De inhoud is geladen.

Belangrijk bericht voor bezoekersHeeft u een paspoort, ID of rijbewijs nodig? Maak op tijd een afspraak!

Het is namelijk druk en dat betekent dat u soms geen afspraak kan maken in dezelfde week. Het kan zelfs 2 weken duren voor er plek is. Zelf kunt u de drukte omzeilen door zeker een maand voor de verloopdatum van uw document al een afspraak te maken.

Samenstelling gemeentebestuur

Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos

Vincent van Neerbos

Mailadres: vvneerbos@westmaasenwaal.nl

Portefeuille Algemeen bestuur, Veiligheid en Dienstverlening

 • Algemeen bestuur en bestuurlijke coördinatie
  • ondermijning, integriteit, APV
 • Openbare orde en integrale veiligheid
  • politie, brandweer, ambulance, GHOR
 • Bestuurlijke samenwerking: Regio Rivierenland
 • Integraal veiligheidsbeleid
  • rampenbestrijding –GHOR-
 • Coördinatie integrale handhaving/handhavingsbeleid
 • Bedrijfsvoering
  • personeel en organisatie, informatievoorziening (inclusief gegevensbeheer), algemeen en juridische zaken (inclusief klachtbehandeling), communicatie en burgerparticipatie.
 • Gemeentelijke organisatie(ontwikkeling)
 • Dienstverlening
 • Inkoop en aanbesteding
 • Burgerzaken
 • Representatie

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden

 • Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Regio Rivierenland

Vervanging van de portefeuille door wethouder R.A.N. Reuvers

Nevenfuncties

Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Wethouder Rob Reuvers

Eerste locoburgemeester

Mailadres: rreuvers@westmaasenwaal.nl
Politieke partij: F.D. West Maas en Waal

Portefeuille Samenleving

 • Arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid
  • inkomensvoorziening en –ondersteuning
 • Integratie, participatie en emancipatie
 • Wmo/Welzijn
  • zorgverlening, ouderenbeleid, minderheden, vrijwilligers, mantelzorgers en subsidiebeleid
 • Jeugdbeleid en jeugdhulp
 • Educatie
  • kinderopvang, peuterspeelzalen, lokaal (primair en voortgezet) onderwijsbeleid
  • onderwijshuisvoorzieningen en -huisvesting, passend onderwijs en bibliotheekwerk
 • Leerplicht
 • Leerlingenvervoer
 • Volksgezondheid
 • Leefbaarheid kernen
  • uitvoering visie
 • Sport
 • Kunst en Cultuur

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden

 • Werkzaak Rivierenland
 • GGD Gelderland-Zuid
 • Dienstverleningsovereenkomst Wmo/Jeugd regio Rivierenland
 • Dienstverleningsovereenkomst VraagWijzer
 • Dienstverleningsovereenkomst Beschermd wonen/veilig thuis

Project/coördinatie portefeuillehouder

Dorpsdeal Altforst

Vervanging van de portefeuille door burgemeester V.M. van Neerbos

Nevenfuncties

Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel

Marieke van den Boom

Tweede locoburgemeester

Mailadres: mvdboom@westmaasenwaal.nl
Politieke partij: F.D. West Maas en Waal

Portefeuille Ruimte

 • Ruimtelijk beleid en ruimtelijke ordening
  • omgevingswet, omgevingsvisie, infra- en ruimte en woonvisie
  • bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en omgevingsvergunningen
 • Ontzandingen en -grondingen
 • Monumentenzorg en (ondergrondse) archeologie
 • Volkshuisvesting
 • Klimaatadaptatie
  • Regionaal Adaptatieprogramma (RAS), uitvoeringsprogramma klimaatbestendig WMW
 • Duurzaamheid
  • aanpak beleid zon, wind, warmtetransitie, RES, opdrachtgeverschap Regionaal Energieloket
 • Milieu
 • Economische zaken
 • Recreatie en toerisme

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden

 • Omgevingsdienst Rivierenland
 • Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
 • Recreatieschap Neder-Rijn en Waal

Project/coördinatie portefeuillehouder

Opvang Vluchtelingen

Uitsluiting portefeuille

De onderwerpen in deze portefeuille betreffende de Ruivertweg te Dreumel en woningbouw Schoenmakersstraat te Boven-Leeuwen behoren tot de portefeuille Control en Openbare voorzieningen.

Vervanging van portefeuille tijdelijk door wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg

Nevenfuncties

Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg

Evert Jan Slootweg

Derde locoburgemeester

Mailadres: ejslootweg@westmaasenwaal.nl
Politieke partij: CDA

Portefeuille Control en Openbare voorzieningen

 • Control, contractsturing en rechtmatigheid
 • Financiën en belastingen
 • Mobiliteit
  • wegenverkeerswetgeving, vervoersvoorzieningen (onder andere openbaar vervoer)
  • gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
  • laadpalen voor elektrische voertuigen
  • veerdiensten
 • Grondexploitatie en -zaken
  • grondexploitaties, pacht, huur en verhuur, aan- en verkoop gemeentelijke eigendommen
 • Gemeentelijk vastgoed, accommodaties en voorzieningen
  • gemeentelijke gebouwen, sport- en dorpshuizen en speelvoorzieningen
 • Ruimtelijk beheer
  • openbaar groen, landschapsbeleid, begraafplaatsen, wegen en straten en openbare verlichting en rioleringen
 • Afvalbeleid
  • Afvalverwijdering en -verwerking
 • Binnen- en buitendijks waterbeleid
 • Klimaatadaptatie
  • Waterplan 2020-2025

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden

 • Belastingsamenwerking Rivierenland
 • AVRI

Opdrachtneming samenwerkingsverbanden

 • Omgevingsdienst Rivierenland

Aanvulling portefeuille

De onderwerpen uit de portefeuille Ruimte betreffende de Ruivertweg te Dreumel en woningbouw Schoenmakersstraat te Boven-Leeuwen.

Vervanging van portefeuille door Wethouder M.A.A. van den Boom-Witzel

Nevenfuncties

Gemeentesecretaris D. (Didier) Oosterom

Didier van Oosterom

Mailadres: doosterom@westmaasenwaal.nl 

Portefeuille

Aan de wekelijkse collegevergaderingen neemt ook de gemeentesecretaris deel.

Hij is de eerste adviseur van het college en zorgt voor een goede voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het college.
Daarnaast is hij algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Vervanging door:
• R.M.J.T. (Renate) Kornelis (1e loco-gemeentesecretaris/algemeen directeur)