Onderzoek duurzaamheid

Grootschalig onderzoek duurzaamheid

Maar liefst 731 inwoners gaven eind 2020 hun mening over 3 grote duurzaamheidsthema’s: duurzaam wonen, aardgasvrij wonen en grootschalige energie opwekking met zon en wind. Wij zijn blij met zoveel deelnemers aan dit digitale onderzoek. De resultaten zijn door het grote aantal deelnemers betrouwbaar en representatief. Door dit onderzoek weten we hoe inwoners op dit moment denken over deze onderwerp. Daarnaast weten we welke zorgen er leven.

In 2 infographics ziet u de resultaten op een rij:

Infographic duurzaam en aardgasvrij wonen (PDF 1,5 MB)

Infographic grootschalige energie-opwek met zon en wind (PDF 1,5 MB)

Resultaten onderzoek grootschalige opwekking door zon en wind

Hieronder leest u de belangrijkste resultaten van dit onderdeel van het onderzoek uitgeschreven.

Belang van opwekking duurzame energie

Een kwart van de inwoners vindt opwekken van duurzame energie met zonneparken en windmolens in de gemeente belangrijk. 22% Vindt het enigszins belangrijk en 16% vindt het heel belangrijk. Een kwart van de inwoners vindt het opwekken van duurzame energie in de gemeente niet of nauwelijks belangrijk.

Voor- en nadelen van zonne- en windenergie

Aan de respondenten werd gevraagd wat zwaarder weegt: de voordelen van zonne- en windenergie of de nadelen?

Windmolens en zonneparken brengen voor- en nadelen met zich mee. Voor zowel windmolens als zonneparken geldt dat de helft van de inwoners vindt dat de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen of dat er balans is. Gemiddeld een derde vindt dat de nadelen zwaarder wegen dan de voordelen (voor wind is dit 36%, voor zonneparken 31%). De overige inwoners laten deze afweging liever aan experts over (ongeveer één op de tien) of weten het niet (ongeveer één op de twintig).

Stellingen over duurzame energie

Respondenten kregen een aantal stellingen over de locatie van het opwekken van duurzame energie.

 • Een groot deel van de mensen (81%) vindt dat openbare gebouwen moeten worden voorzien van zonnepanelen.
 • Over zonneparken aan de rand hun dorp zijn de meningen verdeeld: zo’n 39% van de mensen is het (helemaal) eens met een zonneveld aan de rand van hun dorp en 40% is het hiermee (helemaal) oneens. De rest staat er neutraal in.
 • Over een zonnepark aan de rand van natuur- of recreatiegebieden zijn minder mensen enthousiast: zo’n 30% het hier (helemaal) mee eens en 53% is het hiermee (helemaal) oneens. 17% staat er neutraal in.

De beste plaats voor windmolens en zonneparken

Respondenten konden via een open antwoordmogelijkheid de beste plek in de gemeente voor windmolens en / of zonneparken aangeven.

De meest genoemde antwoorden voor windenergie:

 • In buitengebied / polders / ver van kernen / in dunbevolkt gebied (130 maal genoemd)
 • Geen geschikte plek (101 maal genoemd)
 • Langs rivieren / in uiterwaarden (85 maal genoemd)
 • Langs de N322 / Maas en Waalweg / provinciale weg (69 maal genoemd)

De meest genoemde open antwoorden voor zonne-energie:

 • Op daken (108 maal genoemd)
 • Geen geschikte plek (44 maal genoemd)
 • In buitengebied / polders / ver van kernen / in dunbevolkt gebied (23 maal genoemd)
 • Langs de rivieren / in de uiterwaarden/ langs dijken (11 maal genoemd)

Voorwaarden opwekken grootschalige energie

We hebben de respondenten een aantal mogelijke voorwaarden voor opwekking van duurzame energie voorgelegd en hen gevraagd in hoeverre zij het hiermee eens zijn:

 • Bijna driekwart van de inwoners van West Maas en Waal vindt het tegengaan van slagschaduw een voorwaarde voor plaatsing van windmolens.
 • Een even grote groep vindt dat geld uit deze duurzaam opgewekte energie (deels) terug moet vloeien naar inwoners / de samenleving.
 • Bijna de helft vindt het belangrijk dat inwoners mede-eigenaar zijn van zonneparken en windmolens, dat ze alleen mogen als ze het buitengebied versterken en dat zonneparken aan de rand van een dorp alleen op initiatief van inwoners mogen worden geplaatst.

Daarnaast hebben we respondenten gevraagd hoe zij aankijken tegen de hoogte van windmolens:

 • Het grootste deel van de mensen met een positieve grondhouding ten aanzien van windmolens hebben de voorkeur voor weinig hoge windmolens ten opzichte van veel kleine windmolens (33%).
 • Een ander deel van deze mensen laat die keuze graag over aan deskundigen (21%).
 • 33% van de respondenten geeft aan tegen windmolens in West Maas en Waal te zijn.

Heeft u gevonden wat u zocht?