Thema Stimuleringsfonds Recreatie en Toerisme

Het thema van het Stimuleringsfonds Recreatie en Toerisme, genaamd Versterken van bestaand- en het stimuleren van nieuw toeristisch, recreatief aanbod, is gericht op het aantrekken en beter bedienen van de Vlaamse en Duitse markt.

Het initiatief moet één van onderstaande varianten omvatten:

 1. Marketing- en promotie initiatieven, die bijdragen aan het vergroten van de zichtbaarheid van het recreatieve aanbod voor de buitenlandse toerist. Hierbij zijn de POI’s Land van Maas en Waal, Hanzestad Maasbommel en recreatiegebied de Gouden Ham een verplicht promotioneel onderdeel.
 2. Algemene initiatieven, die bijdragen aan het vergroten van het aantal marketingactiviteiten voor de binnenlandse markt (lees: buiten de regio) en ook voor de lokale markt. Hierbij zijn de POI’s Land van Maas en Waal, Hanzestad Maasbommel en recreatiegebied de Gouden Ham een verplicht promotioneel onderdeel.

Voorbeeldprojecten:

 • Variant 1: Meertaligheid van websites en andere promotionele uitingen.
 • Variant 2: Gezamenlijke promotiecampagnes van nieuwe initiatieven (online en/of offline) waarin het Land van Maas en Waal, Hanzestad Maasbommel en recreatiegebied de Gouden Ham (ook) prominent worden gepromoot.

Voorwaarden waar de aanvraag aan moet voldoen:

De bijdrage wordt verstrekt aan projecten, die:

 1. een (economische) impuls geven aan het gekozen thema op het gebied van vrijetijdseconomie binnen West Maas en Waal; én
 2. toegevoegde waarde hebben voor West Maas en Waal, hetgeen inhoudt dat er een gerede kans bestaat dat het project meer inkomsten oftewel winst zal genereren, aan te tonen door middel van een financieel overzicht. Of hetgeen inhoudt dat de kwaliteit van de recreatie binnen gemeente West Maas en Waal wordt verbeterd.

Het initiatief dat voortvloeit uit bovenstaand thema is gebonden aan een aantal voorwaarden:

 • Het initiatief dient een bijdrage te leveren aan de vrijetijdseconomie in West Maas en Waal;
 • Het initiatief moet een uitwerking omvatten van één van bovenstaande twee varianten. Het initiatief dient te worden aangevraagd middels het online aanvraagformulier subsidie Platform Recreatie en Toerisme (PRET);
 • Bij toekenning van een bijdrage dient gemeente West Maas en Waal benoemt te worden als partner van het initiatief (middels vermelding en/of het afbeelden van het gemeentewapen);
 • De stimuleringsbijdrage betreft maximaal 50% van de gemaakte kosten;
 • De stimuleringsbijdrage zal maximaal € 2.500,= bedragen, voor zover het beschikbare budget van het Stimuleringsfonds Recreatie en Toerisme toereikend is;
 • Een initiatiefnemer kan per thema eenmalig beroep doen op het Fonds;
 • Naast bovenstaande voorwaarden is de ´Verordening Bijdragen uit het Fonds Recreatie en Toerisme gemeente West Maas en Waal van toepassing, waaronder artikel 8.8:
  Bij de toewijzing wordt rekening gehouden met de diversiteit van de aanvragen.

De aanvraag dient vóór het eind van ieder kwartaal te zijn ingediend via het online formulier, zodat de aanvraag in de eerste volgende vergadering van het Platform kan worden behandeld; 

 • Vóór 1 april;
 • Vóór 1 juli;
 • Vóór 1 oktober;
 • Vóór 1 januari.

Voor meer informatie kunt u de Verordening Bijdragen uit het Fonds Recreatie en Toerisme raadplegen.