Rekenkamercommissie

De Rekenkamer adviseert op verzoek van de gemeente of op eigen initiatief de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen. Rekenkamer functioneert onafhankelijk van de gemeente en doet onderzoek.

Doelstellingen

De rekenkamer wil bijdragen aan het toetsen en verbeteren van:

  • De doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk beleid
  • De doeltreffendheid en doelmatigheid van het beheer van de gemeentelijke organisatie
  • De controle op de rechtmatigheid

Daarnaast wil de rekenkamer een bijdrage leveren aan een grotere transparantie van het gemeentelijk handelen en de publieke verantwoording versterken.

Werkwijze en middelen

In een rekenkameronderzoek wordt het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan getoetst aan de doelstellingen van de gemeente. De gemeenteraad kan de informatie gebruiken om desgewenst bij te sturen. Naast het sturen op hoofdlijnen, kan de gemeenteraad hierdoor ook op specifiekere delen van het beleid sturen.

Onderwerpen voor onderzoek bepaalt de rekenkamer zelf, maar iedereen kan onderwerpen aandragen, bijvoorbeeld de raadsfracties, het college van burgemeester en wethouders, de ambtelijke organisatie, de rekenkamer zelf en andere rekenkamers. Ook inwoners kunnen onderwerpen aandragen.

Samenstelling Rekenkamercommissie

In de Rekenkamercommissie hebben de volgende personen zitting:

  • externe voorzitter, vacature 
  • de heer E.H. (Erik) Sweep
  • de heer V.W. (Vince) van Ooijen
  • de heer A.H.M. (Ton) Hooijmans
  • raadslid, vacature

Contact met de Rekenkamercommissie

Wilt u meer informatie, heeft u een suggestie voor onderzoek of wilt u iets aan de Rekenkamercommissie kwijt? De rekenkamercommissie West Maas en Waal is bereikbaar via griffie@westmaasenwaal.nl en per post via:
Gemeente West Maas en Waal
t.a.v. Rekenkamercommissie West Maas en Waal
Postbus 1
6658 ZG Beneden-Leeuwen

Onderzoeken Rekenkamercommissie

In 2018 heeft de Rekenkamercommissie haar eerste rapport gepresenteerd:

Grip krijgen op Veilig Thuis (Gelderland Zuid)

Regelgeving Rekenkamercommissie

De gemeenteraad heeft via een gemeentelijke verordening (gemeentelijke wet) onder meer de samenstelling, bevoegdheden en het budget van de Rekenkamercommissie vastgesteld. Op basis van deze verordening heeft de Rekenkamercommissie zelf een Reglement van Orde en een protocol Visie, missie en werkwijze opgesteld.

Heeft u gevonden wat u zocht?