Elke instelling of vereniging die over een volledige rechtsbevoegdheid beschikt en zonder winstoogmerk activiteiten organiseert op het gebied van leefbaarheid, jeugd en ouderen en cultuur, kan subsidie aanvragen.

Het beoordelen van een aanvraag voor subsidie en het toekennen van die subsidie vindt plaats op basis van de Algemene Subsidieverordening 2017 (ASV) en de daarbij behorende beleidsregels Maatschappelijke Ontwikkeling.

Structurele subsidies

Structurele subsidies dienen ieder jaar opnieuw door middel van een aanvraagformulier aangevraagd te worden. Het formulier met alle gevraagde gegevens moet vóór 1 september van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie wordt verstrekt, bij ons binnen zijn.

De subsidieaanvraagformulieren voor het subsidiejaar 2022 en het tijdvak 2022-2025 zijn beschikbaar. Dit betekent dat ook verenigingen/instellingen/organisaties die voor het tijdvak 2018-2021 subsidie hebben ontvangen, nu voor het nieuwe subsidietijdvak 2022-2025 een nieuwe aanvraag moeten indienen. (De subsidies voor het tijdvak 2022-2025 betreffen de subsidies tot en met € 1.000,-). Verenigingen, instellingen en organisaties zijn via de mail hierover geïnformeerd.

In de eerste helft van 2019 is er een aantal wijzigingen in de beleidsregels doorgevoerd. Vanwege deze wijzigingen is de bijlage met de manier van berekenen ook aangepast.

Incidentele subsidies

Onder incidentele subsidies vallen aanvragen waarvoor een eenmalige geldelijke bijdrage voor een gebeurtenis van toepassing is. In de beleidsregels Maatschappelijke Ontwikkeling zijn de mogelijkheden voor incidentele subsidie genoemd. Incidentele subsidies zijn bijvoorbeeld project- of waarderingssubsidies. Alle aanvragen dient u in bij het college van Burgemeester en Wethouders door middel van een standaard aanvraagformulier incidentele subsidies.

Aanvraagformulier Incidentele subsidie

Beleidsregels

Subsidies zijn gebaseerd op een beleidsregel. Hieronder kunt u naar de subsidieaanvraagformulieren gebaseerd op die beleidsregel te gaan.

Heeft u al een meerjarige subsidie ontvangen en is deze ook in 2022 geldig? Dan hoeft u niet opnieuw een aanvraag te doen.

Aanvragen subsidie beleidsregel Armoede

Aanvragen subsidie beleidsregel Cultuur

Aanvragen subsidie beleidsregel Jeugd en Ouderen

Aanvragen subsidie beleidsregel Leefbaarheid en Samenredzaamheid

Aanvragen subsidie beleidsregel Zorginfrastructuur

Aanvragen subsidie beleidsregel Tegemoetkoming OZB Buitensportverenigingen

Te downloaden bestanden:

In beleidsregels stelt het college van burgemeester en wethouders vast, wie in aanmerking komen voor subsidie en voor welke soort activiteiten subsidie beschikbaar is. Deze beleidsregels zijn de uitwerking van de Algemene Subsidie Verordening.

Heeft u gevonden wat u zocht?