Ga naar homepage - Logo gemeente West Maas en Waal

Samenstelling gemeentebestuur

Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos

Burgemeester Vincent van Neerbos

Mailadres: vvneerbos@westmaasenwaal.nl

Portefeuille Algemeen bestuur, Veiligheid en Bedrijfsvoering

 • Algemeen bestuur en bestuurlijke coördinatie
  • ondermijning, integriteit, APV
 • Openbare orde en integrale veiligheid
  • politie, brandweer, ambulance, GHOR
 • Bestuurlijke samenwerking: Regio Rivierenland
 • Integraal veiligheidsbeleid
  • rampenbestrijding –GHOR-
 • Coördinatie integrale handhaving/handhavingsbeleid
 • Bedrijfsvoering
  • personeel- en organisatie, informatievoorziening (inclusief gegevensbeheer), algemeen- en juridische zaken (inclusief klachtbehandeling), communicatie en burgerparticipatie.
 • Gemeentelijke organisatie(ontwikkeling)
 • Dienstverlening
 • Inkoop en aanbesteding
 • Burgerzaken
 • Representatie

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden

 • Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Regio Rivierenland
 • Dienstverleningsovereenkomst Connectie (P&O, inkoop en aanbesteding en ICT) 

Nevenfuncties

Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp

Wethouder Ans Mol

Eerste locoburgemeester

Mailadres: amol@westmaasenwaal.nl
Politieke partij: F.D. Wamel(externe link)

Portefeuille Ruimte

 • Ruimtelijk beleid en ruimtelijke ordening
  • omgevingswet, structuurvisies infra- en ruimte en woonvisie
  • bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en omgevingsvergunningen
 • Binnen- en buitendijks waterbeleid
 • Ontzandingen en -grondingen
 • Monumentenzorg en (ondergrondse) archeologie
 • Volkshuisvesting
 • Klimaatadaptatie
  • Regionaal Adaptatieprogramma (RAS), uitvoeringsprogramma klimaatbestendig WMW, waterplan 2020-2025
 • Duurzaamheid
  • aanpak beleid zon, wind, warmtetransitie, RES, opdrachtgeverschap Regionaal Energieloket
 • Milieu
 • Economische zaken
 • Recreatie en toerisme

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden

 • Omgevingsdienst Rivierenland
 • Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
 • Recreatieschap Neder-Rijn en Waal

Nevenfuncties

Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Wethouder Rob Reuvers

Tweede locoburgemeester

Mailadres: rreuvers@westmaasenwaal.nl
Politieke partij: F.D. Partij Beneden-Leeuwen(externe link)

Portefeuille Samenleving

 • Arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid
  • inkomensvoorziening en –ondersteuning
 • Integratie, participatie en emancipatie
 • Wmo/Welzijn
  • zorgverlening, ouderenbeleid, minderheden, vrijwilligers, mantelzorgers en subsidiebeleid
 • Jeugdbeleid en jeugdhulp
 • Educatie
  • kinderopvang, peuterspeelzalen, lokaal (primair- en voortgezet) onderwijsbeleid
  • onderwijshuisvoorzieningen en -huisvesting, passend onderwijs en bibliotheekwerk
 • Leerplicht
 • Leerlingenvervoer
 • Volksgezondheid
 • Leefbaarheid kernen
  • uitvoering visie
 • Sport
 • Kunst en Cultuur

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden

 • Werkzaak Rivierenland
 • GGD Gelderland-Zuid
 • Dienstverleningsovereenkomst Wmo/Jeugd regio Rivierenland
 • Dienstverleningsovereenkomst VraagWijzer
 • Dienstverleningsovereenkomst Beschermd wonen/veilig thuis

Nevenfuncties

Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Wethouder Frans van Gelder

Derde locoburgemeester

Mailadres: fvgelder@westmaasenwaal.nl
Politieke partij: CDA(externe link)

Portefeuille Control en Openbare voorzieningen

 • Control, contractsturing en rechtmatigheid
 • Financiën en belastingen
 • Mobiliteit
  • wegenverkeerswetgeving, vervoersvoorzieningen (regio taxi, openbaar vervoer)
  • gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
  • laadpalen voor elektrische voertuigen
  • veerdiensten
 • Grondexploitatie en -zaken
  • grondexploitaties, pacht, huur en verhuur, aan- en verkoop gemeentelijke eigendommen
 • Gemeentelijk vastgoed, accommodaties en voorzieningen
  • gemeentelijke gebouwen, sport- en dorpshuizen en speelvoorzieningen
 • Ruimtelijk beheer
  • openbaar groen, landschapsbeleid, begraafplaatsen, wegen en straten en openbare verlichting en rioleringen
 • Afvalbeleid
  • Afvalverwijdering en -verwerking

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden

 • Belastingsamenwerking Rivierenland
 • AVRI
 • Dienstverleningsovereenkomst Connectie (Financieel beheer)

Nevenfuncties

Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen

Gemeentesecretaris Perry Arissen

Mailadres: parissen@westmaasenwaal.nl

Portefeuille

Aan de wekelijkse collegevergaderingen neemt ook de gemeentesecretaris deel.

Hij is de eerste adviseur van het college en zorgt voor een goede voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het college.
Daarnaast is hij algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Nevenfuncties