inwoners tegels en stenen gratis kunnen ruilen voor planten
 • Maak het planologisch mogelijk dat inwoners maximaal thuis energie kunnen opwekken, als planologische regels nu nog in de weg staan

Ondernemen en Recreatie

 • Ontwikkel een gemeentebrede visie op het ontwikkelen van recreatie, óók aan de Waal-zijde
 • Optimaliseer op de gemeentelijke website de informatievoorziening - met bijbehorend tijdspad - over initiatieven van ondernemers en inwoners
 • Creëer een mogelijkheid op de gemeentelijke website waarbij ondernemers en bedrijfscontactfunctionaris zich beter kunnen profileren

Onderwijs en Jeugd

 • Organiseer een Dag van de Toekomst voor én door jongeren
 • Ga na of een ontmoetingsplek voor jongeren in elk dorp haalbaar is
 • Laat jongeren opgroeien in een kansrijke omgeving door een betere verbinding van de drie milieus ‘thuis-school-vrije tijd’
 • Stel een jaarlijks activiteitenbudget beschikbaar naar voorbeeld van het eenmalige ‘coronabudget’ in 2021

Welzijn en zorg

 • Onderzoek de haalbaarheid van 8 dorpsondersteuners waar inwoners informatie kunnen halen en signalen kwijt kunnen
 • Vergroot bij inwoners de basiskennis om zelf ondersteuning in te zetten, promoot de sociale kaart en maak hen bewust van de kosten van professionele zorg
 • Richt werkprocessen anders in, voorkom hiermee dubbel werk wat in veel gevallen zal leiden tot inzet van hulp door de juiste professionals op het juiste moment met als resultaat lagere kosten en meer vertrouwen
 • Ondersteun initiatieven die bijdragen aan het voorkomen van eenzaamheid door bijv. maatjesprojecten en verruiming meedoenregeling

Wonen en Mobiliteit

 • Betrek een snelfietsverbinding tussen de Zuid- en Noordkant van onze gemeente bij de actualisatie van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoers Plan (GVVP)
 • Neem de legalisatie van tijdelijke woonruimte voor spoedzoekers (met bijv. tiny houses op gemeentegrond) mee in de uitvoeringsagenda van de Woonvisie
 • Communiceer beter de mogelijkheden voor wonen en bouwen op basis van de Woonvisie
 • Omarm jaarlijks minstens 1 initiatief dat voldoet aan de kaders voor doelgroepen in de Woonvisie

Heeft u gevonden wat u zocht?