Integraal Huisvestingsplan onderwijs vastgesteld

Dit is een oud bericht.

Tijdens de raadsvergadering van 27 januari is het Integraal Huisvestingsplan (IHP onderwijs) vastgesteld. Dit is een strategisch meerjarig huisvestingsplan voor het onderwijs in de gemeente West Maas en Waal. Het heeft betrekking op de periode 2022-2041. 

Samenwerking tussen gemeente en schoolbesturen

Het IHP is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente en de schoolbesturen van Trivium Onderwijs en Groeisaam Primair Onderwijs. Ook speciaal onderwijs school De Kom en het Pax Christi College zijn betrokken bij de visievorming. Omdat beide een vestiging in onze gemeente hebben. En er is een afvaardiging van de kinderopvang en buitenschoolse-opvang partners betrokken. Dit vanwege de intensieve samenwerking tussen het onderwijs en de kinderopvang.
Het strategisch IHP stelt gemeente en schoolbesturen in staat om op de korte en lange termijn toekomstbestendige keuzes te maken. En een proactief (investerings-) beleid te voeren. Het IHP geeft voor de eerste vier jaar (2022-2026) concreet aan wat de opgave is en geeft een doorkijk voor de langere termijn (2026-2041). 

Een toekomstbestendig onderwijslandschap realiseren

De gemeente en de schoolbesturen streven samen naar het realiseren van een toekomstbestendig onderwijslandschap. Wethouder Rob Reuvers: “Wij willen de kinderen in West Maas en Waal de best mogelijke kansen bieden in hun ontwikkeling. En zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst. Wij zijn er in ieder dorp voor alle kinderen van het dorp. Daarbij is het van belang dat het onderwijsaanbod toegankelijk en dichtbij huis is. Dat het divers en van goede kwaliteit is. En dat het aansluit op de vraag van de maatschappij. Dit vraagt maatwerk per dorp en denken in kansen.”

Goede huisvesting en spreiding van het onderwijsaanbod

Wij streven naar een goede spreiding van onderwijsaanbod over onze dorpen. Waarbij de voorwaarde is dat de kwaliteit van het onderwijs geborgd is. Aandacht voor duurzaamheid en binnenklimaat dragen bij aan kwalitatief goede en toekomstbestendige huisvesting. Hierbij zijn ook multifunctioneel gebruik, flexibiliteit in de huisvesting en toegankelijkheid belangrijke voorwaarden. De schoolbesturen voeren samen met de gemeente regie op de schoolgebouwen. Ook daar trekken we samen op.

Afspraken over de schoolgebouwen

Tot slot hebben gemeente en schoolbesturen afspraken gemaakt over de manier waarop de afweging wordt gemaakt of een schoolgebouw aan het einde van de levensduur wordt gerenoveerd (vernieuwbouw) of vervangen (nieuwbouw). In afstemming tussen de gemeente en schoolbesturen zijn scenario’s omschreven per dorp. Daarin is aangegeven welke ingrepen in de onderwijshuisvesting benodigd zijn en op welke termijn.

Het Integraal Huisvestingplanlink naar pdf bestand is te vinden op onze website bij de raadsvergadering van 27 januari (agendapunt 13).